Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo "nóng", yêu cầu đảm bảo nguồn nước sạch cho dân!

Dân trí Trước thực trạng việc triển khai thực hiện các công trình cấp nước sạch nông thôn còn nhiều tồn tại, vướng mắc chưa được giải quyết, xử lý triệt để, một số công trình sau khi bàn giao cho đơn vị quản lý chưa phát huy được hiệu quả đầu tư, tiến độ đầu tư chậm, hoạt động kém hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo "nóng", yêu cầu giải quyết dứt điểm các bất cập.
>>Vụ 3 cháu bé chết đuối oan ức tại Bắc Giang: Chờ kết luận từ Cơ quan điều tra!
>>Chủ tịch tỉnh Bắc Giang phạt "thẳng tay" doanh nghiệp xả thẳng nước thải ra môi trường
>>Yêu cầu làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp “đẻ” ra núi phế thải “quái dị” tại Bắc Giang

UBND tỉnh Bắc Giang ngày 18/2/2019 có công văn số 503/UBND-XD về việc thực hiện tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của Sở NN&PTNT tại báo cáo số 35/BC-SNN ngày 30/01/2019 về kết quả thực hiện công tác quản lý, khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho rằng:

Thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng, khai thác công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực; UBND tỉnh Bắc Giang đã kịp thời ban hành các chính sách, quy định liên quan đến lĩnh vực nước sạch; tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết các tồn tại, vướng mắc đối với một số công trình gặp khó khăn, bất cập. Đến nay một số địa bàn gặp khó khăn về nước sạch đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp mở rộng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong sản xuất và nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân địa phương.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện còn nhiều tồn tại, vướng mắc chưa được giải quyết, xử lý triệt để, một số công trình sau khi bàn giao cho đơn vị quản lý chưa phát huy được hiệu quả đầu tư, tiến độ đầu tư chậm, hoạt động kém hiệu quả (công trình thị trấn Lục Nam, huyện Lục Nam; Công trình xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng; Công trình liên xã Yên Mỹ- Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang; Công trình liên xã Đồng Hưu- Đồng Kỷ, huyện Yên Thế; Công trình liên xã Phong Vân – Phong Minh, huyện Lục Ngạn; Công trình xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa).

20181009123339-img-7941-1539070085085798066383.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh chỉ đạo giải quyết ngay các bất cập, đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân.

Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về lĩnh vực nước sạch nông thôn, chưa tích cực, chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, quản lý, khai thác công trình. Việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành còn chưa chặt chẽ, có Doanh nghiệp xin quản lý nhiều công trình dẫn đến không đảm bảo nguồn lực tài chính để đầu tư, vận hành; Công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc của các sở, ngành và UBND các huyện còn chưa thường xuyên, chưa kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp để xử lý dẫn đến tình trạng còn có doanh nghiệp chậm đầu tư, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước của nhân dân. Một số công trình do không được duy tu bảo dưỡng thường xuyên, kịp thời dẫn đến nhiều công trình hoạt động kém hiệu quả, nhiều công trình không hoạt động.

Cơ quan quản lý địa phương chưa thật sự quan tâm đúng mức đến lĩnh vực nước sạch nông thôn, chậm phê duyệt giá bán nước và tuyên truyền vận động người dân sử dụng nước sạch gây khó khăn cho đơn vị quản lý, vận hành công trình và tranh chấp chồng lấn vùng cấp nước giữa các đơn vị trên cùng một địa bàn.

Một số địa phương chưa thực hiện ký thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước sạch với đơn vị quản lý, khai thác công trình; đến nay mới thực hiện ký kết được 27/63 công trình (trong đó, huyện Yên Thế 2/2 công trình, huyện Việt Yên 5/6 công trình, huyện Yên Dũng 10/11 công trình, huyện Tân Yên 2/3 công trình, huyện Hiệp Hòa 4/5 công trình, huyện Lục Nam 2/4 công trình, huyện Lạng Giang ¼ công trình, huyện Lục Ngạn 1/10 công trình, huyện Sơn Động 0/17 công trình…); 41/95 công trình được phê duyệt giá bán nước theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh phê bình một số huyện chậm thực hiện việc ký kết và phê duyệt giá bán nước theo nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 302/TB-UBND ngày 23/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện tốt các nhiẹm vụ được giao tại Quyết định số 747/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quy định hỗ trợ đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn nông thôn tỉnh nội dung như sau:

