GS. Hoàng Chí Bảo: Những độc tố làm ảnh hưởng môi trường giáo dục Việt Nam

Dân trí GS Hoàng Chí Bảo cho rằng, những độc tố làm ô nhiễm môi trường xã hội, môi trường giáo dục là từ tham nhũng, chủ nghĩa cá nhân cực đoan, vụ lợi, tôn thờ giá trị vật chất, xem nhẹ giá trị tinh thần, đạo đức xã hội suy đồi đến mức thái độ và lối sống vô cảm, vô trách nhiệm…

GS. Hoàng Chí Bảo, Hội đồng Lý luận Trung ương đã có bài phân tích sâu sắc về “Giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và Hội nhập quốc tế - Những luận đề về triết lý giáo dục đại học”.


GS Hoàng Chí Bảo

GS Hoàng Chí Bảo

Đổi mới giáo dục phải đồng bộ với đổi mới kinh tế, đổi mới chính trị, đổi mới xã hội

Nước ta đang thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hiện đại hóa đất nước.

Đảng ta đã nêu rõ sự cần thiết, bức xúc phải vượt qua “các điểm nghẽn” của phát triển, trong đó có điểm nghẽn về chất lượng thấp của nguồn nhân lực. Đột phá tương ứng để vượt qua điểm nghẽn này đòi hỏi phải nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo mà chất lượng giáo dục đại học có vai trò quyết định trực tiếp. Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân phải được thực hiện đồng bộnhất quán.

Đồng bộ theo nghĩa nào và nhất quán theo mục tiêu nào? Đó là câu hỏi đầu tiên đặt ra và phải tìm câu trả lời đúng, thấm nhuần quan điểm thực tiễn, đổi mớiphát triển đối với lãnh đạo, quản lý, từ tư duy lý luận phản ánh tầm nhìn chiến lược đến xác lập thể chế, hoạch định chính sách, bố trí nguồn lực và xây dựng môi trường cùng các điều kiện thực hiện, thể hiện chương trình hành động.

Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo phải đồng bộ với đổi mới kinh tế, đổi mới chính trị, đổi mới xã hội và quản lý xã hội ở nước ta; không chỉ đồng bộ giữa các lĩnh vực, loại hình như đã nêu trên mà còn là gắn kết chúng trong tính hệ thống - chỉnh thể, tác động, chi phối và chế ước lẫn nhau, giữa chúng không có sự tách rời, biệt lập nào.

Mọi động thái đổi mới giáo dục không thể không tính đến tác động chi phối của tiềm lực kinh tế quốc gia, tức là nguồn lực vật chất cho giáo dục đổi mới và đến lượt nó, kết quả, sản phẩm do đổi mới giáo dục đem lại phải phục vụ trực tiếp cho kinh tế tăng trưởng và phát triển.

Giáo dục - đào tạo còn đặc biệt chịu sự chi phối, định hướng của chính trị, đó là quan điểm, tư tưởng, Cương lĩnh, Nghị quyết của Đảng lãnh đạo, cầm quyền, là thể chế, chính sách, luật pháp của Nhà nước quản lý.

Giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học phục vụ trực tiếp cho chính trị bằng sức mạnh của khoa học, nhân lực khoa học, tinh thần dân chủ, năng lực phản biện và dự báo, sức đẩy của tiềm năng sáng tạo.

Giáo dục và nhà trường, ở mọi cấp học, ngành học, từ mầm non đến phổ thông và đại học, từ hệ thống công lập đến ngoài công lập, từ chính quy - tập trung đến tại chức, từ thầy giáo, nhà quản lý giáo dục đến học sinh… tồn tại và hoạt động ở trong xã hội chứ không phải là những ốc đảo, biệt lập.

Một mình ngành giáo dục không thể giải quyết được bài toán "trì trệ, tụt hậu"

Giáo dục và nhà trường cùng với lực lượng đông đảo thầy và trò đều chịu tác động, ảnh hưởng từ xã hội, cả xã hội theo nghĩa rộng (là toàn bộ cấu trúc tổ chứchoạt động của đời sống xã hội bao gồm kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, môi trường với tất cả những thể chế, luật pháp, chính sách, phong tục, tập quán, truyền thống và thực tại) lẫn nghĩa hẹp (cơ cấu xã hội, chính sách xã hội, quan hệ xã hội giữa người và người và các vấn đề của quản lý xã hội, cả trong điều kiện, môi trường bình thường lẫn những tình huống không bình thường).

