GS Hoàng Chí Bảo: Muốn nâng chất lượng giáo dục, phải có “tinh thần đại học”

Dân trí “Tinh thần đại học” cũng chính là “chuẩn hóa” giáo dục đại học, là không phổ thông hóa đại học, là một nền giáo dục lành mạnh “nhiều thợ ít thầy”, là môi trường kích thích tự do sáng tạo cho sinh viên, là nơi mà giảng viên đại học phải giảng dạy với tư cách nhà khoa học..."
>>GS. Hoàng Chí Bảo: Những độc tố làm ảnh hưởng môi trường giáo dục Việt Nam

GS. Hoàng Chí Bảo, Hội đồng Lý luận Trung ương đã có bài phân tích sâu sắc về “Giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và Hội nhập quốc tế - Những luận đề về triết lý giáo dục đại học”.

Dân trí, xin giới thiệu phần 2 của bài viết.

(Phần 1 bài viết: GS. Hoàng Chí Bảo: Những độc tố làm ảnh hưởng môi trường giáo dục Việt Nam)


GS. Hoàng Chí Bảo

GS. Hoàng Chí Bảo

Phải xây dựng triết lý giáo dục đại học

Để có cơ sở bàn thảo và giải quyết các vấn đề cụ thể, thực tiễn về năng lực hệ thống giáo dục đại học, tài chính đại học, quản lý nhà nước và quản trị đại học… cần phải bắt đầu từ quan niệm chung, nhận rõ bản chất và đặc trưng (hay đặc điểm) của giáo dục đại học, thiết chế, thể chế và chủ thể trực tiếp, cốt yếu của đại học; Đó là trường đại học, luật giáo dục đại học và người thầy giáo bậc đại học, là đối tượng trung tâm của giáo dục đại học - người sinh viên cũng như mục tiêu, chương trình đào tạo, nội dung và phương pháp dạy - học đại học…

Đó là nhóm vấn đề chung chỉ dẫn các hoạt động trong đời sống đại học. Những vấn đề chung nếu không làm rõ, không tạo được sự thống nhất nhận thức và đồng thuận trong hành động thì không có cơ sở để giải quyết các vấn đề cụ thể, riêng biệt vốn phong phú và đa dạng trong hệ thống giáo dục đại học ở nước ta.

Lê nin đã từng chỉ rõ, một khi những vấn đề chung chưa được sáng tỏ mà vội vã đi vào giải quyết nhưng vấn đề riêng thì trên mỗi bước đi lại sẽ vấp phải những vấn đề chung một cách không tự giác, do đó sẽ rất dễ mất phương hướng và thất bại. Chỉ dẫn này của Lênin vẫn rất hữu ích cho việc thực hiện đổi mới giáo dục đại học ở nước ta hiện nay.

Rõ ràng, cần thiết phải xây dựng một triết lý giáo dục đại học làm cơ sở lý luận định hướng việc lựa chọn những giải pháp thực tiễn đổi mới giáo dục đại học.

Có thể hình dung triết lý đó bằng một hệ thống luận đề gợi mở tư duy giáo dục, tìm câu trả lời cho những câu hỏi đặt ra:

- Đại học là gì?

- Người dạy và người học đại học là thế nào?

- Quan hệ giữa dạy và học đại học, giữa dạy học đại học với giáo dục đại học?

- Những giá trị cốt lõi của đại học và giáo dục đại học?

- Những điều kiện tiên quyết để thực hiện.

Muốn nâng cao chất lượng, phải có xây dựng “tinh thần đại học”

Ít nhất cũng có năm vấn đề, năm câu hỏi đặt ra, hợp thành nội dung của triết lý; tạo một nhận thức chung, phổ biến, từ đó giải quyết các vấn đề cụ thể, trong đời sống đại học, phù hợp với những đặc thù từng trường trong lãnh đạo, quản lý, quản trị đại học.

