Thứ bảy, 04/03/2017 - 08:24

Bài 26:

Vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO: Các nhà đầu tư quyết liệt khiếu nại điều gì?

Dân trí

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn đốc thúc UBND TP Hà Nội khẩn trương xem xét xử lý và trả lời những kiến nghị, liên quan vụ cổ phần hoá tại Công ty Hacinco để thông tin công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Vậy đại diện những nhà đầu tư hợp pháp đang bị xâm hại quyền lợi đang kiến nghị, khiếu nại nội dung gì?

Liên quan đến vụ cổ phần hoá tại Công ty HACINCO, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 1445/VPCP-ĐMDN do Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp Hà Mạnh Ninh thừa lệnh Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký gửi UBND TP Hà Nội cho biết: Ngày 23/1/2017, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 664/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị của Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội về việc nhanh chóng hoàn tất quá trình cổ phần hoá Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (HACINCO) đến UBND TP Hà Nội để xem xét xử lý, trả lời Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 9/2/2017.


Văn phòng Chính phủ đốc thúc TP Hà Nội trả lời các nội dung liên quan kiến nghị về vụ cổ phần hoá tại HACINCO.

Văn phòng Chính phủ đốc thúc TP Hà Nội trả lời các nội dung liên quan kiến nghị về vụ cổ phần hoá tại HACINCO.

Tuy nhiên, yêu cầu của Văn phòng Chính phủ đã không được UBND TP Hà Nội thực hiện.

Vì vậy, Văn phòng Chính phủ cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị UBND TP Hà Nội khẩn trương xem xét xử lý và trả lời Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để Công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Ngay sau khi Văn phòng Chính phủ ra công văn đốc thúc, ngày 28/2/2017, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 814/UBND-KT do ông Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký gửi Thanh tra thành phố và Sở Tài chính TP Hà Nội cho biết: UBND TP Hà Nội nhận được Công văn của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội và đơn của Công ty cổ phần đầu tư NCX Hà Nội (một nhà đầu tư vào Công ty HACINCO bị xâm hại quyền lợi - PV). UBND TP Hà Nội chỉ đạo Thanh tra TP Hà Nội chủ trì cùng Sở Tài chính và đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét giải quyết trước ngày 10/3.


Ngay sau khi Văn phòng Chính phủ ra công văn đốc thúc, ngày 28/2/2017, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 814/UBND-KT do ông Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký gửi Thanh tra thành phố và Sở Tài chính TP Hà Nội.

Ngay sau khi Văn phòng Chính phủ ra công văn đốc thúc, ngày 28/2/2017, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 814/UBND-KT do ông Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký gửi Thanh tra thành phố và Sở Tài chính TP Hà Nội.

Vụ cổ phần hoá tại HACINCO đang là vụ việc được dư luận cả nước quan tâm. Đây là một vụ việc kéo dài, xâm hại trực tiếp đến quyền lợi của các nhà đầu tư hợp pháp. Trước chủ trương hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đến năm 2020 theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, các nhà đầu tư hợp pháp vào HACINCO vẫn đau đáu một niềm tin vụ việc sẽ được giải quyết đúng theo các quy định của pháp luật.

Để rộng đường dư luận và thông tin khách quan về vụ việc này, Báo Dân trí xin đăng tải công khai các nội dung khiếu nại của đại diện các nhà đầu tư hợp pháp bị xâm hại quyền lợi hơn 10 năm nay với UBND TP Hà Nội.

Cụ thể, ngày 17/2/2017, thay mặt 23 nhà đầu tư hợp pháp đã mua đấu giá thành công cổ phần chào bán của Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (HACINCO) thuộc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO), Công ty cổ phần Đầu tư NCX Hà Nội đã có Công văn số 70/ĐKN/NCX do bà Nguyễn Thị Chi - Chủ tịch HĐQT ký khiếu nại và kiến nghị việc triển khai thực hiện cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội theo văn bản số 124/UBND-KT ngày 11/01/2017 và văn bản số 440/UBND-KT ngày 08/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội.

Nội dung công văn như sau: “Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 7252/QĐ-UB ngày 29/10/2004 của UBND Thành phố Hà Nội.