Tác động, ảnh hưởng của xã hội vào giáo dục là vô cùng phức tạp, đa chiều, từ những thuận lợi tạo xung lực cho phát triển giáo dục tích cực, lành mạnh đến những khó khăn, những mâu thuẫn, nghịch lý dẫn tới những lực cản làm cho giáo dục hoặc trì trệ, chậm phát triển, tụt hậu, lạc hậu, nhất là so với quốc tế hoặc chệch hướng phát triển, suy thoái, khủng hoảng.

Có thể nói, dù nội tại giáo dục có nỗ lực tự đổi mới như thế nào nhưng một mình giáo dục không thể giải quyết được câu chuyện hay bài toán giáo dục đặt ra. Đây là vấn đề của cả dân tộc, của cả xã hội, của toàn Đảng toàn dân, từng người, từng gia đình đến cả nước… ai ai cũng có quan hệ mật thiết, tất yếu với giáo dục.

Bầu khí quyển chính trị, tinh thần, đạo đức, văn hóa cũng như thực lực kinh tế của xã hội đều ảnh hưởng đến trạng thái sức khỏe, xu hướng, triển vọng của giáo dục. Trách nhiệm cao nhất thuộc về Đảng và Nhà nước. Trách nhiệm trực tiếp thuộc về ngành giáo dục.

Giáo dục và nhà trường, những người làm giáo dục và các đối tượng thụ hưởng giáo dục có vai trò góp phần vào nỗ lực chung để lành mạnh hóa xã hội, để tạo lập một môi trường đạo đức, văn hóa cho giáo dục phát triển theo định hướng Nhân văn - Dân chủ - Khoa học nhưng giáo dục vẫn luôn luôn bị ràng buộc và chế ước từ xã hội. Đó là cả một phức hợp và lẽ đương nhiên là rất phức tạp, nhất là một xã hội đang quá độ, chuyển động trong đổi mới và hội nhập như xã hội Việt Nam hiện nay.

Đổi mới giáo dục không nóng vội, chủ quan, duy ý chí

Đổi mới giáo dục không thể chậm trễ nhưng lại không thể nóng vội, chủ quan, duy ý chí. Xã hội đòi hỏi rất cao, đặt nhiều kỳ vọng ở giáo dục nhưng lại không thể đổ lỗi hoàn toàn cho giáo dục, kể cả những tình huống giáo dục xa lạ với bản chất đích thực của nó, những suy đồi và tha hóa có tính phản giáo dục (cũng là phản văn hóa, phản phát triển) đang diễn ra, ở đó có giáo dục đại học.

Giáo dục không thể không bị tập nhiễm từ những mặt trái, tiêu cực và hệ lụy của xã hội thâm nhập vào: từ thể chế quan liêu, tham nhũng đã trở thành quốc nạn, chủ nghĩa cá nhân cực đoan, vụ lợi, vị kỷ, tôn thờ giá trị vật chất, tiền bạc, xem nhẹ giá trị tinh thần, đạo đức xã hội suy đồi đến mức thái độ và lối sống vô cảm, vô trách nhiệm không còn là cá biệt… Đó là những độc tố làm ô nhiễm môi trường xã hội, môi trường giáo dục.

Giáo dục cần đạt đến những chuẩn mực, những giá trị đích thực nhưng không nên và không thể lý tưởng hóa giáo dục một khi môi trường vật chất và tinh thần để chấn hưng giáo dục chưa được cải biến mạnh mẽ, đồng bộ từ nỗ lực và đồng thuận của cả xã hội chứ không chỉ bản thân ngành giáo dục.

Tư tưởng sâu sắc và cao quý của Mác về quan hệ giữa hoàn cảnh với con người hoàn toàn có thể mở rộng ra để hiểu quan hệ giữa môi trường xã hội với giáo dục. Con người là sản phẩm của hoàn cảnh, hoàn cảnh tạo ra con người trong chừng mực mà con người “sáng tạo lại” hoàn cảnh, cho nên phải làm cho hoàn cảnh ngày càng có tính người (nhân tính) nhiều hơn.

