Trắc nghiệm tiếng Anh: Phân biệt các định lượng từ trong tiếng Anh

Dân trí Khi muốn thể hiện số lượng của một vật, chúng ta sử dụng Định lượng từ (Quantifiers). Loại từ tiếng Anh này tuy không hề khó, nhưng cũng dễ gây nhầm lẫn nếu bạn không cẩn thận khi sử dụng. Hãy cùng tìm hiểu các kiến thức về Định lượng từ và những lưu ý cần thiết để không mắc lỗi sai ở phần này nhé.
>>Học Tiếng Anh mỗi ngày: Liên từ trong Tiếng Anh - dùng sao cho đúng? (Phần 2)
>>Học tiếng Anh mỗi ngày: Liên từ trong tiếng Anh - dùng sao cho đúng?

Trắc nghiệm tiếng Anh: Phân biệt các định lượng từ trong tiếng Anh - 1

Định lượng từ là những từ chỉ số lượng nhiều hay ít của một vật, ví dụ như all, some, many, few, a lot, no. Vì thế, Định lượng từ thường đứng trước trước danh từ.

PHÂN LOẠI ĐỊNH LƯỢNG TỪ

Một số Định lượng từ chỉ đi kèm với danh từ đếm được (Countable Noun), một số chỉ đi với danh từ không đếm được (Uncountable Noun), và một số Định lượng từ có thể đi kèm với cả 2 loại danh từ. Cụ thể như sau:

Các từ đi với danh từ không đếm được: 

much, a great deal of, a large (amount) of, a little, little, very little, less, a bit (of) 

Các từ đi với danh từ đếm được:

many, a large number of, a great number of, a majority of, a number (of), a few, few, very few, several

Các từ đi với cả 2 loại danh từ:

all, a lot of, lots of, plenty of, a (large) quantity of, enough, more, most, no, none, not any, some, any

PHÂN BIỆT MỘT SỐ CÁCH DÙNG 

Some/Any

Some

Any

- Dùng trong câu mang nghĩa khẳng định

VD: I have some money.

- Dùng với nghĩa “một vài”

VD: Some dictionaries can give you the meaning of this world.

- Dùng trong câu mời/câu đề nghị

VD: Would you like some coffee?

- Dùng trong câu phủ định hoặc câu hỏi. 

VD: I don’t have any money.

- Dùng với nghĩa là “bất kỳ”

VD: Any dictionaries can give you the meaning of this world.

- Dùng trong câu có mệnh đề “If/Whether”

VD: If you have any questions, feel free to 

ask me.

Few/Little - A few/A little

Few/Little

A few/A little

- Dùng với nghĩa phủ định: quá ít, không đủ, gần như không có

VD: I’ve got few interesting books.

- Dùng sau các từ: “very, so, too” mang ý nghĩa nhấn mạnh

VD: We had too little time left before the exam.

- Dùng sau các từ chỉ định: “the, my, her, their, its”

VD: We should use the little money to buy food.

- Dùng với nghĩa khẳng định: 1 vài, 1 chút 

VD: I’ve got a few interesting books.

- Dùng sau “only”: mang nghĩa chỉ chút ít, không nhiều 

VD: We brought only a few items while travelling abroad.

Much/Many - Lots of/A lot of/Plenty of

Much

Lots of/A lot of/Plenty of

- Dùng phổ biến trong câu hỏi và câu phủ định 

VD: They didn’t show so much interest in my talk.

- Dùng trong câu khẳng định khi đứng sau các từ: so, too, as

VD: She offered me so much food, I couldn’t eat them all.

- Much: dùng như trạng từ bổ nghĩa cho động từ, tính từ. Có thể đứng trước “more, too”, đứng sau “so, very, too”

VD: We love children so/very much.

- Dùng phổ biến trong câu khẳng định

VD: He spent a lot of money for the car. 

Not a/Not any - No/None of

Not a/Not any

No/None of

Mang ý nghĩa là “không”

VD: There is not a key for this door.

- No + Noun/Nothing/Nobody = not + any dùng để thay thế cho “not a” hoặc “not any” để nhấn mạnh nghĩa phủ định.