Theo đó, điểm nhấn, bao trùm triết lý giáo dục đại học là: “Tinh thần đại học”. Các cơ sở đào tạo đại học, tức là các trường đại học, dù khác nhau về quy mô, tầm vóc, ngành nghề, loại hình, về mức độ ảnh hưởng… song đã là thực thể đại học, mang sứ mệnh giáo dục đại học trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế thì đều phải tự biểu hiệntự khẳng định mình theo tinh thần đại học.

“Tinh thần đại học” cũng chính là “chuẩn hóa” giáo dục đại học, dù mới trên phương diện định tính và cũng chỉ dừng ở định tính mà thôi, đúng với tinh thần triết lý, còn định lượng và lượng hóa những chuẩn định tính đó lại thuộc về những thao tác của quản lý nhà nước và quản trị đại học, trên một mức độ nào đó mang tính kỹ thuật và công nghệ giáo dục, nằm ở địa hạt thực hành, ứng dụng triết lý.

Dưới đây là những luận đề về tinh thần đại học

Luận đề 1: Đại học là đào tạo bậc cao, là bậc cao nhất trong hệ thống các bậc học của nền giáo dục quốc dân. Đại học có sứ mệnh đào tạo chuyên gia với nghĩa là người có chuyên môn, tốt nghiệp đại học phải có năng lực làm việc trong một lĩnh vực chuyên môn nhất định, đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Chuyên gia còn là người giỏi, trình độ cao, nhất là những chuyên gia hàng đầu được giới chuyên môn và xã hội thừa nhận, nằm ở tầng lớp tinh hoa.

Những sinh viên ưu tú, có sự phát triển vượt trội so với mặt bằng chung của cộng đồng sinh viên là những người có tư chất để trở thành chuyên gia tương lai, là nguồn trữ năng quan trọng phát triển tầng lớp tinh hoa cho xã hội. Đào tạo đại học phải là đào tạo có chọn lọc từ đầu vào và phải được sàng lọc trong quá trình đạo tạo để đầu ra là sản phẩm thực sự, xứng đáng là người sở hữu văn bằng đại học.

Sinh viên đại học phải được đào tạo và giáo dục sao cho họ là người thực học để có thực lực và trở thành thực tài.

Không thể phổ thông hóa đại học

Luận đề 2: Đại học tiếp nối phổ thông nhưng khác về căn bản so với phổ thông. Đại học phải có sự phát triển mới về chất so với phổ thông, đặc biệt là trình độ và phương pháp tư duy sáng tạo.

Giáo dục đại học, dạy và học ở bậc đại học không phải và không thể là “sự kéo dài phổ thông” với tất cả những biểu hiện từ tổ chức, quản lý đến quan hệ thầy - trò, các quan hệ xã hội trong đời sống đại học, các hoạt động của các chủ thể trong môi trường dạy học và giáo dục đại học, nhất là nội dung và phương pháp dạy học đại học.

Đào tạo đại học không thể đại trà, không thể phổ thông hóa; “Xã hội hóa” giáo dục ứng dụng vào đại học không phải là “phổ thông hóa”, không phải là “địa phương hóa” đại học.

Cho dù không tự giác nhưng những khuynh hướng này đã hạ thấp chất lượng đại học, đã làm suy giảm nghiêm trọng tầm vóc đại học, xa lạ với tinh thần đại học, nhất là đối với các trường đại học về khoa học cơ bản, các trường đại học chuyên biệt, đào tạo năng khiếu nghệ thuật như âm nhạc, hội họa (Học viện Âm nhạc Quốc gia, Đại học Mỹ thuật…).


Thí sinh trong cuộc thi tay nghề cấp quốc gia năm 2018

Thí sinh trong cuộc thi tay nghề cấp quốc gia năm 2018

Một xã hội lành mạnh, một nền giáo dục lành mạnh là “nhiều thợ ít thầy”

Luận đề 3: Đào tạo đại học cũng là đào tạo nghề nhưng là đào tạo cao cấp về nghề, tính chuyên nghiệp phải cao, tính chuyên môn hóa phải sâu. Đòi hỏi này được đặt ra với cả thầy và trò.