Sự phong phú của mỗi cá nhân tùy thuộc vào sự phong phú của những mối liên hệ hiện thực giữa nó với những cá nhân khác. Nhân cách của mỗi người (cá nhân - cá thể) là một quan hệ liên nhân cách.

Sinh viên phải được giác ngộ lý tưởng nghề nghiệp

Tính đồng bộ trong đổi mới giáo dục không chỉ đặt trong mối liên hệ giữa giáo dục với các lĩnh vực của đời sống xã hội mà còn phải được nhìn nhận từ bên trong của cấu trúc hệ thống giáo dục. Đó là:

- Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đại học không thể tách rời, không thể không liên quan đến giáo dục phổ thông, nhất là phổ thông trung học, đó là “đầu vào” của giáo dục đại học, nói rộng hơn là phải chăm lo tới toàn bộ nền tảng, cơ sở của giáo dục đại học với tính cách là giáo dục bậc cao, giáo dục đào tạo chuyên gia (nhà chuyên môn, người có nghề và thạo nghề), hình thành đội ngũ trí thức tương lai.

Những trẻ nhỏ mầm non không được nuôi dạy chu đáo, những học sinh tiểu học không được rèn luyện cẩn thận về đạo đức, những học sinh trung học không được huấn luyện vững chãi về các kiến thức và kỹ năng cơ bản… như một sự chuẩn bị tốt để trở thành sinh viên đại học thì làm sao có thể có đủ tiền đề cho chất lượng đại học.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đại học không chỉ đổi mới đồng bộ trong cả hệ thống cấp học, ngành học mà còn phải đổi mới đồng bộ các mắt khâu tạo nên tổ chức và hoạt động của đời sống đại học từ mô hình thiết chế (trường đại học), nội dung giáo dục - đào tạo bậc đại học, phương pháp dạy và học, cái cốt lõi của phương pháp giáo dục đại học, chủ thể dạy và giáo dục (các giảng viên đại học), chủ thể học và tự giáo dục (sinh viên), chủ thể quản lý, quản trị đại học.

Thiết kế chương trình, giáo trình tài liệu phục vụ dạy - học và các vấn đề khác thuộc về nguồn lực cho phát triển đại học, bộ công cụ có tính chuẩn mực khoa học và pháp lý để đánh giá chất lượng… tất cả đều phải được chỉ dẫn từ lý luận, triết lý giáo dục và triết lý giáo dục đại học.

Đủ thấy giải bài toán giáo dục và chất lượng giáo dục đại học cần đến vô số nhiều các dữ kiện, trước hết và hệ trọng là những vấn đề chung ở tầm quan điểm, nguyên tắc và phương pháp.

Tính đồng bộ phải thể hiện và gắn liền với tính nhất quán, ở đây là mục tiêu giáo dục - đào tạo của xã hội được định hình thành mục tiêu giáo dục - đào tạo đại học. Đó là con người, người sinh viên trên các tư cách chủ thể của nó: người công dân trưởng thành trong xã hội dân chủ và nhà nước pháp quyền, người trí thức tương lai, nhà chuyên môn hành nghề trong một lĩnh vực nghề nghiệp nhất định trong nền kinh tế thị trường hiện đại và tiến tới kinh tế tri thức, trong môi trường đổi mới và hội nhập…

Tựu trung lại, đại học phải đào tạo ra những nhân cách trung thực và sáng tạo. Sinh viên phải được giác ngộ lý tưởng nghề nghiệp, họ phải có nghề và trở thành nghiệp, từ đó lý tưởng nghề nghiệp phản ánh và đo lường lý tưởng đạo đức, lý tưởng chính trị, thành mục đích, động cơ, lẽ sống, lối sống, phong cách, bản lĩnh…

Sứ mệnh của giáo dục mà biểu hiện nổi bật, nổi trội nhất ở giáo dục đại học như vẫn thường nói là: “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Chính ở đây, điều tưởng như đã rõ ràng, đầy đủ, ổn định mà hóa ra lại thiếu hụt và thiếu hụt ở điểm cốt lõi.