Ngày 29/09/2005, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6680/QĐ-UB về phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội tại thời điểm 31/12/2004. Theo đó, giá trị thực tế vốn nhà nước tại DN là 7.189.588.114 đồng;

Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ dự kiến như sau:

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng);

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;

- Cơ cấu vốn điều lệ:

+ Cổ phần nhà nước (9,11%): 4.553.600.000 đồng;

+ Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động (11,8%): 5.590.000.000 đồng;

+ Cổ phần bán đấu giá công khai (79,91%): 39.856.400.000 đồng.

Hình thức cổ phần hóa: “kết hợp vừa bán một phần vốn nhà nước, vừa phát hành thêm cổ phiếu để thu hút vốn”.

Theo Thông tin Cáo bạch tại Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quyết định số 6680/QĐ-UB ngày 29/09/2005 của UBND TP. Hà Nội về phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội tại thời điểm 31/12/2004, Phương án cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội được phê duyệt không có phần chuyển nợ thành vốn góp thanh toán tiền mua cổ phần.

Ngày 25/10/2005, Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu giá, kết quả:

- 58 nhà đầu tư đã trúng đấu giá mua 3.702.500 cổ phần với số tiền phải thanh toán là 37.029.600.000 đồng, giá bình quân 10.0001 đồng/01 cổ phần,

- 283.140 cổ phần không có người đăng ký mua với giá trị theo mệnh giá là 2.831.400.000 đồng.

Ngày 30/11/2005, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 7867/QĐ-UB điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của HACINCO như sau:

Tổng vốn điều lệ là 47.168.600.000 đồng, trong đó:

+ Cổ phần nhà nước và giao Tổng Công ty HANDICO quản lý (9,65%): 4.553.600.000 đồng;

+ Cổ phần bán ưu đãi cho 498 lao động theo năm công tác (11,85%): 5.590.000.000 đồng;

+ Cổ phần bán đấu giá (78,5%): 37.025.000.000 đồng.

Ngày 01 và 02/12/2005, Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội đã tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu để thông qua Điều lệ, Phương án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa và bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO: Các nhà đầu tư quyết liệt khiếu nại điều gì? - 3

Vậy đại diện những nhà đầu tư hợp pháp đang bị xâm hại quyền lợi khiếu nại các nội dung đến UBND TP Hà Nội.

Vậy đại diện những nhà đầu tư hợp pháp đang bị xâm hại quyền lợi khiếu nại các nội dung đến UBND TP Hà Nội.

Ngay sau khi Đại hội cổ đông được tổ chức, UBND Thành phố Hà Nội và các nhà đầu tư hợp pháp đã phát hiện một số sai phạm trong quá trình cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội trong việc chuyển nợ thành vốn góp sai quy định; tính trùng số năm công tác của người lao động... trình tự và thủ tục tiến hành Đại hội cổ đông sai quy định: thành phần cổ đông tham dự bao gồm cả cổ đông hợp pháp và cổ đông không hợp pháp, hợp lệ, việc gửi Giấy triệu tập Đại hội và tài liệu không đảm bảo thời gian tối thiểu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 74 Luật Doanh nghiệp là 15 ngày (gửi cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội chỉ trước ngày chính thức khai mạc Đại hội là cổ đông 01 ngày); Việc lập danh sách cổ đông không đảm bảo về thời gian quy định tại Khoản 1, Điều 72 Luật Doanh nghiệp 1999 (đến thời điểm Đại hội chưa cung cấp được Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần)…, chưa hoàn thành việc bầu các chức danh Hội đồng quản trị và ban hành Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Trên thực tế, sau khi rà soát việc thực hiện cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội, cổ phần bán ưu đãi cho người lao động và cổ phần bán đấu giá trên sàn giao dịch được xác định như sau:

1. Cổ phần ưu đãi bán cho người lao động: Số năm công tác hợp lệ được xác định của người lao động được tính để mua cổ phần ưu đãi là 2.309 năm, tương ứng giá trị cổ phần của người lao động được mua ưu đãi là 2.309.000.000 đồng;

2. Cổ phần bán đấu giá cho 23 nhà đầu tư hợp pháp trên Sàn giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội: 19.959.600.000 đồng, 01 nhà đầu tư thanh toán một phần 1.111.111.111 đồng, tương ứng 111.111 cổ phần

(Theo Công văn số 368/TTGDHN-BĐG ngày 9/04/2007);

3. Trong tổng số 1.706.500 cổ phần trúng giá đề nghị chuyển nợ thành vốn góp: Chỉ có 192.777 cổ phần là các khoản đến hạn phải trả đủ điều kiện chuyển nợ thành vốn góp thanh toán tiền mua cổ phần, còn 1.513.723 cổ phần đề nghị chuyển nợ thành vốn góp không đủ điều kiện (không có số dư nợ và chưa đến hạn trả nợ).

