Bài 3:

Người uy tín trong đồng bào dân tộc ở Nghệ An: “Cánh tay nối dài” cho chính quyền!

Dân trí Trước hết phải khẳng định, mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi dân tộc thiểu số đều có những người mà uy tín, trí tuệ và sự ảnh hưởng của họ lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể cộng đồng và xã hội.
>>Người uy tín trong đồng bào dân tộc ở Nghệ An: Hãy đi từ cái nhỏ nhất!
>>Người uy tín trong đồng bào dân tộc ở Nghệ An: Điểm tựa vững vàng tại cơ sở!

Người uy tín trong đồng bào dân tộc ở Nghệ An: “Cánh tay nối dài” cho chính quyền! - 1

Hội nghị phổ biến cho người có uy tín.

Là chỗ dựa quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Riêng phong trào phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã được phát hiện, bồi dưỡng… Qua đó, phát huy được những điểm mạnh trong cộng đồng dân cư, thông qua những người có tín những chính sách, chủ trương của cấp trên được truyền tải sâu rộng, nhân rộng và thực hiện. Không những vậy, họ thực sự là chỗ dựa quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận, tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị.

Trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 1/2/2008 về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Nghệ An đã luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có uy tín; chú trọng việc bồi dưỡng, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người có uy tín phát huy vai trò trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Người uy tín trong đồng bào dân tộc ở Nghệ An: “Cánh tay nối dài” cho chính quyền! - 2

Những người uy tín được trao quà Tết, tuyên dương trong hội nghị.

Bên cạnh đó, các cơ quan tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chế độ, chính sách. Có chế độ khen thưởng, biểu dương, tuyên dương những người uy tín có đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

Riêng ở Nghệ An, người có uy tín đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội, thực sự là “chỗ dựa” quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận. Họ chính là những nhân tố tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đi đầu trong các phong trao xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu dân cư...

Không những vậy, người có uy tín là “cánh tay nối dài” giúp Mặt trận và lực lượng công an trong công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, hoạt động chia rẽ khối đoàn kết dân tộc; lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch, phản động nhằm chống phá cách mạng nước ta.

Người uy tín trong đồng bào dân tộc ở Nghệ An: “Cánh tay nối dài” cho chính quyền! - 3

Ông Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: “Phải thực hiện tốt chính sách dân tộc, đặc biệt là chính sách với người có uy tín trong cộng đồng”.

Thực hiện tốt các hương ước quy ước của thôn, bản, vận động đồng bào tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, tham gia công tác hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, tham gia công tác quản lý, giáo dục đối tượng phạm tội tại cộng đồng, vận động các đối tượng lầm lỗi trở về làm ăn sinh sống, góp phần xây dựng quê hương, bản làng an toàn về an ninh trật tự.

Cùng với việc đi đầu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, người có uy tín còn nêu gương sáng trong phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; lao động cần cù, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng trang trại, bảo tồn và phát triển các ngành nghề truyền thống, như: dệt thổ cẩm, đan lát, nghề rèn... Từ đó từng bước xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau trong sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình và cộng đồng.

“Những quả ngọt… trong vườn hoa chung”

Theo ông Võ Văn Tiến - Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Nghệ An cho biết: “Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An có vị trí, vai trò hết sức quan trọng và được cộng đồng nhân dân kính trọng, mến phục.

Các cụ luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu và tích cực vận động bà con chấp hành các quy định của pháp luật, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn dân cư.

Người uy tín trong đồng bào dân tộc ở Nghệ An: “Cánh tay nối dài” cho chính quyền! - 4

Bà Lữ Thị Thủy - Trưởng ban Dân vận huyện Qùy Châu: "...Họ chính là những hạt nhân tích cực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư...".

Phong trào già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số “Làm nhiều việc tốt” gắn với xây dựng nông thôn mới đã được các cụ tích cực tham gia và đem lại nhiều kết quả khả quan.