Nâng cao dân trí - đào tạo nhân lực - bồi dưỡng nhân tài phải đạt đến sự phát triển và hoàn thiện nhân cách. Đây mới là mục tiêu thực chất, quan trọng nhất, là hướng đích của sản phẩm con người do giáo dục và nhà trường tạo ra, là thước đo chất lượng hiệu quả thực hiện sứ mệnh giáo dục và sứ mệnh giáo dục đại học.

Dạy chữ, truyền nghề để dạy người, rèn người là vì vậy. Giáo dục phải chuyển trọng tâm từ trang bị tri thức, tích lũy kiến thức sang phát triển các năng lực, phẩm chất nhân cách là vì vậy.

Ngay từ buổi đầu thành lập chính thể cộng hòa dân chủ và bắt đầu một nền giáo dục mới dân chủ và tiến bộ, một nền giáo dục Dân tộc - Khoa học - Đại chúng hơn bảy thập kỷ trước, Hồ Chí Minh, nhà giáo dục có tầm nhìn chiến lược đã xác định, đó phải là “nền giáo dục đem lại sự phát triển đầy đủ mọi năng lực sẵn có của mỗi người”.

Giáo dục và giáo dục đại học phải thống nhất, nhất quán trong bản thân nó các đặc trưng giá trị: Khoa học và cách mạng, dân chủ và nhân văn, đổi mới và sáng tạo. Chỉ như thế mới có phát triển bền vững và hiện đại hóa.

Đó cũng là tinh thần cơ bản của triết lý giáo dục Việt Nam trong đổi mới và hội nhập.

Bài 2: GS Hoàng Chí Bảo: Muốn nâng chất lượng giáo dục, phải có “tinh thần đại học”

GS. Hoàng Chí Bảo - Hội đồng Lý luận Trung ương

* Tít bài do Ban Giáo dục tòa soạn Dân trí đặt.

MỚI NHẤT
Nam sinh lớp 12 được tuyên dương “Những tấm gương bình dị mà cao quý”
Nam sinh lớp 12 được tuyên dương “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

(Dân trí) - Em Nguyễn Tấn Trãi (lớp 12C5, trường THPT số 1 Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) là học sinh duy nhất trong số 25 cá nhân vừa được UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen "Những tấm gương bình dị mà cao quý". Đây là phần thưởng xứng đáng cho cậu học trò có thành tích xuất sắc cả trong học tập và công tác thiện nguyện.

Thứ bảy, 22/09/2018 - 12:09

Mỗi năm lỗ hơn 40 tỷ đồng tiền in sách giáo khoa?
Mỗi năm lỗ hơn 40 tỷ đồng tiền in sách giáo khoa?

(Dân trí) - Ông Hoàng Lê Bách, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam cho biết, 3 năm trở lại đây, mỗi năm NXB lỗ hơn 40 tỷ đồng tiền in sách giáo khoa.

Thứ sáu, 21/09/2018 - 06:11

Toán tương tác: "Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu"
Toán tương tác: "Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu"

(Dân trí) - Khi nhắc đến Trung Thu, nhiều người thường nhớ đến giai điệu tươi vui này của bài hát "Chiếc đèn ông sao" do nhạc sỹ Phạm Tuyên sáng tác. Liên quan dịp Tết Trung thu sắp đến, chúng ta sẽ cùng giải một bài toán Tương tác có giao diện là hình ngôi sao năm cánh nhé!

Thứ sáu, 21/09/2018 - 02:00

Vụ GV tố bị hiệu trưởng xúc phạm vì không phá thai: Sẽ kỷ luật hiệu trưởng về sai phạm quản lý
Vụ GV tố bị hiệu trưởng xúc phạm vì không phá thai: Sẽ kỷ luật hiệu trưởng về sai phạm quản lý

(Dân trí) - UBND huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) đã thành lập Hội đồng xét kỷ luật bà Phan Thị Hậu - Hiệu trưởng trường Mầm non Sao Mai. Đây là Hiệu trưởng liên quan đến đoạn ghi âm xúc phạm giáo viên vì không phá thai con thứ ba và bị giáo viên tố cáo có hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý.