Dù là “đại học nghiên cứu” hay “đại học ứng dụng” như chúng ta đang định hướng hiện nay thì xét về thực chất, giáo dục - đào tạo bậc đại học là nhằm cung cấp cho thị trường lao động xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, có nghĩa là sinh viên tốt nghiệp đại học phải đáp ứng, đòi hỏi của nhà tuyển dụng bằng cách hiểu nghềbiết hành nghề để trưởng thành trong thực tiễn họ sẽ giỏi nghề, thạo nghề, có lý tưởng nghề nghiệp. Giáo dục đại học phải kết hợp hài hòa lý luận với thực tiễn.

Đào tạo sinh viên phải gắn liền lý thuyết với thực hành. Môi trường đại học phải là môi trường giáo dục cẩn thận về ý thức nghề nghiệp, chuẩn bị cho sinh viên những tri thức và kỹ năng nghề, truyền cho họ cảm hứng và niềm tin về nghề, từ nghề mà tạo nghiệp (sự nghiệp). Tinh thần đại học theo quan điểm thực tiễn, hữu dụng và toàn dụng lao động phải thấm nhuần thực học để thực nghiệp.

Phân luồng và phân hóa ở bậc phổ thông, nhất là cuối cấp phổ thông trung học phải mang ý nghĩa giáo dục định hướng giá trị, lựa chọn giá trị để học sinh đi vào các trường nghề, học nghề thợ (công nhân) để làm thợ rồi tiếp tục học lên trong suốt cuộc đời, để thực hiện “giáo dục liên tục”, “giáo dục suốt đời” trong một “xã hội học tập” như chỉ dẫn của Hồ Chí Minh, không xem đại học là cánh cửa duy nhất để vào đời.

Chỉ một tỷ lệ nhất định học sinh phổ thông trung học được xã hội và gia đình chuẩn bị và họ cũng tự chuẩn bị để vào đại học tức là tiếp thụ đào tạo nghề, học nghề ở bậc đại học. Phải thay đổi căn bản nhận thức xã hội, trước hết là tư duy lãnh đạo, quản lý để vượt qua tâm lý coi thường, xem nhẹ học nghề, trường nghề ở bậc trung học, trung cấp, cao đẳng nghề cho rằng, chỉ có lựa chọn đại học mới là sự lựa chọn duy nhất.

Một xã hội lành mạnh, một nền giáo dục lành mạnh phải hình thành cơ cấu “nhiều thợ ít thầy” chứ không phải ngược lại “nhiều thầy ít thợ” như hiện nay. Sự lệch lạc về cơ cấu này do nhiều nguyên nhân tạo ra, trong đó có tâm lý hư danh, trọng bằng cấp một cách hình thức, tạo ra rào cản đối với phát triển hệ thống các trường đào tạo công nhân, thợ lành nghề, không quý trọng những người làm thợ, trong khi trên thực tế, lực lượng này hết sức quan trọng, trực tiếp làm ra của cải vật chất cho xã hội.

Học vấn và văn hóa nghề mà xã hội phải thống nhất nhận thức, trước hết từ gia đình và nhà trường, từ các bậc cha mẹ đến thanh thiếu niên học sinh là phải thấm nhuần, tôn vinh giá trị lao động của người thợ, nghề thợ, không chạy theo hư danh bằng cấp, khoa cử vốn còn ảnh hưởng rất nặng trong tâm lý xã hội.

Nâng cao tính triển vọng của nghề thợ, của các trường lớp dạy nghề, có chính sách tiền lương hợp lý đối với công nhân và đội ngũ thợ bậc cao (những người có “bàn tay vàng”), phát huy truyền thống các gia đình có nhiều thế hệ làm thợ chẳng những góp phần xây dựng giai cấp công nhân, phát triển lĩnh vực giáo dục - đào tạo nghề, thỏa mãn nhu cầu nhân lực lao động có trình độ thực hành kỹ thuật - công nghệ cao mà còn thay đổi nhận thức và lối sống của mọi người, đồng thời để phát triển hợp lý quy mô đại học, xây dựng chuẩn đại học, không phổ thông hóa, hình thức hóa đại học như tình hình diễn ra bấy lâu nay.