Vậy nên, trong những năm qua MTTQ các cấp tỉnh Nghệ An đã rất quan tâm việc phát huy vai trò già làng, người uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong đó có tham gia các phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Trong giai đoạn này (từ năm 2013 - 2017) MTTQ các cấp đã vận động được 1200 người uy tín đăng ký, ký cam kết với nhiều nội dung ở các lĩnh vực khác nhau.

Trong đó có nhiều nội dung liên quan đến vận động tuyên truyền không di cư tự do; không xâm canh, xâm cư; không truyền đạo trái pháp luật, tham gia bảo vệ đường biên cột mốc… Nhờ vậy, già làng, người uy tín đã giúp được 5039 đối tượng, hộ gia đình, hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết 215 nhà, xoá đói giảm nghèo được 633 hộ, 251 gia đình được công nhận gia đình văn hoá, cảm hoá, giáo dục được 340 đối tượng vi phạm các tệ nạn xã hội, giúp hàng trăm cháu có hoàn cảnh khó khăn phải bỏ học trở lại trường. “Đó chính là những quả ngọt, trong vườn hoa chung”.

Người uy tín trong đồng bào dân tộc ở Nghệ An: “Cánh tay nối dài” cho chính quyền! - 5

Ông Võ Văn Tiến - Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Nghệ An cho biết: “Vai trò của người uy tín trong cộng đồng dân tộc được thể hiện rõ qua các hành động, việc làm”.

Riêng bà Lữ Thị Thủy - Trưởng ban Dân vận huyện Quỳ Châu khẳng định: “Vai trò của người uy tín trong thực hiện các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị… Họ chính là những hạt nhân tích cực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Từ những việc làm, hành động của người uy tín trên các lĩnh vực phát triển kinh tế gia đình, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng Dòng họ hiếu học, xây dựng bản văn hoá, bản nông thôn mới….

Trên tất cả các lĩnh vực “Người có uy tín” chính là tấm gương tiêu biểu, có nhiều đóng góp quan trọng giúp địa phương, đơn vị nắm chắc tình hình nhân dân, hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, góp phần cùng các cấp, ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

Ông Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Các cấp, các ngành tiếp tục nghiên cứu, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường niềm tin của nhân dân. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, đặc biệt là chính sách với người có uy tín trong cộng đồng.

Đồng thời, động viên người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò, vị trí và kinh nghiệm để xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết, tiếp tục vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Bởi chính họ là có vị trí, vai trò và phạm vi ảnh hưởng rất lớn và luôn gương mẫu, tiên phong trong các phong trào, đồng thời vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương”.

Duy Bắc

 

MỚI NHẤT
Hà Nội: Đâm 2 người chết rồi bỏ trốn, lái xe Range Rover có cơ hội thoát tội?
Hà Nội: Đâm 2 người chết rồi bỏ trốn, lái xe Range Rover có cơ hội thoát tội?

(Dân trí) - Sau khi có công văn gửi Báo Dân trí đề nghị phối hợp thông tin truy tìm thủ phạm gây tai nạn chết 2 người tại đường vành đai 2, phường Ngọc Khánh, Công an quận Ba Đình đã xác định, khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Lê Đình Tùng (34 tuổi, quận Hà Đông) để điều tra hành vi sai phạm.

Thứ năm, 21/02/2019 - 03:00

"Giải cứu” nhà dân khỏi đường điện cao áp cách 0,8m sau khi Báo Dân trí phản ánh!
"Giải cứu” nhà dân khỏi đường điện cao áp cách 0,8m sau khi Báo Dân trí phản ánh!

(Dân trí) - Sau khi Dân trí phản ánh sự việc đường dây điện lực cao áp 22KV cách mái tầng 2 nhà ông Hồ Viết Hai khoảng cách chỉ 0,8m theo phương ngang, nhiều lần phóng điện vào nhà, gây bất an lo lắng cho gia đình. Điện lực thành phố Vinh đã tiến hành lắp đặt cột điện mới, đẩy đường điện ra ngoài khuôn viên nhà ông Hai.