Thứ sáu, 21/09/2018 - 01:40

Bộ Giáo dục lên tiếng về việc sử dụng sách giáo khoa chỉ dùng được một lần
Bộ Giáo dục lên tiếng về việc sử dụng sách giáo khoa chỉ dùng được một lần

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho rằng: "Sách giáo khoa cần được sử dụng, bảo quản tốt để có thể sử dụng lại được khi cần thiết, tránh lãng phí cho gia đình học sinh, xã hội".

Thứ sáu, 21/09/2018 - 12:47

Học tiếng Anh: Cách diễn tả niềm vui, hạnh phúc "chuẩn và hay"
Học tiếng Anh: Cách diễn tả niềm vui, hạnh phúc "chuẩn và hay"

(Dân trí) - Nếu bạn chưa biết cách diễn tả sự hạnh phúc trong tiếng Anh như thế nào cho chuẩn và hay, video và bài viết dưới đây sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Video sẽ bao gồm nhiều cách diễn đạt và từ vựng về niềm vui mừng, hạnh phúc cho bạn "bỏ túi" nhằm giao tiếp bằng tiếng Anh tự nhiên hơn đó nhé.

Thứ sáu, 21/09/2018 - 10:00

Bộ Giáo dục kiểm tra việc in và phát hành sách giáo khoa của NXB Giáo dục VN
Bộ Giáo dục kiểm tra việc in và phát hành sách giáo khoa của NXB Giáo dục VN

(Dân trí) - Ngày 19/9, Bộ GD-ĐT đã có quyết định kiểm tra việc thực hiện in và phát hành sách giáo khoa năm học 2018-2019 đối với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sau những phản ánh việc thiếu sách giáo khoa vừa qua.

Thứ sáu, 21/09/2018 - 08:08

Trung Quốc: Muốn dùng wifi miễn phí trong nhà ăn, phải giải được bài toán khó này
Trung Quốc: Muốn dùng wifi miễn phí trong nhà ăn, phải giải được bài toán khó này

(Dân trí) - Sinh viên tại một trường đại học ở Trung Quốc được yêu cầu giải một bài toán hóc búa nếu muốn dùng wifi miễn phí của nhà ăn.

Thứ sáu, 21/09/2018 - 07:17

GS Hoàng Chí Bảo: Muốn nâng chất lượng giáo dục, phải có “tinh thần đại học”
GS Hoàng Chí Bảo: Muốn nâng chất lượng giáo dục, phải có “tinh thần đại học”

(Dân trí) - “Tinh thần đại học” cũng chính là “chuẩn hóa” giáo dục đại học, là không phổ thông hóa đại học, là một nền giáo dục lành mạnh “nhiều thợ ít thầy”, là môi trường kích thích tự do sáng tạo cho sinh viên, là nơi mà giảng viên đại học phải giảng dạy với tư cách nhà khoa học..."

Thứ sáu, 21/09/2018 - 07:17

“Mẹ ơi, con không muốn đi học, lớp đông các bạn quá!”
“Mẹ ơi, con không muốn đi học, lớp đông các bạn quá!”

(Dân trí) - Đến trước cửa lớp, con gái tôi thỏ thẻ trong nước mắt: “Mẹ ơi, con không muốn đi học, lớp đông các bạn quá!”. Câu nói của con như thức tỉnh tôi, tôi nhìn vào lớp học, lố nhố, đông đúc bao nhiêu là bạn nhỏ cùng độ tuổi lên ba như con gái tôi…

Thứ sáu, 21/09/2018 - 07:01

Học sinh trường THCS Nguyễn Thái Bình nhảy cha cha rất dẻo và đẹp
Học sinh trường THCS Nguyễn Thái Bình nhảy cha cha rất dẻo và đẹp

(Dân trí) - Giờ ra chơi, thay vì tập thể dục giữa giờ, các học sinh của trường THCS Nguyễn Thái Bình (Bình Chánh, TP. HCM) được thầy cô dạy nhảy cha cha. Mới đây, đoạn clip sinh hoạt của trường được cộng đồng mạng rần rần chia sẻ và nhận được rất nhiều lời khen nhảy đẹp, dẻo.