Sinh viên trường ĐH Thành Tây trong phòng thực hành nghiên cứu khoa học

Sinh viên trường ĐH Thành Tây trong phòng thực hành nghiên cứu khoa học

Môi trường đại học là kích thích tự do sáng tạo

Luận đề 4: Môi trường đại học, từng trường đại học đến cả hệ thống đại học phải là môi trường nuôi dưỡng và kích thích tự do sáng tạo, thực sự dân chủ trong giao lưu, tiếp xúc, đối thoại, thảo luận, tranh luận về học thuật, chuyên môn và tư tưởng. Chỉ như vậy, sinh viên mới nhận được sự giáo dục tốt về tư duy khoa học, phát triển năng lực của họ với tư cách chủ thể chứ không chỉ là đối tượng giáo dục.

Giáo dục đại học, đặc biệt là dạy học đại học phải làm cho sinh viên sớm nảy nở nhu cầu tự giáo dục, tự đào tạo. Muốn vậy, giáo dục đại học phải đặc biệt chú trọng giáo dục phương pháp, không lấy việc truyền thụ tri thức làm cứu cánh, dù tri thức rất quan trọng, là cơ sở để phát triển năng lực trí tuệ và nhân cách sinh viên.

Chương trình và nội dung các môn học trong trường đại học phải được thiết kế và chọn lọc sao cho sinh viên thường xuyên có cơ hội trau dồi phương pháp khoa học, sớm có ý thức nghiên cứu khoa học thông qua tác động và ảnh hưởng của những người thầy của họ. Đó là một trong những điểm khác căn bản giữa đại học với phổ thông.

Nắm vững phương pháp, biết vận dụng phương pháp trong học tập một cách chủ động tích cực như một công cụ để tự mình thu thập và xử lý thông tin, củng cố những hiểu biết đã có và mở rộng hiểu biết mới, đó là học tập theo phong cách nghiên cứu mà sinh viên phải làm quen, có kỹ năng và hình thành nhu cầu.

Phương pháp dạy học tích cực mà giảng viên tác động tới sinh viên nhằm làm cho sinh viên đến với học tập như một lao động nghiên cứu khoa học, để hiểu biết và niềm tin của họ có cơ sở khoa học. Ga Loa đã từng nhấn mạnh, giảng dạy phải tạo ra cơ hội cho người học tự mình “đụng chạm” vào chân lý.

Hê ghen nhấn mạnh, toàn bộ tri thức mà nhân loại đạt dược kết tinh trong lịch sử tư tưởng triết học về thực chất là tri thức về phương pháp.

Viện sĩ Lan Đao nhận xét rằng, phương pháp quan trọng hơn phát minh. Nắm vững và làm chủ được phương pháp, con người có thể tạo ra nhiều phát minh mới.

Những luận đề tư tưởng đó rất cần được thấm nhuần trong tinh thần đại học.

Giáo dục phương pháp về thực chất là giáo dục nhân cách, bởi đó không chỉ là giáo dục trí tuệ để phát triển năng lực mà còn là giáo dục ý chí, nghị lực, tình yêu đối với chân lý, phẩm chất trung thực, sáng tạo trong học tập, trong nghiên cứu khoa học.

Môi trường đại học là môi trường của tự do sáng tạo để phát triển tài năng nên tất yếu gắn liền với dân chủ, bình đẳng và công bằng xã hội. Đáp ứng những yêu cầu đó đối với giảng viên và sinh viên phải gắn với kỷ cương, pháp chế, đạo đức và văn hóa.

Hồ Chí Minh đã diễn đạt sâu sắc và tinh tế vấn đề dân chủ của trí thức: trong một xã hội dân chủ ai ai cũng có quyền tự do thảo luận, tranh luận để cùng nhau tìm tòi chân lý. Khi chân lý đã tìm thấy rồi thì quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý.