Do đó, UBND Thành phố Hà Nội đã dừng việc ban hành Quyết định cổ phần hóa Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội và tham vấn các Cơ quan Ban, ngành từ Trung ương đến địa phương: Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội, Công an Hà Nội, các cơ quan bảo vệ pháp luật: Hội Luật gia Việt Nam, các văn phòng Luật sư để làm sáng tỏ những sai phạm trong việc thực hiện cổ phần hóa của Ban giám đốc Công ty Hacinco trong việc thực hiện cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội, cụ thể:

- Bộ Lao động – Thương binh – xã hội đã có văn bản số: 2443/LĐTBXH-LĐVL ngày 19/7/2006 và văn bản số 2633/LĐTBXH-LĐVL ngày 03/08/2006 giải đáp chính sách mua cổ phần ưu đãi giảm giá đối với người lao động trả lời Sở Lao động – Thương Binh – Xã hội và Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội, trong đó nêu: “ Đối với người lao động đã được mua cổ phần ưu đãi khi cổ phần hóa bộ phận doanh nghiệp – khách sạn Hacinco cần được xóa bỏ hoặc giảm trừ quyền mua cổ phần ưu đãi của những người này khi cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội

- Bộ Tài chính đã có văn bản số 10743/BTC-TCDN ngày 01/9/2006, văn bản số 11083/BTC-TCDN ngày 11/9/2006; số 3975/BTC-TCDN ngày 22/3/2007, văn bản số 3276/BTC-TCDN ngày 14/03/2011, trong đó có ý kiến: “Việc một số nhà đầu tư thực hiện chuyển nợ thành vốn góp khi thanh toán tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội theo Báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội là không đúng chế độ nhà nước đã quy định. Do đó, việc tiến hành Đại hội cổ đông tại doanh nghiệp này chưa đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật”…

- Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp TW có văn bản số 167/BĐMDN ngày 19/4/2010 về việc trả lời Công văn số 2432/UBND-KT ngày 12/4/2010 của UBND Thành phố, Phó Trưởng ban thường trực - Phó chủ nhiệm Văn phòng chính phủ đã có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP quy định: Doanh nghiệp phải huy động các nguồn để thanh toán các khoản nợ đến hạn trả trước khi cổ phần hóa hoặc thỏa thuận với các chủ nợ để xử lý hoặc chuyển thành vốn góp cổ phần”.

Với tinh thần trên thì chỉ có các khoản nợ của doanh nghiệp phải trả đến hạn trả nợ mà chủ nợ và doanh nghiệp đã thỏa thuận thì mới được chuyển các khoản nợ đó thành vốn góp cổ phần, các khoản nợ khác không được áp dụng điều khoản trên”.

- Sở Tài chính Hà Nội đã có văn bản số 441/STC/TCDN-P2 ngày 17/02/2006 kiến nghị Hủy bỏ kết quả Đại hội cổ đông ngày 02/12/2005 của Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội.

- Công an Thành phố Hà Nội đã có văn bản số: 225 BC/CAHN-PC15 ngày 24/02/2006 và văn bản số 440 BC/CAHN-PC15 (Đ1) ngày 05/04/2006; Văn bản số 07/CV/CAHN(PC15) ngày 16/01/2007 v..v.., trong đó nêu rõ:

- “Thực hiện chuyển nợ thành vốn góp khi thanh toán kết quả đấu giá trái với quy định tại Điều 12 Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ và Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 (phần chuyển nợ thành vốn góp không có trong phương án cổ phần hóa của Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội)

- Việc tổ chức Đại hội cổ đông vi phạm Điều 72 và 74 Luật Doanh nghiệp năm 1999:

+ Không báo cáo danh sách nhà đầu tư với cơ quan cấp trên;

+ Một số nhà đầu tư không đủ tư cách tham gia Đại hội cổ đông;

+ Giấy triệu tập cuộc họp theo quy định phải gửi trước 07 ngày nhưng thực tế đưa trước 01 ngày là trái quy định…”

- Hội Luật gia Việt Nam, Văn phòng Luật sư Vũ Hải, Công ty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp K và Cộng sự, Công ty Luật Đông Hà Nội cũng đã có những ý kiến tương tự như các ý kiến của Bộ, ngành, Chính phủ về sai phạm trong việc chuyển nợ thành vốn góp sai quy định, tính trùng số năm công tác của người lao động….trong quá trình cổ phần hóa Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội;

Tại văn bản số 1312/UBND-CN ngày 13/03/2007, UBND Thành phố Hà Nội cũng chỉ ra những sai phạm trong quá trình thực hiện cổ phần hóa Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội, cụ thể như sau:

- “Thứ nhất: Kê khai trùng số năm công tác của người lao động để tăng số tiền được nhà nước ưu đãi khi mua cổ phần...

- Thứ hai: Thực hiện chuyển nợ thành vốn góp cổ phần không đúng quy định…

- Thứ 3: Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội đã tự ý sử dụng tiền phát hành tăng vốn điều lệ trái quy định của pháp luật làm cho một số nhà đầu tư thắc mắc;

- Thứ 4: Quá trình tổ chức Đại hội cổ đông còn nhiều sai sót…”

Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của UBND Thành phố Hà Nội tại văn bản số 1312/UBND-CN ngày 13/03/2007, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã ký văn bản số 1577/VPCP – ĐMDN ngày 26/3/2007 và văn bản số 3311/VPCP-ĐMDN ngày 15/06/2007 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng “đồng ý việc UBND Thành phố Hà Nội thực hiện theo thẩm quyền xử lý các vướng mắc trong cổ phần hóa Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội, yêu cầu UBND Thành phố thực hiện nghiêm các quy định về cổ phần hóa, có biện pháp bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư hợp pháp.

Đến ngày 01/9/2009, Thanh tra Chính phủ đã có Kết luận số 2125/KL-TTCP với nội dung:

+ Chấp nhận việc chuyển nợ thành vốn góp khi thanh toán tiền mua cổ phần và công nhận kết quả bán cổ phần của công ty.

+ Giữ nguyên vốn điều lệ theo Quyết định số 7867/QĐ-UB là 47.168.600.000 đồng; chuyển 397.100.000 đồng từ cơ cấu vốn cổ đông mua ưu đãi sang vốn cổ đông mua đấu giá (số lượng cổ phần ưu đãi đã bán cho cán bộ công nhân viên khi cổ phần hóa khách sạn HACINCO năm 1998); công nhận kết quả Đại hội cổ đông lần thứ nhất ngày 02/12/2005 của công ty”.

Ngày 12/4/2010, UBND thành phố Hà Nội có Công văn số 2432/UBND-KT báo cáo Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương trong đó có ý kiến: Kết luận của Thanh tra Chính phủ số 2125/KL-TTCP ngày 01/9/2009 có nhiều điểm không đồng nhất với quan điểm của các Bộ, ngành, cơ quan đã trả lời về các tồn tại của Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội và đề xuất phương án xử lý tồn tại trong quá trình cổ phần hóa Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội, đồng thời xin ý kiến Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương.


Vụ cổ phần hoá tại HACINCO đang được dư luận cả nước quan tâm.

Vụ cổ phần hoá tại HACINCO đang được dư luận cả nước quan tâm.

Ngày 19/4/2010, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương có Văn bản số 167/BĐMDN, trong đó có ý kiến việc giải quyết tồn tại của Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội như sau:

- Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội tiến hành Cổ phần hóa từ năm 2005, vì vậy phải đối chiếu theo quy định tại Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ;

- Chỉ các khoản nợ của doanh nghiệp phải trả đến hạn trả nợ mà chủ nợ và doanh nghiệp đã thỏa thuận thì mới được chuyển các khoản nợ đó thành vốn góp cổ phần, các khoản nợ khác không được áp dụng;

- Người lao động chỉ được mua cổ phần ưu đãi một lần cho mỗi năm thực tế làm việc tại khu vực nhà nước, các trường hợp mua ưu đãi cổ phần nhiều hơn một lần cho một năm làm việc tại khu vực nhà nước là không đúng quy định của Nghị định 187/2004/NĐ-CP, cần phải thu hồi.