Thứ sáu, 21/09/2018 - 06:30

Phát biểu khai giảng ý nghĩa của Hiệu trưởng ĐH Lâm Nghiệp: "Đừng trách cha mẹ nghèo"
Phát biểu khai giảng ý nghĩa của Hiệu trưởng ĐH Lâm Nghiệp: "Đừng trách cha mẹ nghèo"

(Dân trí) - “Đừng trách cha mẹ mình nghèo, nếu tương lai của chính mình nghèo khó mới là điều đáng trách…”, GS.TS. Trần Văn Chứ - Hiệu trưởng trường ĐH Lâm Nghiệp đã có bài phát biểu Lễ khai giảng với nhiều nhắn nhủ sâu sắc tới các tân sinh viên.

Thứ sáu, 21/09/2018 - 06:26

ĐÁNG QUAN TÂM
Thu hồi quyết định chuẩn y chức danh Bí thư chi bộ của Hiệu trưởng bị kỷ luật
Thu hồi quyết định chuẩn y chức danh Bí thư chi bộ của Hiệu trưởng bị kỷ luật

(Dân trí) - Thành ủy TP. Thanh Hóa vừa có kết luận yêu cầu Đảng ủy phường Quảng Hưng thu hồi quyết định về việc chuẩn y chức danh Bí thư chi bộ đối với bà Lê Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Hưng (TP. Thanh Hóa) do bà này đang nhận kỷ luật khiển trách mới được hơn 6 tháng.

Thứ năm, 20/09/2018 - 03:40

Miễn học phí ở bậc THCS: Phụ huynh không “mặn mà”?
Miễn học phí ở bậc THCS: Phụ huynh không “mặn mà”?

(Dân trí) - Chủ trương miễn học phí bậc THCS lẽ ra phải là tin vui với mọi nhà, mọi người nhưng thực tế không quá nhiều "mặn mà" với chính sách này. Thậm chí, còn lo ngại "cắt" được khoản nhỏ lại dễ thêm nguy cơ "phình" các khoản phụ phí trong nhà trường.

Thứ năm, 20/09/2018 - 02:12

Học tin học Excel: Xử lý kiểu dữ liệu, hàm ngày tháng
Học tin học Excel: Xử lý kiểu dữ liệu, hàm ngày tháng

(Dân trí) - Video hướng dẫn sâu hơn về kiểu dữ liệu ngày tháng và cách xử lý dữ liệu ngày tháng trong Excel sao cho chính xác và phù hợp

Thứ năm, 20/09/2018 - 02:00

Hà Nội: Báo cáo UBND thành phố vụ bé trai bị rách bộ phận sinh dục khi chơi ở lớp
Hà Nội: Báo cáo UBND thành phố vụ bé trai bị rách bộ phận sinh dục khi chơi ở lớp

(Dân trí) - Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) vừa có văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội về việc bé trai bị rách bộ phận sinh dục khi chơi tại lớp.

Thứ năm, 20/09/2018 - 10:02

Học tiếng Nhật: Tìm hiểu từ vựng qua "Thám tử lừng danh Conan" và "Your name"
Học tiếng Nhật: Tìm hiểu từ vựng qua "Thám tử lừng danh Conan" và "Your name"

(Dân trí) - Nếu bạn là một người yêu thích tiếng Nhật và yêu văn hóa Nhật bản thì chắc hẳn bạn sẽ không thể không biết hai bộ phim nổi tiếng là Your name (Kimi no Na wa) và Thám tử lừng danh Conan. Vậy trong hai bộ phim này đã xuất hiện những từ Kanji nào. Hãy cùng tìm hiểu với mình nhé !

Thứ năm, 20/09/2018 - 10:00

Bạn có biết: Muối biển đến từ đâu?
Bạn có biết: Muối biển đến từ đâu?

(Dân trí) - Chúng ta hít thở bao nhiêu khí oxy trong không khí? Muối biển đến từ đâu? Các nhà khoa học dùng thiết bị nào để đo động đất?... Trắc nghiệm dưới đây kiểm tra kiến thức của bạn về khoa học cơ bản, bạn thử làm xem mình trả lời đúng bao nhiêu câu nhé.