Ăng ghen cũng từng nói, tự do là nhận thức đúng cái tất yếu và hành động như cái tất yếu đòi hỏi. Tự do của người này không được làm tổn hại tới tự do của người khác.

Sinh viên đại học là những công dân đã trưởng thành và nhân cách của họ đang trong quá trình hoàn thiện. Môi trường giáo dục đại học phải bảo đảm cho sinh viên thể hiện mình như một nhân cách trung thực và sáng tạo bởi các chuẩn mực dân chủ và tự do, công bằng và bình đẳng trong dạy và học, trong ứng xử và đánh giá.

Những chuẩn mực đó nếu không được tôn trọng, không được hướng dẫn thực hành lành mạnh có thể dẫn đến những phản ứng tiêu cực, thụ động, những “giả nhân cách” hay những sự “phân thân”, gây tổn hại đến sự phát triển của họ. Đủ hiểu vì sao phải thay thế lối giáo dục áp đặt, mệnh lệnh, quyền uy sang lối giáo dục dân chủ, thân thiện, cởi mở, hợp tác, thúc đẩy phát triển những cá tính sáng tạo.

Môi trường giáo dục đại học theo đó phải thể hiện là một môi trường văn hóa, thấm nhuần tính khoan dung văn hóa.

Còn nữa…!

GS Hoàng Chí Bảo – Hội đồng Lý luận Trung ương

MỚI NHẤT
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và những căn dặn tâm huyết vì sự nghiệp giáo dục
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và những căn dặn tâm huyết vì sự nghiệp giáo dục

(Dân trí) - Trong 3 năm 2016-2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đều đến thăm và đánh trống khai giảng cùng thầy trò ở Thủ đô Hà Nội. Nhân dịp khởi đầu năm học mới, Chủ nước nước gửi gắm nhiều nhắn gửi thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến nền giáo dục nước nhà và thế hệ trẻ.

Thứ bảy, 22/09/2018 - 10:47

Tiếng Anh trẻ em: Cách diễn đạt cảm xúc cực dễ hiểu
Tiếng Anh trẻ em: Cách diễn đạt cảm xúc cực dễ hiểu

(Dân trí) - Video bài học dưới đây cung cấp 5 từ vựng chủ đề cảm xúc kèm cấu trúc đơn giản giúp bố mẹ dạy con học tiếng Anh, đồng thời hiểu hơn về thiên hướng cảm xúc của con để từng bước giúp con phát triển.

Thứ bảy, 22/09/2018 - 10:01

Cô gái Thái Nguyên giành học bổng trăm triệu đồng của Chính phủ Canada
Cô gái Thái Nguyên giành học bổng trăm triệu đồng của Chính phủ Canada

(Dân trí) - Lương Thị Hà Trang (sinh năm 1996) đến từ Thái Nguyên mới đây nhận được học bổng toàn phần SEED (Scholarship and Educational Exchanges for Development) trị giá $9.000 CAN (tương đương 159 triệu đồng) trong chương trình trao đổi sinh viên giữa Việt Nam và Canada.

Thứ bảy, 22/09/2018 - 07:18

Mang trung thu đến với các em học sinh Lào
Mang trung thu đến với các em học sinh Lào

(Dân trí) - Những ngày giữa tháng 9, chúng tôi đã theo chân các thầy, cô Phòng GD-ĐT huyện Tây Giang (Quảng Nam) vượt gần 100 cây số đường rừng đến thăm và tặng quà cho các em học sinh nghèo bản Ka Lô và các cụm bản Panon, Abur, Tàlong, Tàvàng… huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào. Đây là chương trình “Nghĩa tình biên giới” do Phòng GD-ĐT phối hợp với UBMTTQVN huyện Tây Giang tổ chức.

Thứ bảy, 22/09/2018 - 02:00

Nam sinh lớp 12 được tuyên dương “Những tấm gương bình dị mà cao quý”
Nam sinh lớp 12 được tuyên dương “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

(Dân trí) - Em Nguyễn Tấn Trãi (lớp 12C5, trường THPT số 1 Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) là học sinh duy nhất trong số 25 cá nhân vừa được UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen "Những tấm gương bình dị mà cao quý". Đây là phần thưởng xứng đáng cho cậu học trò có thành tích xuất sắc cả trong học tập và công tác thiện nguyện.