Thứ năm, 21/02/2019 - 07:51

Tỉnh Kon Tum chỉ đạo xử lý nghiêm vụ đất sét "tặc" hành hung nhà báo VTV
Tỉnh Kon Tum chỉ đạo xử lý nghiêm vụ đất sét "tặc" hành hung nhà báo VTV

(Dân trí) - Trước sự việc nghiêm trọng về việc khai thác đất sét trái phép trên địa bàn phường Ngô Mây (TP. Kon Tum), UBND tỉnh đã yêu cầu Sở TN&MT và TP Kon Tum tiến hành điều tra xác minh, xử lý trách nhiệm quản lý của tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm. Đồng thời, làm rõ vụ việc một nhà báo VTV bị đánh do báo tin về khai thác đất sét tại khu vực này.

Thứ năm, 21/02/2019 - 07:47

Vụ xe buýt tông chết người đem chôn bất minh: Những ai đã tắc trách, sai phạm?
Vụ xe buýt tông chết người đem chôn bất minh: Những ai đã tắc trách, sai phạm?

(Dân trí) - Sau khi sự việc xảy ra, luật sư Nguyễn Vinh Diện - Trưởng Văn phòng Luật sư Vinh Diện & Cộng sự trả lời PV Dân trí sáng 20/2 về sự việc liên quan đến vụ xe buýt tông chết người vừa qua.

Thứ năm, 21/02/2019 - 07:42

Hà Nội: Gần 6 năm thắng kiện "quan huyện", đôi vợ chồng ung thư lại có nguy cơ mất nhà!
Hà Nội: Gần 6 năm thắng kiện "quan huyện", đôi vợ chồng ung thư lại có nguy cơ mất nhà!

(Dân trí) - Vụ án hành chính nổi tiếng giữa vợ chồng ông Lê Phúc Thủy (trú tại 123 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, hai vợ chồng cùng bị ung thư) kiện UBND quận Long Biên về việc thu hồi đất không đúng đã được giải quyết dứt điểm bằng bản án phúc thẩm từ năm 2013. Sau gần 6 năm, bản án phúc thẩm bất ngờ bị kháng nghị giám đốc thẩm khi đã quá thời hạn luật định…

Thứ tư, 20/02/2019 - 02:02

Dự án cấp nước 16 triệu USD tại Cửa Lò chậm tiến độ khó tin!
Dự án cấp nước 16 triệu USD tại Cửa Lò chậm tiến độ khó tin!

(Dân trí) - Sau hơn 18 tháng thi công, dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Cửa Lò (Nghệ An) vẫn chưa thể đi vào hoạt động, mặc dù thời gian cam kết với đối tác cho vay vốn đã hết hạn. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ của dự án hơn 16 triệu USD nói trên?

Thứ tư, 20/02/2019 - 01:54

TPHCM: Hàng trăm hộ dân "sống trong sợ hãi" vì chung cư bị chặn lối đi!
TPHCM: Hàng trăm hộ dân "sống trong sợ hãi" vì chung cư bị chặn lối đi!

(Dân trí) - Con đường độc đạo vào chung cư Vision (Bình Tân) bị lấn chiếm nghiêm trọng khiến hàng trăm hộ dân bất an. Nhiều xe cấp cứu đành phải đậu phía ngoài đường để người nhà đưa bệnh nhân ra ngoài chứ không thể tiếp cận chung cư. Nếu xảy ra cháy nổ, đây thực sự là vấn đề nghiêm trọng.

Thứ tư, 20/02/2019 - 07:18

Gáo nước lạnh dội lên lòng dũng cảm của những người chống tiêu cực!
Gáo nước lạnh dội lên lòng dũng cảm của những người chống tiêu cực!