Thứ năm, 20/09/2018 - 09:37

Sinh viên trường ĐH Đại Nam đoạt giải nhất với dự án khởi nghiệp “Hắc Mộc Heo”
Sinh viên trường ĐH Đại Nam đoạt giải nhất với dự án khởi nghiệp “Hắc Mộc Heo”

(Dân trí) - Cuộc thi Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo – trường ĐH Đại Nam 2018 năm thứ 4 có chủ đề “Nông nghiệp xanh”. Vượt qua hơn 100 ý tưởng khởi nghiệp đến từ các Học viện, trường ĐH, CĐ, tỉnh đoàn trên cả nước, nhóm sinh viên trường ĐH Đại Nam với dự án khởi nghiệp “Hắc Mộc Heo” đã giành giải nhất.

Thứ năm, 20/09/2018 - 08:00

Tốt nghiệp xuất sắc, Hoa khôi DHS Việt được Viện ung thư hàng đầu thế giới giữ lại làm việc
Tốt nghiệp xuất sắc, Hoa khôi DHS Việt được Viện ung thư hàng đầu thế giới giữ lại làm việc

(Dân trí) - Vũ Nam Phương (Hoa khôi du học Việt khắp năm châu năm 2015) vừa tốt nghiệp cử nhân về chẩn đoán hình ảnh y tế liên quan đến y học phóng xạ loại xuất sắc tại Viện nghiên cứu và trị liệu ung thư hàng đầu thế giới - UT MD Anderson Cancer Center (Houston, Texas, Mỹ). Cô là số hiếm tân cử nhân "sáng giá" của khóa được Viện mời ở lại làm việc.

Thứ năm, 20/09/2018 - 07:17

Bị phụ huynh phản ứng, trường "quá tải nhất thủ đô" lần 3 đổi lịch học
Bị phụ huynh phản ứng, trường "quá tải nhất thủ đô" lần 3 đổi lịch học

(Dân trí) - Chiều 19/9, Trường tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội) phát đi thông báo sẽ trở về lịch học ban đầu. Đây là lần thay đổi thứ 3, sau khi lịch học “lạ” của nhà trường được phụ huynh phản ánh.

Thứ năm, 20/09/2018 - 06:00

Giáo viên chia sẻ về nỗi lòng của học sinh lớp chọn
Giáo viên chia sẻ về nỗi lòng của học sinh lớp chọn

(Dân trí) - Vào giảng dạy ở các lớp chọn đầu khối, tôi dễ dàng nhận thấy sự mệt mỏi hằn trên đôi mắt của các học sinh. Học sinh lớp chọn thường than vãn: “Cả bố mẹ và thầy cô đều đặt quá nhiều kì vọng vào chúng em, mà chúng em có phải là siêu nhân đâu. Biết thế này, thà xuống học lớp thường cho yên thân.”

Thứ năm, 20/09/2018 - 04:02

Ngăn chặn lạm dụng Xã hội hóa để thu tiền của phụ huynh
Ngăn chặn lạm dụng Xã hội hóa để thu tiền của phụ huynh

(Dân trí) - Ông Trần Tú Khánh – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ GD&ĐT khẳng định, Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT sẽ chấm dứt tình trạng Ban đại diện cha mẹ học sinh tự đặt ra các khoản thu áp đặt, cào bằng gây bức xúc dư luận như trong thời gian vừa qua.

Thứ tư, 19/09/2018 - 09:46

Thực hư việc đưa thông tin khoản thu lên facebook, bị công an mời làm việc
Thực hư việc đưa thông tin khoản thu lên facebook, bị công an mời làm việc

(Dân trí) - Liên quan đến việc chị Lê Thị Mai, ở xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) nhận được giấy mời của cơ quan Công an đến làm việc sau khi chị có chia sẻ thông tin về khoản thu đầu năm trên trang cá nhân. Theo khẳng định của Công an xã và chị Mai thì nội dung làm việc không liên quan đến vấn đề mà chị chia sẻ về khoản thu tại trường Mầm non lên mạng xã hội.

Thứ tư, 19/09/2018 - 09:25