Thứ bảy, 22/09/2018 - 12:09

Mỗi năm lỗ hơn 40 tỷ đồng tiền in sách giáo khoa?
Mỗi năm lỗ hơn 40 tỷ đồng tiền in sách giáo khoa?

(Dân trí) - Ông Hoàng Lê Bách, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam cho biết, 3 năm trở lại đây, mỗi năm NXB lỗ hơn 40 tỷ đồng tiền in sách giáo khoa.

Thứ sáu, 21/09/2018 - 06:11

Toán tương tác: "Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu"
Toán tương tác: "Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu"

(Dân trí) - Khi nhắc đến Trung Thu, nhiều người thường nhớ đến giai điệu tươi vui này của bài hát "Chiếc đèn ông sao" do nhạc sỹ Phạm Tuyên sáng tác. Liên quan dịp Tết Trung thu sắp đến, chúng ta sẽ cùng giải một bài toán Tương tác có giao diện là hình ngôi sao năm cánh nhé!

Thứ sáu, 21/09/2018 - 02:00

Vụ GV tố bị hiệu trưởng xúc phạm vì không phá thai: Sẽ kỷ luật hiệu trưởng về sai phạm quản lý
Vụ GV tố bị hiệu trưởng xúc phạm vì không phá thai: Sẽ kỷ luật hiệu trưởng về sai phạm quản lý

(Dân trí) - UBND huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) đã thành lập Hội đồng xét kỷ luật bà Phan Thị Hậu - Hiệu trưởng trường Mầm non Sao Mai. Đây là Hiệu trưởng liên quan đến đoạn ghi âm xúc phạm giáo viên vì không phá thai con thứ ba và bị giáo viên tố cáo có hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý.

Thứ sáu, 21/09/2018 - 01:40

Bộ Giáo dục lên tiếng về việc sử dụng sách giáo khoa chỉ dùng được một lần
Bộ Giáo dục lên tiếng về việc sử dụng sách giáo khoa chỉ dùng được một lần

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho rằng: "Sách giáo khoa cần được sử dụng, bảo quản tốt để có thể sử dụng lại được khi cần thiết, tránh lãng phí cho gia đình học sinh, xã hội".

Thứ sáu, 21/09/2018 - 12:47

Học tiếng Anh: Cách diễn tả niềm vui, hạnh phúc "chuẩn và hay"
Học tiếng Anh: Cách diễn tả niềm vui, hạnh phúc "chuẩn và hay"

(Dân trí) - Nếu bạn chưa biết cách diễn tả sự hạnh phúc trong tiếng Anh như thế nào cho chuẩn và hay, video và bài viết dưới đây sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Video sẽ bao gồm nhiều cách diễn đạt và từ vựng về niềm vui mừng, hạnh phúc cho bạn "bỏ túi" nhằm giao tiếp bằng tiếng Anh tự nhiên hơn đó nhé.

Thứ sáu, 21/09/2018 - 10:00

Bộ Giáo dục kiểm tra việc in và phát hành sách giáo khoa của NXB Giáo dục VN
Bộ Giáo dục kiểm tra việc in và phát hành sách giáo khoa của NXB Giáo dục VN

(Dân trí) - Ngày 19/9, Bộ GD-ĐT đã có quyết định kiểm tra việc thực hiện in và phát hành sách giáo khoa năm học 2018-2019 đối với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sau những phản ánh việc thiếu sách giáo khoa vừa qua.

Thứ sáu, 21/09/2018 - 08:08

Trung Quốc: Muốn dùng wifi miễn phí trong nhà ăn, phải giải được bài toán khó này
Trung Quốc: Muốn dùng wifi miễn phí trong nhà ăn, phải giải được bài toán khó này

(Dân trí) - Sinh viên tại một trường đại học ở Trung Quốc được yêu cầu giải một bài toán hóc búa nếu muốn dùng wifi miễn phí của nhà ăn.