VD: There is no key for this door.

- None = no + noun được dùng để thay thế cho một danh từ được nhắc đến trước đó. 

VD: Marry has 2 children but Ann has none. 

Most/Mostly - Almost

Most/Mostly

Almost

- “Most”: dùng trước danh từ không xác định.

VD: Most young people like facebook.

- “A most = a very” 

VD: Thank you for a most interesting party.

- “Mostly”: dùng như một trạng từ

VD: The customers here are mostly kids.

- Dùng như một trạng từ, bổ nghĩa cho động từ, tính từ, danh từ

VD: It was almost midnight when she came home.

- Luôn đi với cụm danh từ mở đầu bằng các từ: all, every, no, any. 

VD: Almost everyone here likes her speech.

Each/Every - All

Each/Every

All

- Dùng với các danh từ đếm được số ít

VD: Each ticket costs 200,000 VND.

- Dùng “every” với các từ: “almost, virtually, nearly” để bao hàm cả nhóm đối tượng

VD: Almost every visitor was surprised at the scenery. 

- Dùng “every” với danh từ số nhiều khi nói về một thời hạn cụ thể.

VD: We should have a medical check every six months.   

- Dùng với danh từ đếm được số nhiều/

danh từ không đếm được

VD: All students have to wear uniforms.

- Dùng nhấn mạnh cho đại từ số nhiều: “you, we, they, us, them” 

VD: We all like comic books.

- “All = everything”: Dùng khi theo sau là mệnh đề quan hệ

VD: I agree with all that they said. 

Both - Neither/Either

Both

Neither/Either

- Dùng để chỉ 2 người/vật, động từ theo sau luôn ở dạng số nhiều

VD: Both girls are singers.

- Ngoài ra “both” thường xuất hiện trong các cấu trúc sau:

S + both + V/ ( S + be + both)

VD: Sam and Tim both want to be singers.

Both A and B + V (số nhiều)

VD: Both Sam and Tim are singers.

Both of + V (số nhiều)

VD: Both of them are singers. 

- Dùng để chỉ 2 người/vật nhưng ngược nghĩa với “and”, danh từ theo sau luôn ở dạng đếm được số ít

VD1: Neither dress fitted her.

VD2: She didn’t like either dress. 

- Neither of/Either of + đại từ (danh từ số nhiều) + động từ (số ít hoặc số nhiều)

VD: Neither of them is French. 

Another - Others/the others

Another

Other(s)/The other(s)

- Dùng với danh từ đếm được số ít 

VD: Can you give me another cup of coffee.

- Dùng với các cụm từ chỉ khoảng cách/thời gian/tiền bạc.

VD: It’ll cost another $10 to get it.

one another: lẫn nhau (3 người trở lên)

each other: lẫn nhau (giữa 2 người)

VD: Our team always help one another.

VD: I and my sister always help each other.

Other + Danh từ không đếm được/danh từ số nhiều.

VD: Some music calms people, other music has the opposite effect. 

Từ chỉ định + other + danh từ đếm được số ít

VD: There’s one other thing we need to mention before we stop. 

Some + N (số nhiều). Others + V

VD: Some children like fish. Others like meat.

the others = the rest 

VD: These books are Tom’s, the others are mine.

Every other: xen kẽ, không liên tục

VD: I go jogging every other day.

the other day = a few day ago

VD: I bumped into George the other day, he looked well.

the other one(s) = not this/these but something else

VD: These shoes are too small. Can I try the other one, please?    

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

1. Surprisingly, there wasn’t _____ debate at the meeting about the location of the new office.

A. much

B. some

C. little

D. a little

2. Before going to bed, he wanted some tea, but there was _____ left.

A. nothing

B. no

C. any

D. a few

3. Susan, remember to apply this sun cream _____ two hours.

A. every

B. several

C. each

D. some

4. _____ of the boxed cereals found in the supermarkets contain large amounts of sugar and some contain more than 50% sugar.

