Tổng Bí thư Trường Chinh - Một nhân cách lớn của Cách mạng Việt Nam

Dân trí Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/2/1907 - 09/2/2017), Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài viết “Tổng Bí thư Trường Chinh - Nhà lý luận xuất sắc, nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhân cách lớn của Cách mạng Việt Nam”.

Báo điện tử Dân trí trân trọng giới thiệu bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.


Đồng chí Trường Chinh tiếp đoàn Đại biểu Quốc hội Romania sang thăm chính thức Việt Nam, ngày 27/2/1978. Ảnh: Thế Trung/TTXVN

Đồng chí Trường Chinh tiếp đoàn Đại biểu Quốc hội Romania sang thăm chính thức Việt Nam, ngày 27/2/1978. Ảnh: Thế Trung/TTXVN

TỔNG BÍ THƯ TRƯỜNG CHINH - NHÀ LÝ LUẬN XUẤT SẮC, NHÀ LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT, MỘT NHÂN CÁCH LỚN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

GS. TS. Trần Đại Quang

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Tổng Bí thư Trường Chinh, người cộng sản kiên cường mẫu mực, nhà lý luận tài năng, nhà lãnh đạo kiệt xuất, một trong những học trò xuất sắc và cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tấm gương sáng về tính nguyên tắc và tổ chức kỷ luật, một trí tuệ lớn của cách mạng Việt Nam, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tám mươi mốt tuổi đời, sáu mươi ba năm hoạt động cách mạng liên tục, sôi nổi và phong phú của đồng chí Trường Chinh gắn liền với những chặng đường đấu tranh vô cùng gian khổ, nhưng rất đỗi tự hào của nhân dân ta. Hơn bốn mươi sáu năm giữ các trọng trách Quyền Tổng Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Đồng chí đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào cách mạng Việt Nam; xây dựng và lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối, chiến lược, sách lược với phương pháp và nghệ thuật chỉ đạo linh hoạt, lập nên những kỳ tích vẻ vang trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tên tuổi và sự nghiệp của Đồng chí mãi mãi được khắc ghi vào lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, được thể hiện rõ nhất trong những bước ngoặt lịch sử của đất nước đòi hỏi có sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược.

Ngay từ năm 1930, khi bị giam cầm trong các nhà tù thực dân, đồng chí Trường Chinh luôn thể hiện bản lĩnh kiên trung, bất khuất trước đòn roi tàn bạo của kẻ thù, biến nhà tù thành trường học lý luận để học tập văn hóa, chính trị, trau dồi lý tưởng cách mạng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Biến cái rủi thành cái may, các đồng chí ta đã lợi dụng những ngày tháng ở tù để hội họp và học tập lý luận. Một lần nữa, việc đó lại chứng tỏ rằng chính sách khủng bố cực kỳ dã man của kẻ thù chẳng những không ngăn trở được bước tiến của cách mạng, mà trái lại nó đã trở nên một thứ lửa thử vàng, nó rèn luyện cho người cách mạng càng thêm cứng rắn” [1].

Từ năm 1939, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có những chuyển biến hết sức nhanh chóng, Ban lãnh đạo Đảng chưa lập lại được, vượt qua sự truy lùng gắt gao của kẻ thù, đồng chí Trường Chinh đã có công lao to lớn trong việc tổ chức lại Ban Chấp hành Trung ương và được bầu làm Quyền Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 11-1940) và sau đó làm Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 5-1941). Dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và đồng chí Trường Chinh là người khởi thảo văn kiện, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết lịch sử, hoàn chỉnh chủ trương cách mạng giải phóng dân tộc, phát triển lý luận về cách mạng vô sản ở một nước thuộc địa, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc - giai cấp, dân tộc - quốc tế, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trên hết, đánh dấu sự chuyển hướng chiến lược rất cơ bản của cách mạng Việt Nam. Hội nghị đã đề ra chủ trương đoàn kết tất cả các giai cấp, các tầng lớp yêu nước trong Mặt trận Việt Minh, xây dựng căn cứ địa, chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Sau Hội nghị, trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Trường Chinh đã cùng Trung ương Đảng chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết, mở rộng Mặt trận Việt Minh, củng cố các an toàn khu (ATK), tổ chức lực lượng vũ trang và thành lập khu giải phóng.