Sở NN&PTNT khẩn trương tham mưu UBND tỉnh giao 08 công trình chưa thực hiện giao quản lý khai thác theo quy định; chủ động đôn đốc các huyện trong việc thực hiện ký kết hợp đồng quản lý, khai thác công trình đối với các công trình do doanh nghiệp quản lý và việc phê duyệt giá bán nước;

Kiên quyết xử lý hoặc tham mưu, đề xuất thực hiện thanh tra đối với các công trình đã bàn giao nhưng hoạt động kém hiệu quả để làm căn cứ thu hồi công trình; Kiểm tra, rà soát, yêu cầu các đơn vị quản lý công trình có biện pháp khắc phục, xử lý đối với những công trình có chất lượng nước kém và thực hiện nghiêm việc kiểm tra chất lượng nước;

Xây dựng kế hoạch và tiến hành tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý, vận hành các công trình tên địa bàn năm 2019. Hàng năm xây dựng kế hoạch và tiến hành tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý, vận hành các công trình trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu Sở Tài chính thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát, quản lý phần vốn của nhà nước đầu tư vào các dự án, công trình từ khi đầu tư xây dựng và trong quá trình vận hành, khai thác. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức trong việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ; Tổ chức thanh lý 07 công trình đã được phê duyệt tại Quyết định só 1174/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, xong trước tháng 6/2019 và các công trình khác không còn khả năng sửa chữa, sử dụng.

Sở Kế hoạch và đầu tư được yêu cầu tổ chức công bố thông tin kêu gọi doanh nghiệp nhận quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh (kể cả đối với các công trình đã giao cho UBND các xã quản lý) theo hướng lựa chọn doanh nghiệp theo nhóm các cong trình trong một vùng, khu vực (xã, liên xã, huyện). Đối với các công trình không có doanh nghiệp nhận quản lý sẽ tiến hành củng cố bộ máy quản lý vận hành (theo Sổ tay hướng dẫn quản lý công trình cấp nước nông thôn cấp xã do Bộ NN&PTNT ban hành).

UBND các huyện được giao nhiệm vụ: Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động trong lĩnh vực nước sạch nông thôn tại địa phương, đảm bảo công trình hoạt động cấp nước được liên tục, bảo vệ môi trường bền vững. Khẩn trương hoàn thành việc ký kết hợp đồng quản lý, khai thác công trình đối với tất cả các công trình còn lại (xong trước ngày 31/3/2019) để làm căn cứ quản lý, theo dõi. Phê duyệt giá nước của các công trình cấp nước theo thẩm quyền. Tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức, tham gia sử dụng nước sạch. Chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho các đơn vị quản lý vận hành khai thác trong quá trình đầu tư, quản lý, khai thác công trình;

Chủ động sửa chữa, nâng cấp một số công trình không hoạt động (còn khả năng khai thác), hoạt động kém hiệu quả để khôi phục cấp nước cho nhân dân; tiến hành rà soát, đánh giá lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp cụ thể đối với tất cả các công trình trên địa bàn;

Quan tâm, chú trọng công tác nước sạch nông thôn, gắn quy hoạch cấp nước với các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác (phát triển công nghiệp, khu đô thị…) để làm căn cứ tổ chức quản lý và có các biện pháp đảm bảo nguồn nước cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững và lâu dài.

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra công tác quản lý, khai thác công trình; tập trung vào việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước, việc tự kiểm tra chất lượng nước. Tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các đơn vị đã được giao quản lý công trình trên địa bàn. Kêu gọi đầu tư xã hội hóa lĩnh vực nước sạch nông thôn, đề xuất đầu tư đối với những khu vực gặp khó khăn về nước sạch hoặc những địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.