Như vậy đối với việc chuyển nợ thành vốn góp khi thanh toán tiền mua cổ phần của các nhà đầu tư được xác định như sau:

- Trong tổng số 1.706.500 cổ phần trúng giá đề nghị chuyển nợ thành vốn góp: Chỉ có 192.777 cổ phần là các khoản đến hạn phải trả đủ điều kiện chuyển nợ thành vốn góp thanh toán tiền mua cổ phần, còn 1.513.723 cổ phần đề nghị chuyển nợ thành vốn góp không đủ điều kiện (không có số dư nợ và chưa đến hạn trả nợ).

- Đối với số cổ phần ưu đãi của cán bộ công nhân viên Công ty tính trùng thì giảm trừ do đã mua cổ phần ưu đãi khi cổ phần hóa bộ phận Khách sạn Hacinco là 3.278 năm. Như vậy số năm công tác được mua cổ phần ưu đãi khi cổ phần Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội là 2.312 năm.

Ngày 22/4/2010, UBND Thành phố ban hành Quyết định 1886/QĐ-UBND về việc điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Quyết định số 6680/QĐ-UB ngày 29/9/2005 với cơ cấu vốn:

Tổng vốn điều lệ là 47.168.600.000 đồng, trong đó:

Cơ cấu vốn điều lệ:

+ Vốn nhà nước: 23.394.040.000 đồng, tương ứng 49,6% vốn điều lệ;

+ Vốn cổ đông trong doanh nghiệp mua theo giá ưu đãi là: 1.889.790.000 đồng, tương ứng 4% vốn điều lệ;

+ Vốn cổ đông mua đấu giá trên sàn giao dịch là: 21.884.770.000 đồng, tương ứng 46.4% vốn điều lệ.

Quyết định này điều chỉnh vốn góp của Nhà nước từ 9,11% lên 49,6% không phù hợp với phương án cổ phần đã được phê duyệt theo Quyết định 6680/QĐ-UB ngày 29/9/2005 do vậy chưa được tổ chức thực hiện.

Ngày 05/9/2016, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 7391/VPCP-ĐMDN đề nghị UBND Thành phố Hà Nội giải quyết và xử lý những tồn tại vướng mắc trong quá trình cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội, báo cáo Chính phủ trong tháng 11/2016.

Ngày 14/10/2016, Ban cán sự Đảng UBND Thành phố đã họp và có Báo cáo số 410-BC/BCS ngày 10/11/2016 trình Thường trực Thành ủy Hà Nội đề xuất 02 phương án xử lý các tồn tại trong quá trình cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội như sau:

Phương án 1: Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1886/QĐ-UNBD ngày 22/4/2010 của UBND Thành phố;

Phương án 2: Thực hiện điều chỉnh quy mô vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ theo giá trị thực tế góp vốn của các nhà đầu tư hợp pháp. Trong đó, vốn nhà nước được xác định theo giá trị đánh giá lại tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 31/12/2004 là 7.189.590.000 đồng;

Ngày 10/11/2016, Thanh tra Chính phủ lại có văn bản số 2981/TTCP-BTCDNTW về việc giải quyết kiến nghị của Ông Nguyễn Chí Sỹ: “Đề nghị UBND Thành phố Hà Nội thực hiện Kết luận số số 2125/KL-TTCP ngày 01/9/2009 của Thanh tra Chính phủ…

Ngày 15/12/2016, Ban cán sự Đảng - UBND Thành phố có Báo cáo số 484-BC/BCS trình Thường trực Thành ủy Hà Nội Phương án 03 trên cơ sở Kết luận của Thanh tra Chính phủ số 2125/KL-TTCP ngày 01/9/2009:

Ngày 30/12/2016, Thường trực Thành ủy đã có Thông báo số 514-TB-TU Thông báo Kết luận Thường trực Thành ủy Hà Nội về việc chuyển Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội với nội dung: “Đồng ý Phương án 03 theo đề xuất của Ban cán sự Đảng tại Báo cáo số 484-BC/BCS ngày 15/12/2016”.