A. Most

B. Mostly

C. Almost

D. Furthermost

5. Anna is holding her shopping bag with one hand and turning the door handle with _____

A. other

B. another

C. the other

D. others

6. At a _____ lower level, another two drivers stayed for a week in a smaller house. 

A. more

B. any

C. much

D. more

7. Don’t worry. I have _____ tire at the back of my car. 

A. another

B. other

C. others

D. the other

8. _____ heard about the boo, but _____ read it.

A. Many/few

B. Much/little

C. Few/many

D. Little/much

9. _____ the girl in my class have turned in the papers to the instructors yet.

A. Neither of

B. Both of

C. None of

D. All of

10. Which of the two boys is a boy scout?

        “_____ of them is”

A. Neither

B. None

C. All

D. Both

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH 

Câu

Đáp án

Giải thích

1

A

“Some” dùng ở câu khẳng định ----> loại B

“Little” mang nghĩa phủ định, không dùng trong câu phủ định ---->loại C

“A little” dùng trong câu khẳng định ----> loại D

“Much” dùng trong câu nghi vấn, phủ định ----> chọn A

2

A

Nothing là 1 đại từ tương đương với “no tea” 

3

A

Every” được dùng với danh từ số nhiều khi có số lượng 

cụ thể 

4

A

B, C là trạng từ, D nghĩa không phù hợp

Cấu trúc: most of the + N 

5

C

“other/another” phải đi với danh từ ----> loại A,B

“others” mang nghĩa số nhiều nên không hợp với ngữ cảnh ----> loại D 

6

C

Có quán từ “a” thì không dùng “some/any”  ----> loại B, D.

“Lower” là so sánh tính từ đơn âm tiết nên không dùng với “more” ----> loại A

“much” được dùng để nhấn mạnh trong câu so sánh hơn

7

A

“Tire” là số ít ----> loại B

“Other” chỉ đứng 1 mình làm chủ ngữ ----> loại C

Cấu trúc: the other + N (đếm được) mang nghĩa phù hợp

8

A

“Heard”“Read ” là hành động của con người nên “many”“feel” thay thế cho “many people”“few people” 

few” mang nghĩa phủ định ----> loại D

9

C

“Both” và “All” mang nghĩa khẳng định trong khi câu lại mang nghĩa phủ định ----> loại 

Cấu trúc: None of + N (số nhiều) + V (số nhiều)

Theo ngữ cảnh thì đáp án C là đúng 

10

A

Loại “All”“Both” vì sai ngữ pháp(chia động từ số nhiều)

“None” có ý nhiều hơn 2 người, 2 vật.

Nguồn Jolo English

MỚI NHẤT
Cựu chiến binh dành lương hưu hỗ trợ cô sinh viên nghèo 4 năm đại học
Cựu chiến binh dành lương hưu hỗ trợ cô sinh viên nghèo 4 năm đại học

Ông Hồ Ngọc Anh (cựu chiến binh, Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến Ban Tuyên huấn Khu Sài Gòn - Gia Định) đã dành tiền lương hưu hằng tháng của mình để trao học bổng 4 năm học cho em Vũ Thanh Vy (tân sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM).

Thứ hai, 30/09/2019 - 05:58

Thi trên máy tính: Hệ thống câu hỏi khổng lồ, làm gì để tránh bị “lộ” đề thi?
Thi trên máy tính: Hệ thống câu hỏi khổng lồ, làm gì để tránh bị “lộ” đề thi?

Kỳ thi THPT quốc gia thi trên máy tính cần hệ thống ngân hàng câu hỏi lớn, bảo mật dữ liệu đề thi ra sao cũng là một vấn đề khó, bởi thí sinh có thể sau khi thi vô tình làm "lộ" đề thi, đáp án.

Chủ nhật, 29/09/2019 - 02:28

Bao giờ học sinh được học sử qua những câu chuyện hay?
Bao giờ học sinh được học sử qua những câu chuyện hay?

(Dân trí) - Đọc bài viết “Bí quyết cùng con học Lịch sử” của bạn đọc Nguyễn Thùy, tôi thấy nhiều điểm khá thú vị trong câu chuyện của một người mẹ muốn ươm mầm tình yêu lịch sử cho con trẻ.