Ngọc Hân - Anh Thế

 

MỚI NHẤT
Quảng Bình: “Sờ gáy” nhiều công trình xây dựng cơ bản, phát hiện nhiều sai phạm!
Quảng Bình: “Sờ gáy” nhiều công trình xây dựng cơ bản, phát hiện nhiều sai phạm!

(Dân trí) - Qua thanh tra nhiều công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm, gây thất thoát tiền của Nhà nước, ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Nguyên nhân chính dẫn đến các sai phạm trên là do năng lực chủ đầu tư yếu kém, thiếu trách nhiệm trong việc giám sát công trình.

Thứ bảy, 02/03/2019 - 07:24

Bị quy kết xây nhà không phép ngay trong Kinh thành Huế, Bộ chỉ huy quân sự nói gì?
Bị quy kết xây nhà không phép ngay trong Kinh thành Huế, Bộ chỉ huy quân sự nói gì?

(Dân trí) - Ngày 1/3, PV Dân trí đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế về vụ việc “xây nhà không phép trong Kinh thành Huế”.

Thứ bảy, 02/03/2019 - 07:23

Con trai chết tức tưởi, bố mẹ tuyệt vọng cầu cứu suốt gần 3 năm!
Con trai chết tức tưởi, bố mẹ tuyệt vọng cầu cứu suốt gần 3 năm!

(Dân trí) - Rơi xuống hố công trình do đơn vị thi công để lại khiến một đứa bé 6 tuổi ở Hà Tĩnh bị chết. Từ ngày ấy, bố mẹ của đứa bé xấu số đau đớn tìm đến chính quyền cầu cứu nhưng gần 3 năm qua chỉ nhận được cái im lặng đáng sợ.

Thứ sáu, 01/03/2019 - 07:18

Kỷ luật chủ tịch xã để nhà thầu “nắn” đường vào thẳng rẫy nhà mình tại Đắk Nông!
Kỷ luật chủ tịch xã để nhà thầu “nắn” đường vào thẳng rẫy nhà mình tại Đắk Nông!

(Dân trí) - Ngày 28/2, UBND huyện Đắk G’Long cho biết đã ra quyết định kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Đức Chiến, chủ tịch UBND xã Đắk Ha. Ông Chiến bị kỷ luật vì sai phạm trong việc để nhà thầu thi công “nắn” đường dân sinh dẫn vào đất rẫy nhà mình mà Dân trí đã phản ánh trước đó.

Thứ sáu, 01/03/2019 - 07:15

Doanh nghiệp bị chính quyền “làm khó”: Đại biểu Quốc hội kiến nghị bất bình!
Doanh nghiệp bị chính quyền “làm khó”: Đại biểu Quốc hội kiến nghị bất bình!

(Dân trí) - "Đùn đẩy trách nhiệm, không giải quyết nghiêm túc kiến nghị của doanh nghiệp; thiếu khách quan, không công bằng trong chỉ đạo, điều hành...", Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nêu quan điểm trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về thực trạng đang xảy ra tại Thanh Hoá.

Thứ sáu, 01/03/2019 - 07:13

Quảng Bình: Người dân "tố" gia đình phó công an huyện ngang nhiên lấn chiếm đất công
Quảng Bình: Người dân "tố" gia đình phó công an huyện ngang nhiên lấn chiếm đất công

(Dân trí) - Nhiều người dân ở tổ dân phố 1, phường Hải Thành, TP Đồng Hới bức xúc tố cáo gia đình ông Lê Hồng Minh (trú tại tổ dân phố 1, phường Hải Thành) tự ý lấn chiếm đất Nhà nước. Đáng nói, sau khi bị phát giác, chính quyền địa phương đã có văn bản yêu cầu tháo dỡ nhưng tới nay gia đình ông Minh vẫn không chấp hành.

Thứ năm, 28/02/2019 - 08:13

Cụ bà 80 tuổi "còng lưng" đi đòi công lý suốt 18 năm tại Nghệ An!
Cụ bà 80 tuổi "còng lưng" đi đòi công lý suốt 18 năm tại Nghệ An!