Thời kỳ này, cùng với việc lãnh đạo củng cố toàn diện phong trào cách mạng, với các tác phẩm Đề cương về văn hóa Việt Nam (năm 1943), Chủ nghĩa Mác về văn hóa Việt Nam (năm 1943), đồng chí Trường Chinh đã có những đóng góp to lớn trong việc hình thành cơ sở lý luận cho việc xây dựng một nền văn hóa, văn nghệ cách mạng Việt Nam theo phương châm dân tộc, khoa học, đại chúng và lãnh đạo tổ chức thực hiện đường lối văn hóa của Đảng. Đồng chí còn chỉ đạo thành lập và trực tiếp viết bài cho Tạp chí Cộng sản - Cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng; Báo Cứu quốc - Cơ quan ngôn luận của Tổng bộ Việt Minh; Báo Cờ Giải phóng - Cơ quan tuyên truyền, cổ động của Trung ương Đảng... nhằm truyền đạt đến cán bộ, đảng viên, nhân dân về những biến đổi mau chóng của tình hình và đường lối, chủ trương của Đảng, Mặt trận Việt Minh; vận động, tổ chức các tầng lớp nhân dân vùng lên đấu tranh chống thực dân Pháp và phát xít Nhật...

Tại Hội nghị mở rộng của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (ngày 9-3-1945), với tư duy khoa học, tầm nhìn chiến lược, nhạy bén, đồng chí Trường Chinh cùng Ban Thường vụ Trung ương đã nhận định, phân tích chính xác tình hình, dự báo đúng diễn biến thời cuộc và ban hành Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, Chỉ thị “Phá kho thóc của Nhật để chia cho dân đói”; kịp thời chuyển hướng khẩu hiệu và phương pháp đấu tranh, nhanh chóng dấy lên cao trào chống phát xít Nhật cứu nước. Đồng chí đã chỉ đạo thực hiện thành công một chủ trương sáng tạo độc đáo của Đảng ta là tiến hành khởi nghĩa từng phần ở nhiều nơi, thành lập các khu giải phóng, nắm bắt thời cơ, tiến tới Tổng khởi nghĩa, giành thắng lợi vĩ đại trong Cách mạng Tháng Tám lịch sử.

Sau Cách mạng Tháng Tám, chính quyền cách mạng non trẻ của ta ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”, đồng chí Trường Chinh là một trong những cộng sự gần gũi và tin cậy của Bác Hồ, đã cùng tập thể Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giữ vững chính quyền nhân dân, tranh thủ thời cơ, chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến lâu dài, toàn dân, toàn diện chống thực dân Pháp xâm lược. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của đồng chí Trường Chinh đã góp phần định hướng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kiên cường kháng chiến, vượt lên mọi gian khổ, hy sinh và vững tin vào thắng lợi cuối cùng.

Năm 1951, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những biến chuyển mới có lợi cho cách mạng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh đã cùng Trung ương Đảng tập trung công sức, trí tuệ chuẩn bị tốt Đại hội lần thứ II của Đảng, nhất là chuẩn bị các văn kiện quan trọng. Giá trị lý luận và thực tiễn của các văn kiện Đại hội cũng như vai trò lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội của Tổng Bí thư Trường Chinh là rất to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thành công của Đại hội đánh dấu bước phát triển vượt bậc và toàn diện về đường lối cách mạng và kháng chiến trong giai đoạn mới. Tại Đại hội này, đồng chí Trường Chinh tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng; cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng bổ sung, hoàn chỉnh lý luận về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn, mở ra một thời kỳ phát triển mới của cách mạng Việt Nam.

Trong thời kỳ đất nước ta thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ miền Bắc và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Trường Chinh đã cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đưa sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Sau ngày đất nước thống nhất, trên các cương vị Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Đồng chí đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng nhà nước kiểu mới, một nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; tham gia chỉ đạo xây dựng nhiều đạo luật quan trọng.

Thời kỳ trước đổi mới, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội diễn ra ngày càng trầm trọng, sản xuất trì trệ, lạm phát phi mã, đời sống nhân dân hết sức khó khăn, đồng chí Trường Chinh là một trong những nhà lãnh đạo kiên trì khảo nghiệm thực tiễn, chỉ đạo từng bước thực hiện đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy, đặt nền móng cho việc hình thành đường lối đổi mới của Đảng. Tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa V), trên cơ sở phân tích, làm rõ những sai lầm, khuyết điểm trong việc duy trì quá lâu cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp, đồng chí Trường Chinh đã rút ra kết luận: “Chúng ta phải triệt để xóa bỏ tập trung quan liêu, bao cấp, chuyển sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Song về sách lược, trong mỗi bước đi cần có tính toán, cân nhắc thận trọng” [2].

