Điểm chuẩn khối trường Quân đội: Nhiều ngành có điểm chuẩn trên 29,0