(Dân trí) - Năm 1996, bà Tam mua lại phần ao của hộ gia đình ông Thắng rồi san lấp sử dụng ổn định. Đến năm 2002, bà bàng hoàng phát hiện mảnh đất ấy lại đứng tên người khác. Cũng từ đó đến nay, suốt gần 18 năm ròng rã, hàng trăm lá đơn đã được cụ bà gửi đi mong một ngày tìm lại được công lý cho bản thân mình.

Thứ năm, 28/02/2019 - 08:08

Kỳ án 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ: Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá yêu cầu, sao vẫn chưa khởi tố?
Kỳ án 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ: Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá yêu cầu, sao vẫn chưa khởi tố?

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu khởi tố hình sự vụ “1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ” từ tháng 11/2018, đến nay gần 4 tháng trôi qua nhưng phía Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa thực hiện theo chỉ đạo, “ngâm tôm” vụ việc khiến người dân vẫn mỏi mòn chờ công lý.

Thứ năm, 28/02/2019 - 07:52

Xin các người hãy buông tha cho Hương Sơn, Yên Tử…!
Xin các người hãy buông tha cho Hương Sơn, Yên Tử…!

(Dân trí) - Tôi xin, xin các người như cầu xin thần Phật, xin Đức vua Trần Nhân Tông bởi các người có quyền, có tiền. Quyền và tiền thời nay ở đâu cũng mạnh, rất mạnh làm gì chẳng được, muốn gì chẳng xong?

Thứ năm, 28/02/2019 - 02:46

Bị vu khống, làm nhục trên mạng xã hội, nạn nhân nên im lặng hay cần làm gì?
Bị vu khống, làm nhục trên mạng xã hội, nạn nhân nên im lặng hay cần làm gì?

(Dân trí) - Mạng xã hội đã mang đến nhiều tiện ích cho toàn xã hội. Tuy nhiên, mặt trái của nó cũng rất nhiều điều phải nói như đang có quá nhiều thông tin không phù hợp với trẻ em, trái thuần phong mỹ tục như bạo lực, tình dục và nhiều người lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi vu khống, làm nhục người khác. Vậy nếu trong trường hợp bị vu khống, làm nhục trên mạng, nạn nhân cần phải làm gì?

Thứ tư, 27/02/2019 - 07:38

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế xây nhà không phép ngay trong Kinh thành Huế!
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế xây nhà không phép ngay trong Kinh thành Huế!

(Dân trí) - Ngày 26/2 theo tin từ UBND phường Thuận Lộc, TP Huế cho biết đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu chủ đầu tư công trình xây dựng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đình chỉ ngay công trình vì không có giấy phép.

Thứ tư, 27/02/2019 - 07:28

Bốt thu phí giữa “non thiêng” Yên Tử: Người nghèo không được lên lễ Phật?
Bốt thu phí giữa “non thiêng” Yên Tử: Người nghèo không được lên lễ Phật?

(Dân trí) - “Đầu Xuân, nhân dân muốn trở về với nơi cửa Phật để gửi gắm ước nguyện, để tĩnh tâm, hít thở không khí nơi hỉ xả, cầu mong sức khỏe, quốc thái, dân an. Riêng với Yên Tử, hàng trăm năm nay người dân đến đây 100% đi lễ Phật chứ không ai đi ngắm rừng núi Yên Tử. Vì vậy, việc thu phí đánh vào tín ngưỡng của người dân là một việc không nên làm chút nào”, quan điểm của bạn đọc Dân trí.

Thứ ba, 26/02/2019 - 12:35

ĐÁNG QUAN TÂM
Cục thi hành án tỉnh Sóc Trăng bị “tố” thi hành vượt quá giới hạn của bản án!
Cục thi hành án tỉnh Sóc Trăng bị “tố” thi hành vượt quá giới hạn của bản án!

(Dân trí) - Người bác ruột xuất cảnh đi định cư ở Mỹ, gửi nhà cho vợ chồng người cháu trông giữ. Đến khi xảy ra tranh chấp, cơ quan thi hành án dân sự Sóc Trăng lại phát mãi bán luôn căn nhà khác của người cháu, khiến người dân rất bức xúc.

