Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên

Dân trí Ngày 16, 17 tháng 8 năm 1945, tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Quốc dân đại biểu đại hội họp và thông qua Nghị quyết “ấn định rằng nước Việt Nam sẽ theo chính thể dân chủ cộng hòa”, “Chính phủ nhân dân toàn quốc sẽ do một Quốc dân đại hội bầu theo lối phổ thông đầu phiếu cử lên”, nhân dân Việt Nam cần có quốc dân đại hội thay mặt là quyền lực tối cao để ấn định cho nước Việt Nam một Hiến pháp dân chủ cộng hòa.

Cách mạng tháng Tám thành công, đất nước được độc lập, nhân dân được tự do, hết sức phấn khởi và tin tưởng vào chế độ mới. Song, nước ta đứng trước muôn vàn khó khăn thử thách. Giặc ngoài, thù trong đe dọa chính quyền non trẻ vừa mới giành được, tiềm lực mọi mặt của đất nước hết sức non yếu. Một trong những vấn đề cấp bách đặt ra là cần ra sức củng cố chính quyền Nhà nước để lãnh đạo nhân dân đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, trước hết là xây dựng, củng cố bộ máy hành chính nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Với tầm nhìn xa trông rộng và sự lãnh đạo tài tình sáng suốt, khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay trong những ngày đầu thành lập nước, Người đã đề nghị “tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu” [1] bầu cơ quan quyền lực cao nhất - Quốc hội của nước Việt Nam, đại diện cho quyền lợi của nhân dân, nói tiếng nói của nhân dân Việt Nam.

Ngày 8/9/1945, Chính phủ đã ra Sắc lệnh số 14/SL về việc Tổng tuyển cử để bầu quốc dân đại hội, thể hiện tính cấp thiết và ý nghĩa quan trọng của việc cần phải tổ chức ngay cuộc Tổng tuyển cử trong cả nước, “xét rằng trong tình thế hiện giờ sự triệu tập quốc dân đại hội không những có thể thực hiện được mà lại rất cần thiết để cho toàn dân tham gia vào công cuộc củng cố nền độc lập và chống nạn ngoại xâm” [2]. Sắc lệnh quy định trong thời hạn hai tháng kể từ ngày ký Sắc lệnh sẽ mở cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc dân Đại hội, quy định “tất cả công dân Việt Nam, cả trai và gái, từ 18 tuổi trở lên, đều có quyền tuyển cử và ứng cử, trừ những người đã bị tước mất công quyền và những người trí óc không bình thường”, “số đại biểu của Quốc dân Đại hội ấn định là 300 người” đồng thời Sắc lệnh xác định sẽ thành lập một ủy ban để dự thảo thể lệ tổng tuyển cử, và một ban dự thảo Hiến pháp. Đây là văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đầu tiên nhằm chuẩn bị cho cuộc Tổng tuyển cử bầu cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước ta, nhằm bảo vệ vững chắc thành quả của Cách mạng Tháng Tám, từng bước hoàn chỉnh việc xây dựng và củng cố chính quyền nhà nước và đảm bảo mọi quyền lợi của nhân dân, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với chế độ mới.

Để thực hiện cuộc Tổng tuyển cử thành công trong cả nước, công tác chuẩn bị được đẩy mạnh. Ngày 26/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh lập một Ủy ban dự thảo Thể lệ cuộc tổng tuyển cử, có nhiệm vụ soạn thảo thể lệ của cuộc Tổng tuyển cử, Ủy ban này gồm có 9 người.

Sắc lệnh số 39 ngày 26/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc lập một Ủy ban dự thảo Thể lệ cuộc tổng tuyển cử. (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 51)
Sắc lệnh số 39 ngày 26/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc lập một Ủy ban dự thảo Thể lệ cuộc tổng tuyển cử. (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 51)

