Hà Tĩnh: Biệt phái 56 giáo viên THCS cho hai huyện thị thiếu giáo viên trầm trọng

Dân trí

Huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh sẽ được 8 địa phương còn lại trong tỉnh chi viện 56 giáo viên THCS theo quyết định mới nhất của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa ký quyết định (có hiệu lực từ ngày 13/8/2019) phê duyệt 56 chỉ tiêu biệt phái giáo viên (GV) THCS năm 2019, trong đó có 2 địa phương nhận biệt phái và 8 địa phương cử người đi biệt phái.

Theo đó, huyện Kỳ Anh tiếp nhận 44 GV được biệt phái từ các huyện/thị: Thạch Hà (4 GV Toán Lý Tin), Can Lộc (2 GV Toán Lý Tin, 4 GV Văn Sử Địa GDCD, 2 GV tiếng Anh), Hương Khê (10 GV Văn Sử Địa GDCD), Hương Sơn (1 GV Toán Lý Tin), Vũ Quang (4 GV Toán Lý Tin), Đức Thọ (10 GV Toán Lý Tin), thị xã Hồng Lĩnh (4 GV Toán Lý Tin), Nghi Xuân (3 GV tiếng Anh).

Thị xã Kỳ Anh tiếp nhận 12 GV được biệt phái từ các huyện: Hương Khê (8 GV Toán Lý Tin), Vũ Quang (2 GV Hóa Sinh), Thạch Hà (2 GV tiếng Anh).

Hà Tĩnh: Biệt phái 56 giáo viên THCS cho hai huyện thị thiếu giáo viên trầm trọng - 1

Số chỉ tiêu các huyện thị trong tỉnh chi viện cho huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh theo quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tính chung, huyện Hương Khê có 18 GV đi biệt phái, tiếp đến là huyện Đức Thọ 10 GV, huyện Can Lộc có 8 GV, Thạch Hà và Vũ Quang cùng có 6 GV, thị xã Hồng Lĩnh 4 GV, huyện Nghi Xuân có 3 GV và huyện Hương Sơn có 1 GV.

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có chỉ tiêu biệt phái GV ra quyết định biệt phái GV theo chỉ tiêu đã được phê duyệt đến huyện, thị xã tiếp nhận theo cơ cấu, hoàn thành trước ngày 30/8/2019; Chủ tịch UBND cấp huyện nơi tiếp nhận, bố trí GV biệt phái tạo điều kiện thuận lợi để GV công tác.

Thời gian biệt phái không quá 2 năm. Chế độ, chính sách đối với GV biệt phái được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 9/5/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế biệt phái GV tiểu học, THCS, THPT từ đơn vị thừa GV đến đơn vị thiếu GV.

Hà Tĩnh: Biệt phái 56 giáo viên THCS cho hai huyện thị thiếu giáo viên trầm trọng - 2

Những năm gần đây huyện Kỳ Anh là địa phương thiếu giáo viên THCS khá trầm trọng do việc điều chuyển mất cân đối trước đây cũng như việc tuyển mới một thời gian dài không thực hiện. 

Sở Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện biệt phái GV của các huyện, thị xã và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/9/2019. Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách đối với GV biệt phái theo quy định.

Được biết, huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh là hai địa phương thiếu GV trầm trọng ở cả bậc THCS và Tiểu học do việc điều chuyển mất cân đối trước đây cũng như việc tuyển mới một thời gian dài không thực hiện.

Hà Phương