Thứ ba, 26/02/2019 - 06:55

Báo động đỏ tình trạng "hà bá" nuốt đất, nuốt nhà, truy bức người dân ven sông Mã
Báo động đỏ tình trạng "hà bá" nuốt đất, nuốt nhà, truy bức người dân ven sông Mã

(Dân trí) - Tình trạng sạt lở khiến nhiều diện tích đất canh tác ven sông Mã bị cuốn trôi khiến người dân địa phương hết sức lo lắng. Không chỉ mất đất, nhiều ngôi nhà của dân cũng đang bị đe dọa do tình trạng sạt lở.

Thứ ba, 26/02/2019 - 06:50

Nhịp cầu bạn đọc số 3: Đất công viên, cây xanh thành nhà hàng, quán bia tại KĐT Văn Quán?
Nhịp cầu bạn đọc số 3: Đất công viên, cây xanh thành nhà hàng, quán bia tại KĐT Văn Quán?

(Dân trí) - Tuần qua, Báo Dân trí nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc phản ánh những vụ việc như: việc UBND quận Long Biên cấp phép xây dựng đối với các thửa đất đang tranh chấp; cư dân khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông kiến nghị giải quyết dứt điểm sai phạm của Công ty HUD tại lô đất CC2, khu đô thị Văn Quán; khiếu nại việc UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định nhầm địa chỉ nên đã không cấp GCN QSDĐ...

Thứ hai, 25/02/2019 - 09:09

Quảng Bình: Vợ đi xuất khẩu lao động, chồng ở nhà biển thủ đất chung thành tài sản riêng?
Quảng Bình: Vợ đi xuất khẩu lao động, chồng ở nhà biển thủ đất chung thành tài sản riêng?

(Dân trí) - Sau khi chị Trinh đi xuất khẩu lao động, ở nhà anh Minh đơn phương viết đơn ra tòa xin ly hôn chị Trinh. Năm 2018, TAND tỉnh Quảng Bình đã có quyết định ly hôn giữa anh Minh và chị Trinh. Tuy nhiên, điều oái ăm là trong đơn ly hôn anh Minh không đề cập đến tài sản chung là căn nhà nên tòa không xem xét, giải quyết. Hiện mẹ con chị Trinh đang rơi vào cảnh bơ vơ không chốn nương thân.

Chủ nhật, 24/02/2019 - 08:08

Vụ đất sét tặc lập “công trường”: Họp dân nắm thông tin bảo kê, khai thác đất trái phép!
Vụ đất sét tặc lập “công trường”: Họp dân nắm thông tin bảo kê, khai thác đất trái phép!

(Dân trí) - Hơn 67 lò gạch trên địa bàn Thanh Trung (Phường Ngô Mây, TP.Kon Tum) hoạt động nhưng không có vùng nguyên liệu cấp phép. Chính những bất cập này đã dẫn đến tình trạng người dân khai thác đất sét trái phép để đủ nguyên liệu sản xuất. Trước tình trạng này, Sở TN – MT  đã phối hợp với chính quyền địa phương họp dân để nắm bắt ý kiến và phương pháp giải quyết.

Thứ bảy, 23/02/2019 - 07:19

Hàng chục hộ dân chặn xe chở rác phản đối ô nhiễm kinh hoàng tại Quảng Trị!
Hàng chục hộ dân chặn xe chở rác phản đối ô nhiễm kinh hoàng tại Quảng Trị!

(Dân trí) - Liên tục nhiều ngày qua, hàng chục hộ dân xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị tập trung chặn đường, ngăn xe đưa rác vào bãi vì quá ô nhiễm.

Thứ bảy, 23/02/2019 - 07:17

Người dân, du khách ngỡ ngàng trước bốt thu phí giữa “non thiêng” Yên Tử!
Người dân, du khách ngỡ ngàng trước bốt thu phí giữa “non thiêng” Yên Tử!