Sau gần một tháng hoạt động, bản Dự thảo Thể lệ tổng tuyển cử được đệ trình Chính phủ. Ngày 17/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh ban hành thể lệ Tổng tuyển cử, gồm 12 khoản với 70 điều, quy định chặt chẽ, cụ thể và chi tiết về các vấn đề thời gian tổng tuyển cử, quyền ứng cử và bầu cử, vận động tuyển cử, đơn vị tuyển cử, danh sách ứng cử, danh sách bầu cử, tổ chức bầu cử, quy định về trường hợp đặc biệt (nếu tỉnh hoặc thành phố số người ứng cử chưa bằng hoặc vừa đủ số đại biểu định lấy thì cũng cứ bầu như thường), quy định về điểm phiếu, kiểm soát cuộc bầu toàn tỉnh hay thành phố, vấn đề khiếu nại và triệu tập Quốc dân Đại hội. Thể lệ tổng tuyển cử được thông qua, là cơ sở pháp lý lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về cách thức tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội, quy định quyền lợi, trách nhiệm của các cơ quan, chính quyền và đối với mỗi công dân Việt Nam.

Trong quá trình chuẩn bị tổng tuyển cử, một số điều của Thể lệ có những sự bổ sung, hoàn chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam lúc bấy giờ. Tại phiên họp Hội đồng Chính phủ ngày 16/11/1945 khi thảo luận về vấn đề ứng cử và bầu cử, nhằm giúp nhân dân, cử tri trong cả nước hiểu đúng, hiểu rõ và đầy đủ về điều khoản quan trọng này của Thể lệ Tổng tuyển cử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã “đề nghị Chính phủ ra một thông cáo nói rằng ai cũng có quyền ra ứng cử, dù người ấy thuộc đảng nào cũng được, dù người ấy không thuộc đảng nào cũng được” [3] . Đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tính chất dân chủ rộng rãi, đoàn kết, không phân biệt đối xử nhằm thu hút nhân sĩ phục vụ quyền lợi của nhân dân và đóng góp cho sự phát triển đất nước. Đề nghị đã được Hội đồng Chính phủ tán thành. Mặt khác, “nhiều nhân sĩ muốn ra ứng cử nhưng không đủ thì giờ để nộp đơn và vận động” [4], vì vậy, thời gian ấn định mở cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong cả nước theo khoản 1, điều 1 của thể lệ này là ngày 23/12/1945, được hoãn lại đến ngày chủ nhật 06/01/1946 theo Sắc lệnh số 76 ngày 18/12/1945 của Chủ tịch Chính phủ. Việc bổ sung, sửa đổi một số điều khoản của Thể lệ Tổng tuyển cử là thể hiện sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt cùng những trăn trở, suy nghĩ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ để hướng dẫn nhân dân thực hiện một cách hiệu quả nhất, tốt nhất cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trên cả nước. Qua đó, tư tưởng đoàn kết toàn dân và phát huy sức mạnh dân tộc luôn được thể hiện thường trực và sinh động trong những hoạt động và việc làm của Bác dành cho nhân dân.

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho việc tổ chức Tổng tuyển cử, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đặc biệt đến công tác tuyên truyền, vận động nhằm giúp nhân dân hiểu về ý nghĩa của Tổng tuyển cử và kêu gọi nhân dân hăng hái tham gia. Trong bài “ý nghĩa của Tổng tuyển cử”, người viết: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà…Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng; tức là dân chủ, đoàn kết” [5] .

Tiếp đến, ngày 05/01/1946, trước ngày tiến hành Tổng Tuyển cử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu”, Người nói, ngày Tổng Tuyển cử là “ngày vui sướng của đồng bào ta”, “là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình”, “tất cả các bạn cử tri, đều phải nhớ đi bầu cử”, “mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do”.


Tại Việt Nam học xá, ngày 05/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích và kêu gọi nhân dân Tổng tuyển cử.

Tại Việt Nam học xá, ngày 05/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích và kêu gọi nhân dân Tổng tuyển cử.

Thực tế, ngày 06/1/1946, hơn 90% cử tri đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại thùng phiếu số 10, phố hàng Vôi, Hà Nội. Trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên này, Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu với 98,4% số phiếu.

Với số lượng đông đảo cử tri trong cả nước đã đi bỏ phiếu, chứng tỏ sự thắng lợi lớn của cuộc Tổng tuyển cử, chứng tỏ niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng tuyển cử 6/01/1946 thực sự là một ngày hội lớn của cả nước, lần đầu tiên nhân dân ta được thực hiện quyền công dân của mình, tự tay bỏ phiếu bầu những đại biểu chân chính đại diện vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. Đây vừa là quyền lợi của nhân dân song còn là nhiệm vụ chính trị của mỗi người dân đối với đất nước.


