Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chương trình SGK mới

Dân trí Theo báo cáo của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng gửi Quốc hội về một số vấn đề giáo dục, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 29/NQTW/ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế. Đồng thời Ủy ban nhấn mạnh 5 vấn đề dưới đây.

Triển khai Nghị quyết 29 chậm, chưa đồng bộ

Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, đề án cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết 29 còn chậm và chưa đồng bộ. Cho đến nay, Chính phủ mới chỉ đạo hoàn thành được 08/18 đề án, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 44/NQ-CP. Nhiều đề án quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến tiến độ và chất lượng triển khai thực hiện Nghị quyết 29 vẫn chưa được ban hành, như: Đề án đổi mới cơ chế đầu tư cho GDĐT và dạy nghề; Đề án đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập ngành GDĐT và dạy nghề; Đề án huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục; Đề án phân luồng và định hướng nghề nghiệp ở giáo dục phổ thông;…

Thường trực Ủy ban cho rằng, việc đổi mới căn bản toàn diện GDĐT là một chủ trương lớn, có tính cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng, cần được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ hơn, trước hết là từ các cơ quan quản lý nhà nước. Đề nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết 29; huy động sự tham gia phản biện, giám sát của các chuyên gia và của toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý giáo dục cho địa phương, cơ sở GDĐT theo hướng giao quyền tự chủ gắn liền với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch và bảo đảm sự giám sát của xã hội.

Đề nghị sắp xếp lại hệ thống trường sư phạm

Đề án mới chủ yếu tập trung quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và CBQLGD phổ thông, chưa có các giải pháp mạnh để phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới. Việc quy hoạch lại mạng lưới các trường sư phạm, đầu tư cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và CBQLGD chưa được triển khai quyết liệt; chưa có chính sách hữu hiệu để thu hút học sinh, sinh viên giỏi vào các trường sư phạm...

Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ nghiên cứu xác định công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, CBQLGD là giải pháp đột phá, từ đó có cơ chế, chính sách ưu tiên, thiết thực để phát triển đội ngũ nhà giáo, CBQLGD đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tập trung đầu tư xây dựng và đổi mới hệ thống đào tạo giáo viên. Sắp xếp lại hệ thống các trường sư phạm và cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng khắc phục tình trạng phân tán, tập trung vào một số cơ sở đào tạo mạnh, chú trọng đầu tư xây dựng một số trường sư phạm trọng điểm, làm đầu tàu cho hệ thống các trường sư phạm.

Cần đẩy nhanh chương trình SGK mới cho kịp tiến độ (ảnh minh họa)
Cần đẩy nhanh chương trình SGK mới cho kịp tiến độ (ảnh minh họa)

Đầu tư cho giáo dục còn dàn trải

Quan điểm của Đảng thể hiện trong Nghị quyết 29: “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”. Tuy nhiên, Báo cáo của Chính phủ cho thấy, việc chuẩn bị các điều kiện, nguồn lực về tài chính, về công tác đầu tư để triển khai thực hiện Nghị quyết 29 còn nhiều bất cập. Các đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục liên quan đến đầu tư, tài chính chưa được triển khai. Trong khi đó, việc đầu tư cho giáo dục thời gian qua vẫn còn dàn trải, chưa hiệu quả.

Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ đảm bảo ngân sách cho giáo dục và quan tâm tập trung ưu tiên các nguồn đầu tư cho GDĐT; quản lý, sử dụng các nguồn đầu tư cho GDĐT hiệu quả công khai, minh bạch; đổi mới cơ chế đầu tư, cơ chế tài chính cho GDĐT. Xây dựng và ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho GDĐT, khuyến khích phát triển cơ sở GDĐT ngoài công lập chất lượng cao.

