Cơn bão số 5

Cơn bão số 5 dự kiến đổ vào vùng Bình Định - Ninh Thuận