Thứ sáu, 21/09/2018 - 07:17

ĐÁNG QUAN TÂM
“Mẹ ơi, con không muốn đi học, lớp đông các bạn quá!”
“Mẹ ơi, con không muốn đi học, lớp đông các bạn quá!”

(Dân trí) - Đến trước cửa lớp, con gái tôi thỏ thẻ trong nước mắt: “Mẹ ơi, con không muốn đi học, lớp đông các bạn quá!”. Câu nói của con như thức tỉnh tôi, tôi nhìn vào lớp học, lố nhố, đông đúc bao nhiêu là bạn nhỏ cùng độ tuổi lên ba như con gái tôi…

Thứ sáu, 21/09/2018 - 07:01

Học sinh trường THCS Nguyễn Thái Bình nhảy cha cha rất dẻo và đẹp
Học sinh trường THCS Nguyễn Thái Bình nhảy cha cha rất dẻo và đẹp

(Dân trí) - Giờ ra chơi, thay vì tập thể dục giữa giờ, các học sinh của trường THCS Nguyễn Thái Bình (Bình Chánh, TP. HCM) được thầy cô dạy nhảy cha cha. Mới đây, đoạn clip sinh hoạt của trường được cộng đồng mạng rần rần chia sẻ và nhận được rất nhiều lời khen nhảy đẹp, dẻo.

Thứ sáu, 21/09/2018 - 06:30

Phát biểu khai giảng ý nghĩa của Hiệu trưởng ĐH Lâm Nghiệp: "Đừng trách cha mẹ nghèo"
Phát biểu khai giảng ý nghĩa của Hiệu trưởng ĐH Lâm Nghiệp: "Đừng trách cha mẹ nghèo"

(Dân trí) - “Đừng trách cha mẹ mình nghèo, nếu tương lai của chính mình nghèo khó mới là điều đáng trách…”, GS.TS. Trần Văn Chứ - Hiệu trưởng trường ĐH Lâm Nghiệp đã có bài phát biểu Lễ khai giảng với nhiều nhắn nhủ sâu sắc tới các tân sinh viên.

Thứ sáu, 21/09/2018 - 06:26

GS. Hoàng Chí Bảo: Những độc tố làm ảnh hưởng môi trường giáo dục Việt Nam
GS. Hoàng Chí Bảo: Những độc tố làm ảnh hưởng môi trường giáo dục Việt Nam

(Dân trí) - GS Hoàng Chí Bảo cho rằng, những độc tố làm ô nhiễm môi trường xã hội, môi trường giáo dục là từ tham nhũng, chủ nghĩa cá nhân cực đoan, vụ lợi, tôn thờ giá trị vật chất, xem nhẹ giá trị tinh thần, đạo đức xã hội suy đồi đến mức thái độ và lối sống vô cảm, vô trách nhiệm…

Thứ năm, 20/09/2018 - 04:11

Thu hồi quyết định chuẩn y chức danh Bí thư chi bộ của Hiệu trưởng bị kỷ luật
Thu hồi quyết định chuẩn y chức danh Bí thư chi bộ của Hiệu trưởng bị kỷ luật

(Dân trí) - Thành ủy TP. Thanh Hóa vừa có kết luận yêu cầu Đảng ủy phường Quảng Hưng thu hồi quyết định về việc chuẩn y chức danh Bí thư chi bộ đối với bà Lê Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Hưng (TP. Thanh Hóa) do bà này đang nhận kỷ luật khiển trách mới được hơn 6 tháng.

Thứ năm, 20/09/2018 - 03:40

Miễn học phí ở bậc THCS: Phụ huynh không “mặn mà”?
Miễn học phí ở bậc THCS: Phụ huynh không “mặn mà”?