Bài báo Phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh về ngày Tổng tuyển cử (Bản chụp Báo Cứu quốc, ngày 28/12/1946.)

Bài báo Phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh về ngày Tổng tuyển cử (Bản chụp Báo Cứu quốc, ngày 28/12/1946.)

8 giờ sáng ngày 02/3/1946, tại Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội, Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, toàn thể đại biểu toàn quốc được bầu ra trên cơ sở cuộc tổng tuyển cử theo chế độ phổ thông đầu phiếu đã họp, với sự tham gia của các thân hào ngoại quốc và Việt Nam, các đại biểu, đoàn thể cùng phóng viên các báo được mời tham dự, đánh dấu sự ra đời của Quốc hội Việt Nam.

Tại buổi họp, Chủ tịch Hồ Chí minh đã đọc bài diễn văn khai mạc, khẳng định: “Cuộc Quốc dân đại biểu Đại hội lần này là lần đầu tiên trong lịch sử của nước Việt Nam ta. Nó là một kết quả của cuộc Tổng Tuyển cử ngày 06/1/1946; mà cuộc Tổng Tuyển cử lại là cái kết quả của sự hy sinh, tranh đấu của tổ tiên ta, nó là kết quả của sự đoàn kết anh dũng phấn đấu của toàn thể đồng bào Việt Nam ta, sự đoàn kết của toàn thể đồng bào không kể già trẻ, lớn bé, gồm tất cả các tôn giáo, tất cả dân tộc trên bờ cõi Việt Nam đoàn kết chặt chẽ thành một khối hy sinh không sợ nguy hiểm tranh lấy nền độc lập cho tổ quốc” [6] .

Sự thành công của cuộc Tổng tuyển cử ghi nhận sự nỗ lực của Chính phủ và toàn dân, đặc biệt vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người không chỉ kiến nghị về việc tiến hành Tổng tuyển cử, lãnh đạo, chỉ đạo quá trình chuẩn bị Tổng tuyển cử mà còn trực tiếp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Tổng tuyển cử bầu Quốc hội. Tổng tuyển cử đầu tiên và sự ra đời của Quốc hội ghi dấu vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại phiên họp ngày 30/10/1946, Quốc hội đã chuẩn y “đề nghị suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh là người công dân thứ nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” [7] nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. Sự hoạt động, lãnh đạo toàn dân của Quốc hội là một trong những nhân tố quan trọng khởi đầu tạo nên mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

Lê Thị Lý
(Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

[1] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, NXBCTQG, H, 1995, tr 8

[2] Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 16

[3] Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 50, tờ 89

[4] Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 125

[5] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, NXBCTQG, H, 1995, tr 133.

[6] Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, phông Quốc hội, hồ sơ 03, tờ 2

[7] Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, phông Quốc hội, hồ sơ 04, tờ 8

MỚI NHẤT
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Sáng 1/1, ngày đầu tiên của năm mới 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã tới thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Thứ sáu, 01/01/2016 - 09:15

Ông Vũ Ngọc Hoàng bàn về kiểm soát quyền lực
Ông Vũ Ngọc Hoàng bàn về kiểm soát quyền lực

Cần sớm đổi mới về chính trị, như việc kiểm soát quyền lực bằng quyền lực nhà nước, bằng cơ chế dân chủ, thông tin đại chúng và tự do ngôn luận, đổi mới quản lý nhà nước và phương thức lãnh đạo của Đảng,…

Thứ sáu, 01/01/2016 - 04:51

Thủ tướng giao chỉ tiêu tăng trưởng 6,7% năm 2016 cho các bộ
Thủ tướng giao chỉ tiêu tăng trưởng 6,7% năm 2016 cho các bộ

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định giao 8 Bộ (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội) các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Thứ sáu, 01/01/2016 - 01:03

Hà Tĩnh: Khởi công xây dựng Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc
Hà Tĩnh: Khởi công xây dựng Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc

(Dân trí) - Ngày 30/12, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Thứ năm, 31/12/2015 - 06:55

Lễ thượng cờ chào mừng Cộng đồng ASEAN tại Thủ đô Hà Nội
Lễ thượng cờ chào mừng Cộng đồng ASEAN tại Thủ đô Hà Nội

(Dân trí) - ASEAN đã và sẽ luôn là một trụ cột trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm vào hợp tác ASEAN, Phó Thủ tướng, Bộ Trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định.