Chủ nhật, 29/09/2019 - 12:29

Người Việt rạng danh năm châu: “Theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo là thói quen xấu”
Người Việt rạng danh năm châu: “Theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo là thói quen xấu”

(Dân trí) - Tiến sĩ Trần Việt Hùng, tiến sĩ Phạm Thành Thái và nhà khoa học 9X Nguyễn Việt Hùng - ba người Việt thành danh tại Mỹ, Úc đã “bật mí” những câu chuyện chưa kể về thất bại và góc tối trong hành trình vươn đến thành quả của họ một cách chân thực nhất.

Chủ nhật, 29/09/2019 - 07:59

Thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH trên thế giới khác Việt Nam như thế nào?
Thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH trên thế giới khác Việt Nam như thế nào?

(Dân trí) - Việc đổi mới thi cử ở Việt Nam luôn chịu nhiều áp lực từ dư luận. Vậy, các nước trên thế giới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH như thế nào? Có áp lực không?

Chủ nhật, 29/09/2019 - 06:39

Cô giáo vùng cao chào đón đầy yêu thương khiến trẻ vui đến trường
Cô giáo vùng cao chào đón đầy yêu thương khiến trẻ vui đến trường

(Dân trí) - Mỗi sáng đến lớp, các em học sinh mầm non tại xã vùng cao Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình sẽ được lựa chọn màn chào hỏi nhiều hình thức như ôm, đập tay với cô giáo của mình. Đây là cách để các cô giáo vùng cao tạo sự hứng khởi cho học sinh, giảm tình trạng bỏ học.

Chủ nhật, 29/09/2019 - 06:00

Đà Nẵng: Khánh thành Phòng Tin học do Bí thư Thành ủy kêu gọi tài trợ
Đà Nẵng: Khánh thành Phòng Tin học do Bí thư Thành ủy kêu gọi tài trợ

(Dân trí) - Ngày 28/9, Trường THPT Hòa Vang, Đà Nẵng chính thức đưa vào sử dụng phòng Tin học được trang bị bằng nguồn kinh phí xã hội hóa; do ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kêu gọi tài trợ.

Chủ nhật, 29/09/2019 - 05:46

Hệ lụy khi giáo viên mang “cay đắng” lên… bục giảng
Hệ lụy khi giáo viên mang “cay đắng” lên… bục giảng

(Dân trí) - Học sinh chán nản khi hàng ngày các em phải chịu đựng cảnh giáo viên lên lớp là nói xấu hiệu trưởng, nhà trường, thậm chí cả nghề nghiệp...

Chủ nhật, 29/09/2019 - 04:01

Hai thầy giáo lao xuống suối sâu cứu nam sinh bị đuối nước
Hai thầy giáo lao xuống suối sâu cứu nam sinh bị đuối nước

(Dân trí) - Nghe tiếng kêu cứu của nhóm bạn trẻ, hai thầy giáo đã dũng cảm lao xuống suối sâu để cứu một sinh viên thoát khỏi đuối nước. Hành động đẹp của các thầy đã được cộng đồng hết sức ngưỡng mộ.

Thứ bảy, 28/09/2019 - 01:26

Dự kiến thu tiền xã hội hóa giáo dục để... trả nợ cũ
Dự kiến thu tiền xã hội hóa giáo dục để... trả nợ cũ

(Dân trí) - Năm học mới vừa bắt đầu chưa được bao lâu, nhiều phụ huynh đã phải lo lắng đến các khoản thu, chi ngoài ngân sách mà nhà trường dự kiến đặt ra. Trong khi đó tỉnh Thanh Hóa cũng như ngành giáo dục đã có hướng dẫn, cũng như chấn chỉnh việc thu chi ngoài ngân sách tại các cơ sở giáo dục.