Ngày 11/01/2017, UBND Thành phố Hà Nội đã có văn bản số 124/UBND-KT về việc thực hiện Kết luận của Thường trực Thành ủy về việc chuyển Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thành Công ty cổ phần và văn bản số 440/UBND-KT ngày 08/02/2017 chỉ đạo triển khai thực hiện việc cổ phần hóa thực hiện chuyển Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội thuộc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội tại Thông báo số 514-TB-TU ngày 30/12/2016, Phương án xử lý theo Kết luận số 2125/KL-TTCP ngày 01/9/2009 của Thanh tra Chính phủ và văn bản số 6561/VPCP-KNTN ngày 22/9/2009 của Văn phòng chính phủ về việc xử lý sau thanh tra, cụ thể là:

+ Chấp nhận việc chuyển nợ thành vốn góp khi thanh toán tiền mua cổ phần và công nhận kết quả bán cổ phần của công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội;

+ Giữ nguyên vốn điều lệ theo Quyết định số 7867/QĐ-UB là 47.168.600.000 đồng; chuyển 397.100.000 đồng từ cơ cấu vốn cổ đông mua ưu đãi sang vốn cổ đông mua đấu giá (số lượng cổ phần ưu đãi đã bán cho cán bộ công nhân viên khi cổ phần hóa khách sạn HACINCO năm 1998); công nhận kết quả Đại hội cổ đông lần thứ nhất ngày 02/12/2005 của công ty”.

Kết luận số 2125/KL-TTCP ngày 01/9/2009 của Thanh tra Chính phủ theo Báo cáo số 410-BC/BCS ngày 10/11/2016 của Ban cán sự Đảng - UBND Thành phố Hà Nội đã khẳng định là: “không đồng nhất với quan điểm của các Bộ, ngành: Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp TW, UBND Thành phố Hà Nội, các cơ quan chức năng: Công an Hà Nội và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại văn bản số 1577/VPCP - ĐMDN ngày 26/3/2007, văn bản số 3311/VPCP-ĐMDN ngày 15/06/2007, các cơ quan bảo vệ pháp luật như Hội Luật gia Việt Nam, Văn phòng Luật sư Vũ Hải, Công ty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp K và Cộng sự, Công ty Luật Đông Hà Nội đều có chung quan điểm và ý kiến kết luận:

1. “Việc chuyển nợ thành vốn góp khi thanh toán tiền mua cổ phần và công nhận kết quả bán cổ phần của công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội là trái với các quy định của pháp luật (Điều 12 Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ và Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004);

2. Việc tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất ngày 02/12/2005 có trình tự và thủ tục tiến hành Đại hội cổ đông sai quy định: thành phần cổ đông tham dự bao gồm cả cổ đông hợp pháp và cổ đông không hợp pháp, hợp lệ, việc gửi Giấy triệu tập Đại hội và tài liệu không đảm bảo thời gian tối thiểu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 74 Luật doanh nghiệp là 15 ngày (gửi cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội chỉ trước ngày chính thức khai mạc Đại hội là cổ đông 01 ngày); Việc lập danh sách cổ đông không đảm bảo về thời gian quy định tại Khoản 1, Điều Điều 72 Luật Doanh nghiệp 1999 (đến thời điểm đại hội chưa cung cấp được Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần)…,.

Thay mặt cho 23 nhà đầu tư hợp pháp đã mua đấu giá thành công cổ phần chào bán của Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (HACINCO) thuộc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tại Trung Tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

Công ty cổ phần Đầu tư NCX Hà Nội xin khiếu nại và kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội:

1/ Khiếu nại:

Công ty cổ phần Đầu tư NCX Hà Nội thay mặt nhà đầu tư hợp pháp không chấp nhận việc triển khai thực hiện chuyển Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thuộc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tại Công văn số 124/UBND-KT ngày 11/01/2017 và văn bản số 440/UBND-KT ngày 08/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội, Phương án xử lý theo kết luận số 2125/KL-TTCP ngày 01/9/2009 của Thanh tra Chính phủ.

