Thứ sáu, 25/12/2015 - 21:40

Học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng

Sáng 25/12, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2015 và đánh giá 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Hơn 4000 đại biểu đã dự Hội nghị tại các điểm cầu.

Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

 


Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

 

Báo cáo và ý kiến tại Hội nghị đã khẳng định: Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, trong đó nhấn mạnh yêu cầu “làm theo” và gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng hoạt động đối ngoại, phát triển văn hóa, giáo dục, bồi đắp nhân cách con người Việt Nam theo yêu cầu của giai đoạn cách mạng hiện nay.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác dần đi vào nền nếp, trở thành ý thức tự giác, thành công việc thường xuyên, quan trọng và ngày càng thiết thực hơn, hạn chế được cách làm hình thức, qua loa, chiếu lệ. Các địa phương, đơn vị đã chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của cấp ủy, của lãnh đạo, của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở đã được các cấp lãnh đạo tập trung giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao hơn. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, đã góp phần làm cho sinh hoạt chi bộ thiết thực, cụ thể hơn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác tuyên truyền được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp quan tâm, đã cổ vũ các nhân tố tích cực, hạn chế tiêu cực, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn quốc. Các cơ quan truyền thông, báo chí quan tâm mở nhiều chuyên mục về người tốt, việc tốt, tuyên truyền về các điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trên lĩnh vực văn học nghệ thuật, ngày càng xuất hiện nhiều tác phẩm có chất lượng viết về người tốt, việc tốt, ca ngợi mặt tích cực, hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ, góp phần xây dựng nhân cách con người Việt Nam, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 


Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

 

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, phân tích nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm;những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị; thảo luận các giải pháp nhằm thực hiện Chỉ thị có chất lượng và hiệu quả hơn

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đã đạt được; biểu dương các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 và trong hơn bốn năm qua. Đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý bên cạnh những kết quả đạt được nói trên, cần nhận thức đầy đủ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để quyết tâm khắc phục trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: trong thời gian tới, các cấp ủy cần tiếp tục nâng cao nhận thức về yêu cầu phải thường xuyên và tự giác trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy, đồng chí Bí thư cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng; đưa vào chương trình công tác của tập thể cấp ủy và của từng đồng chí lãnh đạo, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. các cấp ủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị với việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và các chỉ thị, nghị quyết khác của Trung ương; cụ thể hóa Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 1973/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong khối các cơ quan Nhà nước. Việc thực hiện Chỉ thị cần gắn chặt hơn nữa với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng, các phong trào thi đua yêu nước ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đưa vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng và sinh hoạt các đoàn thể. Các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành công việc thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và các địa phương, cơ quan, đơn vị; tuyên truyền một cách chủ động về các kinh nghiệm, mô hình làm tốt trong thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Cấp ủy các cấp tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những hạn chế, khuyết điểm Đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, vấn đề nêu gương của cán bộ lãnh đạo, nhất là của người đứng đầu là hết sức quan trọng, cần kiên trì, chủ động tiếp tục xây dựng thành các quy định, quy chế, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cần nghiêm túc thực hiện.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đã phân tích, làm rõ thêm một số nội dung cần quan tâm, những giải pháp cơ bản để thực hiện tốt Chỉ thị trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, để triển khai tốt các nhiệm vụ đã đề ra, cần tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và chủ đề của các năm trước. Cấp ủy tổ chức trao đổi, thảo luận về các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị, hướng vào việc quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương 2016; Khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong toàn bộ nhiệm kỷ Đại hội XI. Các cấp ủy chú trọng gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm.

Các cấp ủy chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt đoàn thể, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Quy định 101-QĐ/TW, Quy định 55-QĐ/TW của Ban Bí thư và các quy định khác trong thực hiện Chỉ thị; Quan tâm chỉ đạo, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị trong thực hiện Chỉ thị; tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các cấp ủy tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, các biểu hiện tiêu cực trong xã hội.

Hương Thủy
TTXVN

Mới nhất