Thứ bảy, 28/09/2019 - 01:05

Hàng trăm sinh viên phải đóng bù học phí vì sai sót của trường
Hàng trăm sinh viên phải đóng bù học phí vì sai sót của trường

(Dân trí) - Trường ĐH Kinh tế TP.HCM vừa có thông báo gửi sinh viên về việc điều chỉnh học phí đã đóng trong học kỳ cuối 2018, học kỳ đầu và học kỳ cuối năm 2019. Theo đó, có hàng trăm sinh viên hệ chất lượng cao thuộc 2 khóa K43 và K44 nhận được thông báo này.

Thứ bảy, 28/09/2019 - 10:50

Chính thức thành lập Hội phụ huynh tại trường quốc tế có bữa ăn “nhìn muốn khóc”
Chính thức thành lập Hội phụ huynh tại trường quốc tế có bữa ăn “nhìn muốn khóc”

(Dân trí) - Hội đồng phụ huynh sẽ được thành lập tại Trường dân lập quốc tế Việc Úc cơ sở Sala (quận 2, TPHCM) - nơi xảy ra sự việc bữa ăn học sinh đắt đỏ "nhìn muốn khóc" gây bức xúc dư luận.

Thứ bảy, 28/09/2019 - 08:08

ĐÁNG QUAN TÂM
Dự kiến thi THPT quốc gia trên máy tính: Phải tránh năng lực "đánh lỗ"
Dự kiến thi THPT quốc gia trên máy tính: Phải tránh năng lực "đánh lỗ"

(Dân trí) - Với dự kiến phương án thi THPT quốc gia trên máy tính thí điểm từ 2021 – 2025 mà Bộ GD&ĐT đưa ra, nhiều chuyên gia ủng hộ việc áp dụng công nghệ này, tuy nhiên, cần phải có sự đánh giá lại giữa thi tự luận và trắc nghiệm trong việc phát triển năng lực phẩm chất người học, tránh nặng lực "đánh lỗ".

Thứ bảy, 28/09/2019 - 07:39

California: Nghỉ điều trị ung thư, giáo viên phải tự trả tiền cho người dạy thay mình
California: Nghỉ điều trị ung thư, giáo viên phải tự trả tiền cho người dạy thay mình

(Dân trí) - Một giáo viên ở bang California (Mỹ) đã phải trả tiền không chỉ cho các hóa đơn y tế phụ trội, mà còn cho cả giáo viên dạy thay trong thời gian cô nghỉ phép để điều trị căn bệnh ung thư vú.

Thứ bảy, 28/09/2019 - 07:37

Gia hạn thời gian kiểm tra vụ hiệu phó lộ ảnh bán nude, hiệu trưởng báo công an
Gia hạn thời gian kiểm tra vụ hiệu phó lộ ảnh bán nude, hiệu trưởng báo công an

(Dân trí) - Liên quan đến vụ hiệu phó lộ ảnh bán nude cá nhân trên mail của nhà trường, hiệu trưởng trình in ra trình báo công an, sau đó Sở GD-ĐT có quyết định thành lập đoàn kiểm tra, trong qua trình xác minh vụ việc, trưởng đoàn kiểm tra thuộc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ đề nghị gia hạn thời gian để làm rõ các vấn đề xung quanh.

Thứ bảy, 28/09/2019 - 07:09

Giật mình với chỉ tiêu nửa học sinh yếu mỗi lớp
Giật mình với chỉ tiêu nửa học sinh yếu mỗi lớp

(Dân trí) - Đọc bài viết “Giáo viên áp lực với chỉ tiêu thi đua ngay từ đầu năm học” của cô giáo LT trên báo Dân trí, tôi hoàn toàn đồng tình với những dòng tâm sự chất chứa nỗi niềm của một người thầy đứng lớp vừa lo cho trò vừa lo cho chính bản thân mình.