(Dân trí) - Chủ trương miễn học phí bậc THCS lẽ ra phải là tin vui với mọi nhà, mọi người nhưng thực tế không quá nhiều "mặn mà" với chính sách này. Thậm chí, còn lo ngại "cắt" được khoản nhỏ lại dễ thêm nguy cơ "phình" các khoản phụ phí trong nhà trường.

Thứ năm, 20/09/2018 - 02:12

Học tin học Excel: Xử lý kiểu dữ liệu, hàm ngày tháng
Học tin học Excel: Xử lý kiểu dữ liệu, hàm ngày tháng

(Dân trí) - Video hướng dẫn sâu hơn về kiểu dữ liệu ngày tháng và cách xử lý dữ liệu ngày tháng trong Excel sao cho chính xác và phù hợp

Thứ năm, 20/09/2018 - 02:00

Hà Nội: Báo cáo UBND thành phố vụ bé trai bị rách bộ phận sinh dục khi chơi ở lớp
Hà Nội: Báo cáo UBND thành phố vụ bé trai bị rách bộ phận sinh dục khi chơi ở lớp

(Dân trí) - Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) vừa có văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội về việc bé trai bị rách bộ phận sinh dục khi chơi tại lớp.

Thứ năm, 20/09/2018 - 10:02

Học tiếng Nhật: Tìm hiểu từ vựng qua "Thám tử lừng danh Conan" và "Your name"
Học tiếng Nhật: Tìm hiểu từ vựng qua "Thám tử lừng danh Conan" và "Your name"

(Dân trí) - Nếu bạn là một người yêu thích tiếng Nhật và yêu văn hóa Nhật bản thì chắc hẳn bạn sẽ không thể không biết hai bộ phim nổi tiếng là Your name (Kimi no Na wa) và Thám tử lừng danh Conan. Vậy trong hai bộ phim này đã xuất hiện những từ Kanji nào. Hãy cùng tìm hiểu với mình nhé !

Thứ năm, 20/09/2018 - 10:00

Bạn có biết: Muối biển đến từ đâu?
Bạn có biết: Muối biển đến từ đâu?

(Dân trí) - Chúng ta hít thở bao nhiêu khí oxy trong không khí? Muối biển đến từ đâu? Các nhà khoa học dùng thiết bị nào để đo động đất?... Trắc nghiệm dưới đây kiểm tra kiến thức của bạn về khoa học cơ bản, bạn thử làm xem mình trả lời đúng bao nhiêu câu nhé.

Thứ năm, 20/09/2018 - 09:37

Sinh viên trường ĐH Đại Nam đoạt giải nhất với dự án khởi nghiệp “Hắc Mộc Heo”
Sinh viên trường ĐH Đại Nam đoạt giải nhất với dự án khởi nghiệp “Hắc Mộc Heo”

(Dân trí) - Cuộc thi Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo – trường ĐH Đại Nam 2018 năm thứ 4 có chủ đề “Nông nghiệp xanh”. Vượt qua hơn 100 ý tưởng khởi nghiệp đến từ các Học viện, trường ĐH, CĐ, tỉnh đoàn trên cả nước, nhóm sinh viên trường ĐH Đại Nam với dự án khởi nghiệp “Hắc Mộc Heo” đã giành giải nhất.

Thứ năm, 20/09/2018 - 08:00

Tốt nghiệp xuất sắc, Hoa khôi DHS Việt được Viện ung thư hàng đầu thế giới giữ lại làm việc
Tốt nghiệp xuất sắc, Hoa khôi DHS Việt được Viện ung thư hàng đầu thế giới giữ lại làm việc

(Dân trí) - Vũ Nam Phương (Hoa khôi du học Việt khắp năm châu năm 2015) vừa tốt nghiệp cử nhân về chẩn đoán hình ảnh y tế liên quan đến y học phóng xạ loại xuất sắc tại Viện nghiên cứu và trị liệu ung thư hàng đầu thế giới - UT MD Anderson Cancer Center (Houston, Texas, Mỹ). Cô là số hiếm tân cử nhân "sáng giá" của khóa được Viện mời ở lại làm việc.

Thứ năm, 20/09/2018 - 07:17