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chương trình SGK mới

Về chương trình giáo dục phổ thông: Từ sau khi Chương trình tổng thể được công bố vào tháng 7/2015, tiến độ thực hiện đề án Chương trình tổng thể về phổ thông rất chậm. Các điều kiện để đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới chưa có nhiều chuyển biến. Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông chưa ban hành. Trong khi đó, thời hạn dự kiến đưa vào áp dụng đại trà chương trình giáo dục mới đang đến gần (năm học 2018-2019). Thường trực Ủy ban nhận thấy Báo cáo của Chính phủ chưa nêu rõ kế hoạch và giải pháp cụ thể trong thời gian tới để đảm bảo tiến độ và chất lượng như yêu cầu của Nghị quyết.

Về nội dung, chương trình giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, Báo cáo của Chính phủ cho thấy, các cơ sở giáo dục đã có nhiều giải pháp đổi mới nội dung, chương trình giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Tuy vậy, chương trình, nội dung vẫn còn thiếu sự gắn kết giữa đào tạo với thực tiễn, thiếu sự liên thông giữa các loại hình đào tạo.

Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ chỉ đạo kịp thời việc xây dựng kế hoạch cụ thể để đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới theo đúng tiến độ và yêu cầu Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội; tích cực chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới. Đổi mới mạnh mẽ nội dung giáo dục đại học và sau đại học theo hướng hiện đại, phù hợp với từng ngành, nhóm ngành đào tạo và việc phân tầng của hệ thống giáo dục đại học.

Việc lựa chọn ngoại ngữ phải phù hợp với địa phương và một số yếu tố khác (ảnh minh họa)
Việc lựa chọn ngoại ngữ phải phù hợp với địa phương và một số yếu tố khác (ảnh minh họa)

Cấu trúc hệ thống giáo dục quốc dân chưa hợp lý

Thường trực Ủy ban nhận thấy cấu trúc hệ thống giáo dục quốc dân của nước ta thời gian qua chưa hợp lý, đồng thời cũng thiếu thống nhất trong quản lý; chưa có sự liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo, ảnh hưởng không nhỏ tới việc phân luồng học sinh cũng như hạn chế việc xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho việc học tập suốt đời.

Việc tổ chức nghiên cứu, triển khai xây dựng và ban hành văn bản, đề án về tái cơ cấu, hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân còn chậm. Chưa có những giải pháp cụ thể, khả thi để tăng cường định hướng, phân luồng học sinh ngay sau trung học cơ sở.

Thường trực Ủy ban cho rằng, việc đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT không thể thành công nếu không giải quyết được vấn đề phân luồng và liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, các loại hình đào tạo. Vì vậy, đề nghị Chính phủ cần đặc biệt quan tâm quyết liệt trọng chỉ đạo thực hiện mục tiêu liên thông, phân hóa, phân luồng một cách căn bản như yêu cầu của Nghị quyết 29.

Cân nhắc khi chọn lựa ngoại ngữ

Qua ý kiến của nhiều cử tri, Thường trực Ủy ban cũng cho rằng, việc triển khai mở rộng đại trà hoạt động dạy và học đối với bất kỳ một ngoại ngữ nào trong hệ thống giáo dục quốc dân cũng đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về chương trình, tài liệu giảng dạy, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy và học ngoại ngữ một cách thực chất và hiệu quả.

Thường trực Ủy ban đề nghị: Cần có tổng kết, đánh giá nghiêm túc thực trạng triển khai dạy và học ngoại ngữ thời gian qua để làm căn cứ cho việc xây dựng định hướng và triển khai dạy và học ngoại ngữ trong những năm tiếp theo.

Việc xác định ngoại ngữ nào được đưa vào giảng dạy, giảng dạy theo phương thức bắt buộc hay tự chọn và giảng dạy bắt đầu từ lớp mấy phải căn cứ trên nhu cầu thực tiễn.

Mỹ Hà

MỚI NHẤT
Sở GD-ĐT Khánh Hòa: “Học sinh không nhấn like Facebook có nội dung nguy hại”
Sở GD-ĐT Khánh Hòa: “Học sinh không nhấn like Facebook có nội dung nguy hại”

(Dân trí) - Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các Phòng GD-ĐT, các trường cảnh báo học sinh không tham gia kích like, bình luận những trang Facebook có nội dung không lành mạnh, nguy hại… sau việc một nữ thiếu niên lỡ “câu 1.000 like” để đốt trường.