Sau khi đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn qua đời, ngày 14-7-1986, tại phiên họp đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Trường Chinh đã được bầu làm Tổng Bí thư. Với tư duy lý luận sắc sảo, nhạy bén, bám sát thực tiễn, sâu sát tình hình ở địa phương, cơ sở, Đồng chí đã sớm nhận rõ được xu thế của thời đại, thực trạng của đất nước và nguyện vọng của nhân dân, dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, chỉ đạo toàn Đảng “phải đổi mới tư duy, thay đổi cách nghĩ, cách làm, dám thừa nhận và thay đổi những quyết định sai lầm trước đây của chính mình, dám dũng cảm xử lý những việc phức tạp” [3].

Trong quá trình trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị các văn kiện Đại hội lần thứ VI của Đảng, Đồng chí nhấn mạnh: “Cần thấy rõ tính chất phức tạp, khó khăn của quá trình đổi mới. Đây là cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, cái tiến bộ và cái lạc hậu. Cái khó nhất là ở chỗ: Đây là cuộc đấu tranh trong nội bộ Đảng và cơ quan nhà nước, đấu tranh giữa những người đồng chí, đấu tranh với chính bản thân mình” [4].

Đồng chí Trường Chinh đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh khi cho rằng: “Làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng nhất trong công tác xây dựng Đảng, chỉ có như vậy thì Đảng ta mới đủ sức lãnh đạo cách mạng nước ta trong thời gian tới. Khôi phục, giữ vững và nâng cao tính chiến đấu của Đảng là yêu cầu bức thiết hiện nay. Công tác cán bộ phải gắn liền với công tác xây dựng Đảng” [5].

Tại Đại hội lần thứ VI của Đảng, đồng chí Trường Chinh đã trình bày Báo cáo chính trị có ý nghĩa lịch sử, trong đó nêu rõ: “Thái độ của Đảng ta trong việc đánh giá tình hình là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” [6]; khẳng định: “Bài học lớn rút ra từ những năm qua là trong điều kiện Đảng cầm quyền, phải đặc biệt chăm lo củng cố sự liên hệ giữa Đảng và nhân dân; tiến hành thường xuyên cuộc đấu tranh ngăn ngừa và khắc phục chủ nghĩa quan liêu. Mỗi đảng viên cộng sản phải thật sự vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng và khả năng của nhân dân lao động, phải khơi dậy được sự đồng tình, hưởng ứng của quần chúng” [7]. Đồng chí chỉ rõ: “Phải đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy, chúng ta mới có thể vượt qua khó khăn, thực hiện được những mục tiêu do Đại hội lần thứ VI đề ra... Điều quan trọng là phải coi trọng công tác lý luận nhằm cung cấp nội dung khoa học cho việc đổi mới tư duy” [8].

Đại hội lần thứ VI của Đảng có ý nghĩa trọng đại, đánh dấu bước ngoặt mang tính đột phá chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao, trong đó đồng chí Trường Chinh với trọng trách Tổng Bí thư, là kiến trúc sư của sự nghiệp đổi mới, đã có những đóng góp to lớn trong việc chuẩn bị văn kiện và tổ chức thành công Đại hội.

Sau Đại hội lần thứ VI của Đảng, trên cương vị Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị cử làm Trưởng Tiểu ban soạn thảo Cương lĩnh, Đồng chí đã dồn hết tâm trí và sức lực, tích cực đóng góp xây dựng Cương lĩnh, Chiến lược kinh tế - xã hội và chuẩn bị nội dung cho Đại hội lần thứ VII của Đảng.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Trường Chinh đã nêu tấm gương sáng về lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, luôn sâu sát thực tiễn, gần gũi với nhân dân, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, kính trọng. Đồng chí là một nhà lãnh đạo mẫu mực của Đảng, Nhà nước về tính nghiêm túc, thái độ tôn trọng nguyên tắc làm việc, chu đáo, cẩn thận đến từng chi tiết; đặc biệt để lại dấu son chói lọi về thái độ tự phê bình và phê bình.