Thứ năm, 31/12/2015 - 10:32

Chọn người đứng đầu
Chọn người đứng đầu

Nhiều văn kiện của Đảng đã nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu và khẳng định, mọi việc thành công hay thất bại trước hết là do người đứng đầu, không phải chỉ trong mỗi cấp ủy Đảng, mà cả các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sản xuất kinh doanh…, trong đó vai trò, trách nhiệm người đứng đầu được coi là yếu tố quyết định.

Thứ tư, 30/12/2015 - 03:50

Chủ tịch nước: Chúng ta phải đứng trên đôi chân của chính mình
Chủ tịch nước: Chúng ta phải đứng trên đôi chân của chính mình

Trước thềm năm mới 2016, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những đánh giá và nhận định về cơ hội và thách thức đối với đất nước và dân tộc.

Thứ tư, 30/12/2015 - 02:54

Những “giá trị tử tế” làm nên tên tuổi một tờ báo
Những “giá trị tử tế” làm nên tên tuổi một tờ báo

(Dân trí) - Đối mặt với sức cạnh tranh trong vòng xoáy hút của báo lá cải, của mạng xã hội, những nội dung “tử tế” mà báo chí chính thống hướng đến không dễ dàng tạo dựng được. Bài học thành công từ những hoạt động “tử tế” được Tổng Biên tập Dân trí chia sẻ tại Hội Nghị báo chí toàn quốc hôm nay…

Thứ tư, 30/12/2015 - 02:02

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh

(Dân trí) - Trong kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Đồng Tháp vừa qua, các đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII đã thống nhất bầu ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Thứ tư, 30/12/2015 - 11:49

Thủ tướng: 2016 - Ra sức khắc phục yếu kém trong điều hành
Thủ tướng: 2016 - Ra sức khắc phục yếu kém trong điều hành

(Dân trí) - Thủ tướng quán triệt tinh thần chung trong Chính phủ là phải tiếp tục phấn đấu nỗ lực, phát huy hơn nữa những kết quả đạt được cũng như những kinh nghiệm tốt đã được đúc rút từ thực tiễn; ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém, biến khó khăn, thách thức thành thuận lợi…

Thứ ba, 29/12/2015 - 09:59

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh

(Dân trí) - Thủ tướng ký các Quyết định phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn và Trà Vinh.

Thứ ba, 29/12/2015 - 08:31

Thủ tướng trả lời chất vấn của đại biểu từng “truy” Bộ trưởng Thăng
Thủ tướng trả lời chất vấn của đại biểu từng “truy” Bộ trưởng Thăng

(Dân trí) - Giải đáp nghi ngờ của một đại biểu Quốc hội từng cho rằng Quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Nam “teo” nhỏ nhưng Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng không muốn để Thủ tướng cho kiểm tra, người đứng đầu Chính phủ khẳng định, đoạn đường này được triển khai đúng quy định, hiệu quả…

Thứ ba, 29/12/2015 - 03:24

ĐÁNG QUAN TÂM
Đà Nẵng có Phó Chủ tịch mới
Đà Nẵng có Phó Chủ tịch mới

(Dân trí) - Ông Hồ Kỳ Minh, Bí thư quận ủy Cẩm Lệ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thay ông Võ Duy Khương nghỉ hưu.

Thứ ba, 29/12/2015 - 10:41

Báo chí là cầu nối giúp Quốc hội gần dân hơn
Báo chí là cầu nối giúp Quốc hội gần dân hơn

(Dân trí) - Tối 28/12, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi tổng kết, trao giải báo chí "70 năm Quốc hội Việt Nam". Đây là lần đầu tiên một giải thưởng báo chí có quy mô lớn về đề tài Quốc hội được tổ chức.

