Thứ tư, 04/11/2020 - 14:13

Cà Mau:

Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định dạy, học thêm sẽ bị kỷ luật

Dân trí

UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2020.

Theo đó, quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có thu tiền trên địa bàn tỉnh.

Còn việc phụ đạo cho những học sinh học lực yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi thuộc trách nhiệm của nhà trường, không thu tiền của học sinh; hoạt động trông giữ trẻ ngoài giờ, bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống không coi là dạy thêm, học thêm.

Quy định cũng nêu rõ trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Trong đó, Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tổ chức thanh, kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm nhằm phòng ngừa và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Yêu cầu Sở GD&ĐT thông báo công khai nơi tiếp công dân tại trụ sở cơ quan và điện thoại dùng cho việc tiếp nhận và xử lý các ý kiến phản ánh về dạy thêm, học thêm.

Trách nhiệm của Hiệu trưởng và thủ trưởng các cơ sở giáo dục là tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm phải bảo đảm quyền lợi của người học thêm, người dạy thêm và người lao động; kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm của cán bộ, giáo viên, nhân viên do đơn vị mình quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được quy định.

“Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa để đưa vào giờ dạy hêm, cũng như không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa”, quy định nêu rõ.

Việc thu, chi tiền học thêm, theo quy định mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường bằng văn bản. Mức thu phải đảm bảo tối thiểu bù đắp chi phí.

Việc quản lý, sử dụng nguồn thu, chi của hoạt động dạy thêm, học thêm thực hiện theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và hạch toán kế toán, quyết toán theo quy định.

Chi cho giáo viên trực tiếp dạy thêm tối thiểu 75% và cho công tác quản lý dạy thêm, học thêm tại trường không quá 10% trên tổng số tiền thu học thêm trong năm học; số tiền còn lại chi tiền điện, nước và bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm.

Các nội dung chi phải thông qua Hội đồng trường, hội nghị cán bộ, viên chức và đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, đảm bảo công khai, dân chủ.

Các cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

“Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định”, quy định của UBND tỉnh Cà Mau nêu rõ.

Huỳnh Hải