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh là dịp để chúng ta ôn lại, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao, đóng góp to lớn của Đồng chí với cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố bất trắc, khó lường, trong nước còn khó khăn, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới, thì lời phát biểu của Tổng Bí thư Trường Chinh trong quá trình chuẩn bị Đại hội VI: “Đối với nước ta, đổi mới là yêu cầu bức thiết, là vấn đề sống còn” mãi khắc ghi trong lòng nhân dân ta, cổ vũ, động viên chúng ta vững bước đi lên.

Học tập và noi gương Tổng Bí thư Trường Chinh, chúng ta nguyện giữ vững sự đoàn kết thống nhất, ra sức khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đưa sự nghiệp đổi mới mà Đồng chí là một trong những người tiên phong khởi xướng tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t. 12, tr. 402.

[2] Trường Chinh: Tuyển tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 3, tr. 921.

[3] Trường Chinh: Tuyển tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 3, tr. 1.201.

[4] Trường Chinh: Tuyển tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 3, tr. 1.207.

[5] Trường Chinh: Tuyển tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 3, tr. 1.232.

[6] Trường Chinh: Tuyển tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 3, tr. 1.292.

[7] Trường Chinh: Tuyển tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 3, tr. 1.308.

[8] Trường Chinh: Tuyển tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 3, tr. 1.403-1.404.

TTXVN

MỚI NHẤT
Nữ Bí thư Ninh Bình lội ruộng cấy lúa trong ngày hội xuống đồng
Nữ Bí thư Ninh Bình lội ruộng cấy lúa trong ngày hội xuống đồng

(Dân trí) - Tham dự lễ hội xuống đồng, bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã lội ruộng cấy lúa, lái máy cấy để khích lệ bà con nông dân địa phương hăng hái thi đua sản xuất, làm giàu cho quê hương, đất nước.

Chủ nhật, 12/02/2017 - 07:36

Việt Nam mời Tổng thống Donald Trump dự Hội nghị Cấp cao APEC
Việt Nam mời Tổng thống Donald Trump dự Hội nghị Cấp cao APEC

Lãnh đạo Việt Nam đã mời Tổng thống Donald Trump dự Hội nghị Cấp cao APEC vào tháng 11/2017 và thăm Việt Nam trong dịp này.

Chủ nhật, 12/02/2017 - 08:14

Ban Kinh tế Trung ương cần giải đáp vì sao kinh tế - xã hội chưa phát triển nhanh
Ban Kinh tế Trung ương cần giải đáp vì sao kinh tế - xã hội chưa phát triển nhanh

(Dân trí) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu nhiều câu hỏi cần Ban Kinh tế TƯ nghiên cứu, giải đáp: Nguyên nhân do dâu kinh tế - xã hội Việt Nam chưa phát triển nhanh và bền vững? Vì sao nhiều tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước làm ăn thua lỗ, để xảy ra nhiều vụ tham nhũng, lãng phí lớn với những công trình hàng nghìn tỉ đồng "bị đắp chiếu"? …

Thứ bảy, 11/02/2017 - 08:11

Chủ tịch nước dâng hương, tham dự lễ Khai ấn đền Trần 2017
Chủ tịch nước dâng hương, tham dự lễ Khai ấn đền Trần 2017

(Dân trí) - Đêm ngày 10/2, tức 14 tháng Giêng âm lịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến khu di tích đền Trần – Chùa Tháp dâng hương lên các vị vua Trần và các tướng sỹ có công phò tá các đời vua Trần.

Thứ bảy, 11/02/2017 - 02:06

Tinh thần nói đi đôi với làm giúp lấy lại niềm tin của người dân
Tinh thần nói đi đôi với làm giúp lấy lại niềm tin của người dân

(Dân trí) - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UB TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận xét, thời gian qua, điều lớn nhất các cơ quan nhà nước làm được là lấy lại niềm tin của người dân, với tinh thần nói đi đôi với làm, làm nhiều việc được người dân đồng tình như “cấm” địa phương lên Hà Nội chúc Tết, “cấm” xe công đi lễ hội…

Thứ sáu, 10/02/2017 - 04:21

Đã có việc mua biển số xe, liệu có chuyện "chạy" số định danh đẹp?
Đã có việc mua biển số xe, liệu có chuyện "chạy" số định danh đẹp?

(Dân trí) - Với câu hỏi đặt ra, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Trần Văn Vệ lý giải, số định danh cá nhân được cấp cho mỗi người một cách ngẫu nhiên, không có chuyện được chọn, không “chạy”, không mua được số đẹp.

Thứ sáu, 10/02/2017 - 05:05

Chính phủ hành động để đẩy lùi suy thoái trong nội bộ
Chính phủ hành động để đẩy lùi suy thoái trong nội bộ

(Dân trí) - Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ năm, 09/02/2017 - 09:17

Khẳng định niềm tin, giá trị không phai mờ
Khẳng định niềm tin, giá trị không phai mờ

Sau khi Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 6 và 7-2-2017 đăng bài “Quân đội nhân dân Việt Nam - Trường học lớn để thanh niên rèn luyện, trưởng thành”, tòa soạn đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao từ dư luận xã hội. Nhiều ý kiến phản ánh về tòa soạn khẳng định niềm tin, giá trị không phai mờ đối với một môi trường xã hội tốt đẹp; đồng thời tiếp tục phê phán những quan điểm sai trái, cố tình xuyên tạc về môi trường quân đội. Tòa soạn xin trích đăng một số ý kiến của bạn đọc.

Thứ năm, 09/02/2017 - 08:00

Bài 2: Truyền thống và thực tế
Bài 2: Truyền thống và thực tế

Không phải ngẫu nhiên mà Quân đội nhân dân Việt Nam được xã hội thừa nhận là một trong những môi trường tốt nhất để thanh niên rèn luyện, trưởng thành. Môi trường ấy được hình thành từ những giá trị bản chất truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam đã hun đúc qua hơn 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, đồng thời ngày nay tiếp tục không ngừng hoàn thiện.

Thứ năm, 09/02/2017 - 04:09

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh

(Dân trí) - Sáng 9/2, tại Trung tâm Văn hóa 3-2, thành phố Nam Định, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907-9/2/2017).

Thứ năm, 09/02/2017 - 11:59

Tổng Bí thư: Nam Định phát triển chưa tương xứng với tiềm năng
Tổng Bí thư: Nam Định phát triển chưa tương xứng với tiềm năng

(Dân trí) - Ngày 8/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác Trung ương đã về thăm làm việc tại Nam Định về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Thứ tư, 08/02/2017 - 08:40

Thứ trưởng Bộ Xây dựng trở thành Chủ tịch tỉnh Yên Bái
Thứ trưởng Bộ Xây dựng trở thành Chủ tịch tỉnh Yên Bái

(Dân trí) - Ban Bí thư TƯ Đảng vừa chỉ định Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy tham gia Ban Chấp hành, ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020. Chiều hôm nay, 8/2/2017, HĐND tỉnh này đã thống nhất bầu ông Duy là Chủ tịch UBND tỉnh.

Thứ tư, 08/02/2017 - 03:58

ĐÁNG QUAN TÂM
Báo chí cần ngăn chặn những biểu hiện tự chuyển hóa
Báo chí cần ngăn chặn những biểu hiện tự chuyển hóa

(Dân trí) - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, các cơ quan báo chí cần triển khai tốt Nghị quyết của Đảng về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, chính trị, những biểu hiện tự chuyển hóa, tự diễn biến trong nội bộ...

Thứ ba, 07/02/2017 - 04:46

Kỷ niệm 940 năm Chiến thắng Như Nguyệt, khởi công Đền thờ Lý Thường Kiệt
Kỷ niệm 940 năm Chiến thắng Như Nguyệt, khởi công Đền thờ Lý Thường Kiệt

(Dân trí) - Ngày 7/2, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) tổ chức Lễ Kỷ niệm 940 năm Chiến thắng Như Nguyệt (1077 - 2017) và Khởi công Dự án đầu tư xây dựng khu đền thờ Lý Thường Kiệt tại xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự lễ kỷ niệm.

Thứ ba, 07/02/2017 - 04:23

Thủ tướng: Phải nghĩ sâu xa, không được tham bát bỏ mâm
Thủ tướng: Phải nghĩ sâu xa, không được tham bát bỏ mâm

(Dân trí) - “Làm gì cũng phải nghĩ sâu xa, vì cái chung, không được có tư tưởng tham bát bỏ mâm. Chính phủ tuyên chiến với các hành vi bơm tạp chất vào tôm cũng như các vi phạm làm ảnh hưởng đến uy tín của tôm Việt Nam ở mọi khâu” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị phát triển ngành tôm.

Thứ hai, 06/02/2017 - 04:53

Chủ tịch nước dâng hương khai Xuân tại Hoàng thành Thăng Long
Chủ tịch nước dâng hương khai Xuân tại Hoàng thành Thăng Long

(Dân trí) - ​Sáng 5/2 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Dậu), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội đã tổ chức lễ dâng hương khai Xuân Đinh Dậu 2017 tại Hoàng thành Thăng Long.

Chủ nhật, 05/02/2017 - 02:44

Chủ tịch nước: Tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc
Chủ tịch nước: Tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc

(Dân trí) - Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân mới, sáng 4/2 (mùng 8 tháng Giêng năm Đinh Dậu), tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2017. Đây là hoạt động nhằm giới thiệu những nét văn hóa, phong tục đặc sắc của 54 dân tộc anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Chủ nhật, 05/02/2017 - 11:30

Không nghỉ bù trực Tết, làm thông thứ 7 để cấp hộ chiếu cho người dân
Không nghỉ bù trực Tết, làm thông thứ 7 để cấp hộ chiếu cho người dân

(Dân trí) - 100% cán bộ Phòng quản lý xuất nhập cảnh được huy động để đáp ứng nhu cầu cấp hộ chiếu, giấy thông hành cho người dân vào dịp sau Tết. Với nhiều đổi mới trong tổ chức, việc chen lấn, xô đẩy làm hộ chiếu trong những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết không tái diễn như mọi năm.

Thứ bảy, 04/02/2017 - 08:16

Thủ tướng: “Nhân niềm tin của người dân bằng hành động của từng Bộ trưởng”
Thủ tướng: “Nhân niềm tin của người dân bằng hành động của từng Bộ trưởng”

(Dân trí) - Thông tin về nội dung phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu “nhân niềm tin trong người dân, doanh nghiệp lên nữa bằng từng hành động của từng Bộ trưởng, thành viên Chính phủ trong thời gian tới…".

Thứ bảy, 04/02/2017 - 10:30

Thủ tướng yêu cầu công khai việc xử lý vụ một Sở có 44 lãnh đạo
Thủ tướng yêu cầu công khai việc xử lý vụ một Sở có 44 lãnh đạo

(Dân trí) - Trong số 44 lãnh đạo được bổ nhiệm tại Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Hải Dương, đã có 7 người xin rút khỏi chức vụ Phó phòng. Trong quá trình bổ nhiệm cán bộ có những sai sót, có những trường hợp chưa đủ điều kiện cán bộ, công chức hành chính... Thủ tướng yêu cầu công khai kết luận thanh tra việc này để rút kinh nghiệm chung.

Thứ bảy, 04/02/2017 - 10:23

Phóng viên báo Dân trí nhận giải thưởng Búa liềm vàng
Phóng viên báo Dân trí nhận giải thưởng Búa liềm vàng

(Dân trí) - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ nhất (Giải Búa liềm vàng) đã trao 3 giải A, 7 giải B, 12 giải C và 25 giải khuyến khích. Tác phẩm “Vụ Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang: Con voi chui qua nhiều lỗ kim?” của báo điện tử Dân trí do nhóm tác giả Lê Thị Phương Thảo và Phùng Thế Kha thực hiện đã vinh dự đoạt giải C.

Thứ bảy, 04/02/2017 - 12:03

Hai bộ nghiên cứu lại chế độ với ông Vũ Huy Hoàng
Hai bộ nghiên cứu lại chế độ với ông Vũ Huy Hoàng

(Dân trí) - Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về vấn đề hậu quyết định kỷ luật xoá bỏ chức danh “nguyên Bộ trưởng” đối với ông Vũ Huy Hoàng, người phát ngôn Chính phủ cho biết, 2 Bộ Công Thương, Nội vụ đang nghiên cứu để báo cáo Thủ tướng quyết định về việc điều chỉnh chế độ với ông Hoàng.

Thứ sáu, 03/02/2017 - 06:02

87 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - những thành tựu đáng tự hào
87 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - những thành tựu đáng tự hào

Đúng ngày này cách đây 87 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đây là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.

Thứ sáu, 03/02/2017 - 08:21

Tại sao phải đặt ra nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức?
Tại sao phải đặt ra nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức?

Theo ông Nguyễn Đức Hà, Đại hội XII đặt ra nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức vì tình trạng suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn tồn tại.

Thứ sáu, 03/02/2017 - 07:05