Thứ ba, 29/12/2015 - 06:12

Dân quân tự vệ phối hợp bảo vệ biên giới, biển, đảo
Dân quân tự vệ phối hợp bảo vệ biên giới, biển, đảo

(Dân trí) - Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

Thứ hai, 28/12/2015 - 07:38

Tổng Bí thư yêu cầu công tác chống tham nhũng phải đạt hiệu quả rõ ràng hơn
Tổng Bí thư yêu cầu công tác chống tham nhũng phải đạt hiệu quả rõ ràng hơn

(Dân trí) - Ngày 28/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp Phiên thứ 9. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp.

Thứ hai, 28/12/2015 - 07:18

Thủ tướng: Tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất 8 năm qua
Thủ tướng: Tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất 8 năm qua

(Dân trí) - Với đà phục hồi của nền kinh tế, mức tăng trưởng GDP năm 2015 ước đạt 6,68%, cao nhất trong vòng 8 năm qua, vượt mục tiêu đề ra, chỉ số tăng giá tiêu dùng thấp nhất 15 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, kết quả này tạo đà cho sự phát triển 5 năm tới.

Thứ hai, 28/12/2015 - 05:53

Báo Thanh niên nhận Huân chương lao động hạng nhất
Báo Thanh niên nhận Huân chương lao động hạng nhất

(Dân trí) - Ngày 28/12/2015, tại Hà Nội, Báo Thanh Niên tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày phát hành số đầu tiên (03/01/1986 - 03/01/2016) và đón nhận huân chương Lao động hạng nhất (lần thứ 2).

Thứ hai, 28/12/2015 - 05:29

Tập trung phát hiện tham nhũng trong cơ quan phòng, chống tham nhũng
Tập trung phát hiện tham nhũng trong cơ quan phòng, chống tham nhũng

(Dân trí) - Năm 2016 Chính phủ sẽ tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, nhất là trong các cơ quan, đơn vị phòng, chống tham nhũng, cơ quan bảo vệ pháp luật; các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu vi phạm pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.

Thứ hai, 28/12/2015 - 04:05

Công an Đà Nẵng có Phó Giám đốc mới
Công an Đà Nẵng có Phó Giám đốc mới

(Dân trí) - Sáng 28/12, Tổng Cục Chính trị (Bộ Công an) cùng Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động cán bộ đối với Đại tá Lê Quốc Dân giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Thứ hai, 28/12/2015 - 02:58

Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên: Mô hình thoát nghèo bền vững
Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên: Mô hình thoát nghèo bền vững

(Dân trí) - Thụ hưởng từ chương trình Giảm nghèo từ Trung ương, người nghèo chính thức thoát nghèo một cách bền vững với mô hình nuôi, trồng theo nhóm cộng đồng (từ 10 - 15 hộ). Khi người nghèo thoát nghèo bền vững, như câu kết khẳng định Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên là phao cứu sinh thoát nghèo.

Thứ hai, 28/12/2015 - 08:39

Thủ tướng Việt Nam – Campuchia tuyên bố hoàn thành hệ thống mốc giới giữa 2 nước
Thủ tướng Việt Nam – Campuchia tuyên bố hoàn thành hệ thống mốc giới giữa 2 nước

(Dân trí) - Ngày 26/12/2015, tại tỉnh Gia Lai và An Giang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Hunsen đã cùng tham dự lễ khánh thành cột mốc 30 tại Gia Lai và cắt băng khánh thành cột mốc 275 tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - Phnom Den.

Thứ bảy, 26/12/2015 - 08:45

Thủ tướng tặng Bằng khen cho Giám đốc Sở TT&TT Quảng Ninh
Thủ tướng tặng Bằng khen cho Giám đốc Sở TT&TT Quảng Ninh

(Dân trí) - Sáng 26/12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Nhân dịp này, ông Mai Vũ Tuấn, Giám đốc Sở TT&TT được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Thứ bảy, 26/12/2015 - 04:00

Huyện nghèo vinh dự đón nhận danh hiệu anh hùng lao động
Huyện nghèo vinh dự đón nhận danh hiệu anh hùng lao động

(Dân trí) - Tối 25/12/2015, Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới do Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam trao tặng.

Thứ bảy, 26/12/2015 - 11:33