Quảng Trị:

“Xây dựng XHHT phải làm cho mọi người thấy tầm quan trọng của giáo dục người lớn”

Dân trí

Ngày 23/1, UBND tỉnh Quảng Trị, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập (XHHT) tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai đại trà các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều cá nhân, tập thể được tuyên dương vì có thành tích trong họat động khuyến học, khuyến tài.

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị cho biết: Qua 3 năm triển khai Quyết định 281/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ và triển khai đại trà các mô hình học tập, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị tại địa phương đã tạo ra bước chuyển biến trong nhận thức của cán bộ và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của giáo dục người lớn và lợi ích thiết thực của việc học tập do người lớn thực hiện.

so ket khuyen hoc 4.JPG

Việc triển khai đại trà các mô hình học tập đã tạo ra bước chuyển biến trong nhận thức của cán bộ và nhân dân.

 

Việc triển khai đại trà các mô hình học tập:  “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, đã có sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các sở, ngành và sự hưởng ứng tích cực của người dân.

Từ phong trào xây dựng các mô hình học tập với nội dung, tiêu chí cụ thể đã có tác động mạnh mẽ đến việc học tập thường xuyên trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng, góp phần giữ vững phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập Trung học cơ sở vững chắc và thực hiện phổ cập bậc Trung học. Chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và nâng cao hiệu quả của phong trào xóa đói giảm nghèo, phong trào xây dựng gia đình, làng bản, đơn vị văn hóa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.

so ket khuyen hoc 1.JPG

Thay mặt Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khuyến học" cho ông Hoàng Nam.

 

Hội Khuyến học tỉnh đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong 2 năm 2019-2020: tiếp tục triển khai quyết định 281/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phong trào học tập suốt đời, xây dựng các mô hình học tập gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia và các cuộc vận động khác; phát động, triển khai công nhận các mô hình học tập theo bộ tiêu chí của UBND tỉnh và “cộng đồng học tập cấp xã” gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa…

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” là cách làm sáng tạo để xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức khuyến học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu, trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về học tập suốt đời - xây dựng xã hội học tập, làm cho mọi người thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của giáo dục người lớn; Đưa các mô hình học tập đi vào chiều sâu và mang tính bền vững để góp phần tích cực vào phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong các nhà trường.

so ket khuyen hoc 2.JPG

Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội KH Việt Nam cho 2 đơn vị.

hoi nghi so ket 3.JPG

Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho 10 tập thể.

 

Thúc đẩy sự học của người lớn gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành và tổ chức Hội, đoàn thể để vận động cán bộ, hội viên tham gia tốt các mô hình học tập tại địa phương. Phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng: 100% cán bộ hội viên được nâng cao nhận thức về học tập suốt đời và các mô hình xã hội học tập; 70% gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, 50% dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập” 60% cộng đồng được công nhận “Cộng đồng học tập”, 50% đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập”.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho 10 cán bộ, hội viên; tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể: Hội Khuyến học tỉnh và Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh. Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 9 cá nhân có thành tích nổi bật.

Đ. Đức