Thứ bảy, 28/09/2019 - 06:25

Thủ khoa Lalitpat Kerdkrung: Muốn trở thành đại sứ truyền bá văn hóa hai nước Việt Nam-Thái Lan
Thủ khoa Lalitpat Kerdkrung: Muốn trở thành đại sứ truyền bá văn hóa hai nước Việt Nam-Thái Lan

(Dân trí) - Tốt nghiệp với số điểm 3,92/4, Lalitpat Kerdkrung (Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt) – du học sinh quốc tịch Thái Lan đã xuất sắc trở thành thủ khoa năm 2019 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thứ bảy, 28/09/2019 - 06:10

Đà Nẵng: Cắt giảm phụ cấp, giáo viên miền núi gặp nhiều khó khăn
Đà Nẵng: Cắt giảm phụ cấp, giáo viên miền núi gặp nhiều khó khăn

(Dân trí) - Nhiều cán bộ, giáo viên ở các xã miền núi huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng gặp khó khăn khi bị cắt giảm các khoản phụ cấp. Việc này không chỉ gây thiệt thòi cho giáo viên mà còn ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học ở miền núi.

Thứ bảy, 28/09/2019 - 04:00

Một trường tiểu học ở Đà Nẵng tiết kiệm hơn 2 triệu đồng/tháng với hệ thống điện năng lượng mặt trời
Một trường tiểu học ở Đà Nẵng tiết kiệm hơn 2 triệu đồng/tháng với hệ thống điện năng lượng mặt trời

(Dân trí) - Sau 3 tháng vận hành thử nghiệm hệ thống điện năng lượng mặt trời lắp mái, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã tiết kiệm chi phí điện năng phục vụ công tác dạy học trung bình 2,2 triệu đồng/tháng.

Thứ sáu, 27/09/2019 - 04:28

Lễ khai giảng ở trường đại học "đẹp nhất Vịnh Bắc Bộ"
Lễ khai giảng ở trường đại học "đẹp nhất Vịnh Bắc Bộ"

(Dân trí) - Đó là trường Đại học Lâm Nghiệp – trường tọa lạc trên diện tích 171 ha ở Xuân Mai – Hà Nội với khu rừng thực nghiệm có trên 200 loài cây bản địa được phê duyệt Dự án Vườn thực vật quốc gia. Năm học mới này, trường chào đón hàng nghìn tân sinh viên khóa 64.

Thứ sáu, 27/09/2019 - 03:09

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động xe chở học sinh
Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động xe chở học sinh

(Dân trí) - Ngày 27/9, Sở GTVT Gia Lai cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Công an tỉnh, Sở GTVT và Sở GD&ĐT Gia Lai sau khi kiểm tra các xe đưa đón học sinh trên địa bàn, đã yêu cầu dừng hoạt động đối với 6 phương tiện.

Thứ sáu, 27/09/2019 - 01:39

70 suất học bổng đầu tiên dành cho sinh viên vùng biển, vượt khó, học giỏi
70 suất học bổng đầu tiên dành cho sinh viên vùng biển, vượt khó, học giỏi

(Dân trí) - Tiếp nối chuỗi hoạt động hướng tới cộng đồng tại tỉnh Bình Thuận, sáng 26/9, trong khuôn khổ “Lễ Khai giảng niên học 2019 - 2020” của trường Đại học Phan Thiết, Tập đoàn Novaland đã trao tặng học bổng đến sinh viên năm nhất có hoàn cảnh khó khăn và thành tích học tập tốt.

Thứ sáu, 27/09/2019 - 01:30

Hà Nội: Hiệu trưởng trường Tiểu học Ái Mộ B bị giáo viên “tố” hàng loạt sai phạm
Hà Nội: Hiệu trưởng trường Tiểu học Ái Mộ B bị giáo viên “tố” hàng loạt sai phạm

(Dân trí) - Phòng GD&ĐT Long Biên (Hà Nội) cho biết, Thanh tra quận đang vào cuộc xác minh đơn tố cáo của nhiều giáo viên trường Tiểu học Ái Mộ B về những sai phạm của hiệu trưởng nhà trường.

Thứ sáu, 27/09/2019 - 10:25

Giáo viên áp lực với chỉ tiêu thi đua ngay từ đầu năm học
Giáo viên áp lực với chỉ tiêu thi đua ngay từ đầu năm học

(Dân trí) - Thời điểm này, các trường đang đồng loạt tiến hành hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm học. Đây là công việc thường niên nên năm nào các trường cũng phải thực hiện.

Thứ sáu, 27/09/2019 - 07:30