Lý do:

- Kết luận số 2125/KL-TTCP ngày 01/9/2009 của Thanh tra Chính phủ theo Báo cáo số 410-BC/BCS ngày 10/11/2016 của Ban cán sự Đảng - UBND Thành phố Hà Nội đã khẳng định là: “không đồng nhất với quan điểm của các Bộ, ngành: Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp TW, UBND Thành phố Hà Nội, các cơ quan chức năng: Công an Hà Nội, Sở Tài chính và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại văn bản số 1577/VPCP – ĐMDN ngày 26/3/2007, văn bản số 3311/VPCP-ĐMDN ngày 15/06/2007, các cơ quan bảo vệ pháp luật như Hội Luật gia Việt Nam, Văn phòng Luật sư Vũ Hải, Công ty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp K và Cộng sự, Công ty Luật Đông Hà Nội”.

- Việc chuyển nợ thành vốn góp khi thanh toán tiền mua cổ phần, công nhận kết quả bán cổ phần của công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội không có trong phương án cổ phần hóa và không có trong thông tin cáo bạch tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội và trái với quy định tại Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ;

- Trong tổng số 1.706.500 cổ phần trúng giá đề nghị chuyển nợ thành vốn góp: chỉ có 192.777 cổ phần là các khoản đến hạn phải trả đủ điều kiện chuyển nợ thành vốn góp thanh toán tiền mua cổ phần, còn 1.513.723 cổ phần đề nghị chuyển nợ thành vốn góp không đủ điều kiện (không có số dư nợ và chưa đến hạn trả nợ).

- Số cổ phần đã được ông Nguyễn Chí Sỹ cho chuyển nợ thành vốn góp (xem Bảng kê dưới đây - Chỉ tính riêng cá nhân ông Nguyễn Chí Sỹ và anh chị em ruột của ông có 570.000 cổ phần, tương ứng 5.700.000.000 đồng là không hợp lệ, không đúng quy chế bán đấu giá):

Vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO: Các nhà đầu tư quyết liệt khiếu nại điều gì? - 6

- Việc mua bán cổ phần này tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đều không theo đúng quy chế bán đấu giá cổ phần HACINCO nên không hợp lệ (ví dụ: Ông Nguyễn Đình Chiến, ngoài 15.000 cổ phần chuyển đổi từ nợ, nộp 750 triệu đồng, tương ứng 75.000 cổ phần tại công ty, không nộp tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán theo quy chế trên).

- Trình tự và thủ tục tiến hành Đại hội cổ đông lần đầu ngày 01 và 02/12/2005 là sai quy định: thành phần cổ đông tham dự bao gồm cả cổ đông hợp pháp và cổ đông không hợp pháp, hợp lệ; việc gửi Giấy triệu tập Đại hội và tài liệu không đảm bảo thời gian tối thiểu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 74 Luật doanh nghiệp là 15 ngày (gửi cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội chỉ trước ngày chính thức khai mạc Đại hội là cổ đông 01 ngày); Việc lập danh sách cổ đông không đảm bảo về thời gian quy định tại Khoản 1, Điều 72 Luật Doanh nghiệp 1999 (đến thời điểm đại hội chưa cung cấp được Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần)…,

2/ Kiến nghị:

Công ty cổ phần Đầu tư NCX Hà Nội kính đề nghị UBND thành phố Hà Nội:

- Có biện pháp bảo vệ nhà đầu tư hợp pháp theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại văn bản số 1577/VPCP – ĐMDN ngày 26/3/2007, văn bản số 3311/VPCP-ĐMDN ngày 15/06/2007, tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ và triển khai việc thực hiện cổ phần hóa Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội theo đúng quy định pháp luật và kiến nghị với Thanh tra Chính phủ thu hồi lại Kết luận số 2125 ngày 01/9/2009 của Thanh tra Chính phủ.

- Thực hiện chuyển đổi Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội thành Công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của các nhà đầu tư hợp pháp.

Kính mong UBND Thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết khiếu nại và kiến nghị của các nhà đầu tư hợp pháp đã mua đấu giá thành công cổ phần chào bán của Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội”.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế