Cơn bão số 6

Cơn bão số 6 được dự báo rất mạnh và có diễn biến khó lường khi chịu ảnh hưởng của 3 cơn bão khác trên biển.