(Dân trí) - Tác giả Nguyễn Hành qua 2 bài báo trên Dân trí được đăng tải gần đây đã kể lại câu chuyện đòi công lý và minh oan cho bản thân của một người phụ nữ tên Lê Thị Mỹ Chi trong cuộc hành trình 10 năm đầy chua chát.

Thứ tư, 20/02/2019 - 02:41

Vụ cô thủ quỹ bị đuổi việc vì mất 600 nghìn đồng: Nhiều câu hỏi phẫn nộ và xót xa!
Vụ cô thủ quỹ bị đuổi việc vì mất 600 nghìn đồng: Nhiều câu hỏi phẫn nộ và xót xa!

(Dân trí) - Bị cấp trên chỉ đạo cho nghỉ việc vì làm mất hơn 600 nghìn đồng, bị đàm tiếu “cơ quan cho nghỉ việc vì tư túi số tiền 70 triệu đồng” đã khiến cuộc đời của cô Mỹ Chi bị đảo lộn: vợ chồng phải ly hôn, cuộc sống hết sức khó khăn. Trong khi đó, giám đốc và kế toán sai phạm hàng trăm triệu đồng thì “hạ cánh” an toàn. Vụ việc này đã gây sự bất bình, phẫn nộ trong hàng trăm comment của bạn đọc gửi về báo Dân trí.

Thứ ba, 19/02/2019 - 10:22

Kẻ tạt axit, cắt gân chân Việt kiều có thoát truy tố tội Giết người hay không?
Kẻ tạt axit, cắt gân chân Việt kiều có thoát truy tố tội Giết người hay không?

(Dân trí) - “Hành vi của hai đối tượng gây án hết sức tàn độc khi hủy hoại sức khỏe, nhan sắc của người bị hại thông qua việc xử dụng axit tạt vào người, cắt gân chân và cắt khớp gối của nạn nhân. Tuy nhiên, qua mô tả, có thể thấy các đối tượng có mục đích gây thương tích, dằn mặt người bị hại, không phải mục đích tước đoạt tính mạng của nạn nhân”, luật sư Quách Thành Lực nhận định.

Thứ ba, 19/02/2019 - 07:56

Quảng Bình: "Trảm" xưởng đóng tàu ở thành phố "hành" dân suốt thời gian dài!
Quảng Bình: "Trảm" xưởng đóng tàu ở thành phố "hành" dân suốt thời gian dài!

(Dân trí) - Một cơ sở đóng, sửa chữa tàu thuyền bên bờ sông Nhật Lệ suốt nhiều năm qua đã khiến người dân hết sức bức xúc vì gây ô nhiễm môi trường. Cơ sở này mới đây đã bị xử phạt hành chính 120 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 9 tháng.

Thứ hai, 18/02/2019 - 07:37

Thanh tra huyện Phú Quốc thừa nhận chậm giải quyết khiếu nại, có lỗi với dân!
Thanh tra huyện Phú Quốc thừa nhận chậm giải quyết khiếu nại, có lỗi với dân!

(Dân trí) - Liên quan khiếu nại của bà Giang Thị Yên khi huyện Phú Quốc lấy hơn 30.000m2 đất của bà giao cho doanh nghiệp xây biệt thự từ 2011 nhưng đến nay chưa xem xét trả lời cho bà, Chánh thanh tra huyện Phú Quốc Nguyễn Trọng Thưởng cho biết, ngành xử lý việc này chậm. Sắp tới, ngành sẽ tập trung kiểm tra lại vụ việc.

Thứ hai, 18/02/2019 - 07:35

ĐÁNG QUAN TÂM
Hà Nội: Công an đề nghị người dân cùng truy tìm ô tô đâm 2 người chết rồi bỏ chạy
Hà Nội: Công an đề nghị người dân cùng truy tìm ô tô đâm 2 người chết rồi bỏ chạy

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) có công văn gửi Báo Dân trí đề nghị những ai biết, chứng kiến vụ tai nạn xảy ra vào 23h20 ngày 16/2 tại đường vành đai 2, phường Ngọc Khánh khiến 2 người đi xe máy Vespa mang BKS 29D2-18487 tử vong, ô tô gây tai nạn bỏ chạy phối hợp giúp đỡ cơ quan chức năng truy tìm thủ phạm.