(Dân trí) - Hàng loạt du khách hành hương lên Chùa Đồng theo hướng Tây Yên Tử (Sơn Động - Bắc Giang) đã vô cùng ngỡ ngàng, thậm chí là bất bình khi bị chặn lại trước bốt thu phí yêu cầu mua vé tham quan khi cách đỉnh “thiêng” khoảng 700m. Đây là quy định của tỉnh Quảng Ninh. Trong khi phía tỉnh Bắc Giang không hề thu phí.

Thứ sáu, 22/02/2019 - 10:54

Đắk Nông: Dân than đường nát vì xe cát lậu, thanh tra sở bảo đúng trọng tải (!?)
Đắk Nông: Dân than đường nát vì xe cát lậu, thanh tra sở bảo đúng trọng tải (!?)

(Dân trí) - Đoàn xe chở cát lậu bất chấp lệnh cấm, vẫn lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 4B mà Dân trí đã phản ánh trước đó. Con đường nhựa duy nhất chạy qua xã Quảng Hòa (huyện Đắk G’long) và Quảng Phú (huyện Krông Nô) tiếp tục bị cày nát, nhưng thanh tra Sở GT-VT cho rằng các xe được kiểm tra đều đi đúng trọng tải.

Thứ sáu, 22/02/2019 - 10:14

Trả ngay lại tiền cho dân vụ bỗng dưng nhận "trát" nộp thêm tiền mới có nước tại Đắk Nông
Trả ngay lại tiền cho dân vụ bỗng dưng nhận "trát" nộp thêm tiền mới có nước tại Đắk Nông

(Dân trí) - Trước Tết Kỷ Hợi 2019 khoảng 1 tháng, nhiều hộ dân tại xã Kiến Thành (Đắk R’lấp) bức xúc vì nhận được thông báo phải đóng thêm 1 lần tiền nữa mới được cấp nước sinh hoạt. Ngay sau khi Báo Dân trí thông tin sự việc, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo, đơn vị thu thêm tiền đã trả lại cho người dân.

Thứ sáu, 22/02/2019 - 07:57

Hà Nội: Đâm 2 người chết rồi bỏ trốn, lái xe Range Rover có cơ hội thoát tội?
Hà Nội: Đâm 2 người chết rồi bỏ trốn, lái xe Range Rover có cơ hội thoát tội?

(Dân trí) - Sau khi có công văn gửi Báo Dân trí đề nghị phối hợp thông tin truy tìm thủ phạm gây tai nạn chết 2 người tại đường vành đai 2, phường Ngọc Khánh, Công an quận Ba Đình đã xác định, khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Lê Đình Tùng (34 tuổi, quận Hà Đông) để điều tra hành vi sai phạm.

Thứ năm, 21/02/2019 - 03:00

"Giải cứu” nhà dân khỏi đường điện cao áp cách 0,8m sau khi Báo Dân trí phản ánh!
"Giải cứu” nhà dân khỏi đường điện cao áp cách 0,8m sau khi Báo Dân trí phản ánh!

(Dân trí) - Sau khi Dân trí phản ánh sự việc đường dây điện lực cao áp 22KV cách mái tầng 2 nhà ông Hồ Viết Hai khoảng cách chỉ 0,8m theo phương ngang, nhiều lần phóng điện vào nhà, gây bất an lo lắng cho gia đình. Điện lực thành phố Vinh đã tiến hành lắp đặt cột điện mới, đẩy đường điện ra ngoài khuôn viên nhà ông Hai.

Thứ năm, 21/02/2019 - 07:51

Tỉnh Kon Tum chỉ đạo xử lý nghiêm vụ đất sét "tặc" hành hung nhà báo VTV
Tỉnh Kon Tum chỉ đạo xử lý nghiêm vụ đất sét "tặc" hành hung nhà báo VTV

(Dân trí) - Trước sự việc nghiêm trọng về việc khai thác đất sét trái phép trên địa bàn phường Ngô Mây (TP. Kon Tum), UBND tỉnh đã yêu cầu Sở TN&MT và TP Kon Tum tiến hành điều tra xác minh, xử lý trách nhiệm quản lý của tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm. Đồng thời, làm rõ vụ việc một nhà báo VTV bị đánh do báo tin về khai thác đất sét tại khu vực này.

Thứ năm, 21/02/2019 - 07:47