Chủ nhật, 17/02/2019 - 12:25

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang: “Con đường tâm linh kết nối bản sắc ngàn năm văn hóa Phật giáo vùng Tây Yên Tử”
Chủ tịch tỉnh Bắc Giang: “Con đường tâm linh kết nối bản sắc ngàn năm văn hóa Phật giáo vùng Tây Yên Tử”

(Dân trí) - Sáng ngày 16/2/2019, Lễ khai hội Xuân và Tuần Văn hóa- Du lịch năm 2019 với chủ đề "Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử" đã được tỉnh Bắc Giang tổ chức long trọng tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu (Sơn Động). Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh đã có những chia sẻ đây xúc động và tự hào về con đường tâm linh kết nối bản sắc ngàn năm văn hóa Phật giáo vùng Tây Yên Tử.

Chủ nhật, 17/02/2019 - 09:09

Người uy tín trong đồng bào dân tộc ở Nghệ An: Hãy đi từ cái nhỏ nhất!
Người uy tín trong đồng bào dân tộc ở Nghệ An: Hãy đi từ cái nhỏ nhất!

(Dân trí) - Đến nay, số người đạt tiêu chí người có uy tín tăng lên 1.822 người và được tuyên dương ở cấp huyện 632 người. Hiện nay, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số chủ yếu là các già làng, trưởng bản, trưởng các dòng họ, những cán bộ đảng viên đã về hưu tiếp tục tham gia công tác xã hội…

Chủ nhật, 17/02/2019 - 08:17

Lập đoàn thanh tra tình trạng đá quý “núp bóng” đá xây dựng rời mỏ trái phép!
Lập đoàn thanh tra tình trạng đá quý “núp bóng” đá xây dựng rời mỏ trái phép!

(Dân trí) - Ngày 15/2, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông cho biết, sau khi báo chí có bài phản ánh về thực trạng khai thác đá Bazan (đá cây) ở Đắk Nông, Sở đã chỉ đạo lập đoàn thanh tra để kiểm tra các điểm khai thác đá trái phép.

Chủ nhật, 17/02/2019 - 08:15

Công trình nước sạch hàng trăm triệu đồng nhanh chóng bị bỏ hoang tại Gia Lai!
Công trình nước sạch hàng trăm triệu đồng nhanh chóng bị bỏ hoang tại Gia Lai!

(Dân trí) - Hai công trình nước sạch trên địa bàn xã Ia Hlốp (Chư Sê, Gia Lai) có vốn đầu tư hơn 700 triệu đồng nhằm đưa nguồn nước sạch đến với các hộ bà con đồng bào khó khăn. Nhưng sử dụng được vài năm cách đoạn thì công trình cũng bị bỏ hoang, hư hỏng nặng.

Thứ bảy, 16/02/2019 - 06:52

Người uy tín trong đồng bào dân tộc ở Nghệ An: Điểm tựa vững vàng tại cơ sở!
Người uy tín trong đồng bào dân tộc ở Nghệ An: Điểm tựa vững vàng tại cơ sở!

(Dân trí) - Nghệ An là tỉnh có địa bàn rộng, trong đó diện tích tự nhiên vùng dân tộc miền núi có 13.745 km2 (chiếm 83%). Dân số vùng dân tộc miền núi có hơn 1,1 triệu người (chiếm 41%), trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số có 442.787 người (chiếm 15,2%) và chiếm 36% dân số trên địa bàn miền núi.

Thứ bảy, 16/02/2019 - 06:50

Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp đất kéo dài 10 năm!
Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp đất kéo dài 10 năm!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Mười năm, 5 đoàn kiểm tra vẫn không giải quyết xong một vụ tranh chấp đất” xảy ra tại TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau), Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu TP Cà Mau khẩn trương xem xét giải quyết dứt điểm.

Thứ bảy, 16/02/2019 - 06:48

"Chặt chém" khách du lịch: Đừng đùa, 10 năm tù như chơi!
"Chặt chém" khách du lịch: Đừng đùa, 10 năm tù như chơi!

(Dân trí) - Hóa đơn của một nhà hàng ở Nha Trang dành cho khách du lịch với mức giá "cắt cổ" khiến dư luận phẫn nộ. Theo luật sư Quách Thành Lực, việc "chặt chém" khách du lịch nước ngoài sẽ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và cả hình ảnh của đất nước. Các cá nhân có hành vi này có thể phải đối mặt với mức án đến 10 năm tù.

Thứ sáu, 15/02/2019 - 08:00

Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp khích lệ mỗi cán bộ nên là một cánh sếu đầu đỏ!
Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp khích lệ mỗi cán bộ nên là một cánh sếu đầu đỏ!

(Dân trí) - “Hình ảnh đàn sếu luôn bay theo hình chữ V cho chúng ta bài học lớn về tinh thần đồng đội, về phương pháp làm việc nhóm… Tôi mong rằng, mỗi cán bộ, công chức, viên chức tỉnh nhà là một cánh sếu, luôn đoàn kết chia sẻ trọng trách và có chung một mục tiêu vì sự phát triển mạnh mẽ của địa phương mình”. Lời chia sẻ của ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đến cán bộ tỉnh nhà nhân dịp đầu năm mới.

Thứ sáu, 15/02/2019 - 07:51

Hàng loạt hộ dân bỗng dưng nhận "trát" nộp thêm tiền hoặc cắt nước tại Đắk Nông!
Hàng loạt hộ dân bỗng dưng nhận "trát" nộp thêm tiền hoặc cắt nước tại Đắk Nông!

(Dân trí) - Ba năm trước, hàng trăm hộ dân đã đóng tiền để lắp đặt hệ thống cấp nước sinh hoạt. Tuy nhiên, khi vừa sử dụng được vài chục khối nước thì những hộ dân này được yêu cầu đóng thêm tiền do đơn vị cấp nước ban đầu đã bàn giao hệ thống cho một đơn vị khác quản lý. Những hộ chưa đóng tiền bị di dời hệ thống khiến cuộc sống bị ảnh hưởng.

Thứ sáu, 15/02/2019 - 07:48

Hành trình kêu oan bất thành của cô thủ quỹ làm mất hơn 600 nghìn đồng bị đuổi việc!
Hành trình kêu oan bất thành của cô thủ quỹ làm mất hơn 600 nghìn đồng bị đuổi việc!

(Dân trí) - Theo kết luận thanh tra, cô Mỹ Chi không tư túi số tiền 70 triệu đồng, chỉ có lỗi không nhập quỹ số tiền này vào sổ sách. Cô Chi làm mất hơn 600.000đồng nhưng bị cấp trên chỉ đạo cho nghỉ việc. Cô làm đơn khiếu nại, kiện ra tòa để minh oan cho bản thân nhưng tất cả đều bác đơn.

Thứ năm, 14/02/2019 - 11:37

Đột kích  “công trường” khai thác đất sét trái phép trong đêm tại Kon Tum!
Đột kích  “công trường” khai thác đất sét trái phép trong đêm tại Kon Tum!

(Dân trí) - Nhận được nguồn tin báo chí, đoàn liên ngành Sở TN – MT tỉnh Kon Tum đã tiến hành “mật phục”, “đột kích” vào điểm trai khác đất sét trái phép nằm ngay sau Công ty TNHH Hoàng Nghĩa trên địa bàn thôn Thanh Trung (Phường Ngô Mây, TP. Kon Tum).  Đoàn tiếp tục mở rộng kiểm tra và xác định thêm một điểm khai thác đất sét cách đó không xa.

Thứ năm, 14/02/2019 - 08:07