Thứ ba, 01/11/2016 - 05:02

Vụ vỡ hụi ở Đồng Tháp: Chủ hụi đã có kế hoạch trả nợ giáo viên
Vụ vỡ hụi ở Đồng Tháp: Chủ hụi đã có kế hoạch trả nợ giáo viên

(Dân trí) - Sau khi bàn bạc với gia đình, cô Nguyễn Thị Đào - nguyên giáo viên trường THCS Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) đã cam kết với Phòng Giáo dục và các giáo viên chơi hụi đến tháng 11/2016, cô Đào sẽ trích lương và huy động tiền để trả nợ cho các giáo viên.

Thứ ba, 01/11/2016 - 05:00

Hàng trăm trường học Hà Tĩnh, Quảng Bình: "Vườn không nhà trống" tránh lũ
Hàng trăm trường học Hà Tĩnh, Quảng Bình: "Vườn không nhà trống" tránh lũ

(Dân trí) - Chưa kịp khắc phục xong thiệt hại đợt “siêu lũ” trước thì đợt lũ thứ hai lại trút lên đầu người dân miền Trung. Trao đổi với PV Dân trí ngày 1/11, lãnh đạo ngành GD&ĐT một số địa phương cho biết, hàng chục nghìn học sinh ở đây đang phải nghỉ học, các trường trong tình trạng “vườn không nhà trống”.

Thứ ba, 01/11/2016 - 02:56

Yêu cầu Trường Mầm non Hưng Thắng trả lại các khoản tiền thu trái quy định
Yêu cầu Trường Mầm non Hưng Thắng trả lại các khoản tiền thu trái quy định

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Nghệ An đã có công văn chỉ đạo thành lập tổ công tác trực tiếp xác minh nội dung thông tin phản ánh liên quan đến các khoản thu tại Trường Mầm non Hưng Thắng. Bên cạnh xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân cố tình vi phạm, Sở GD-ĐT yêu cầu Phòng GD-ĐT Hưng Nguyên chỉ đạo nhà trường hoàn trả lại tiền thu trái quy định cho phụ huynh.

Thứ ba, 01/11/2016 - 02:52

Video bài giảng toán học: Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số
Video bài giảng toán học: Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số

(Dân trí) - Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số là nội dung kiến thức quen thuộc trong đề thi đại học những năm gần đây và đề thi minh họa môn Toán năm 2017.

Thứ ba, 01/11/2016 - 02:04

Tầm quan trọng của tiếng Anh với học sinh cấp 2
Tầm quan trọng của tiếng Anh với học sinh cấp 2

Nếu như từ 4 - 8 tuổi là khoảng thời gian vàng để trẻ làm quen và tiếp thu tiếng Anh thì khi bước lên bậc học cấp 2 (từ 11-15 tuổi) lại là lúc để trẻ hoàn thiện các kỹ năng Anh ngữ của mình. Đây cũng là giai đoạn quan trọng không kém.

Thứ ba, 01/11/2016 - 02:00

Vụ học sinh chém thầy giáo: Kỷ luật nghiêm minh đối với học sinh
Vụ học sinh chém thầy giáo: Kỷ luật nghiêm minh đối với học sinh

(Dân trí) - Vụ việc học sinh Nguyễn Trọng Mạnh cầm dao chém bị thương thầy giáo Nguyễn Hữu Hiếu ngay trong trường học là vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Sở GD-ĐT Nghệ An đã có công văn yêu cầu giải quyết dứt điểm, làm rõ nguyên nhân vụ việc và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với học sinh này.

Thứ ba, 01/11/2016 - 01:58

Năm 2017, nhóm GX lấy điểm thi THPT quốc gia để xét tuyển
Năm 2017, nhóm GX lấy điểm thi THPT quốc gia để xét tuyển

(Dân trí) - Giữ ổn định công tác tuyển sinh, nhóm trường GX đã họp và thống nhất năm 2017 tiếp tục lấy điểm thi THPT quốc gia để xét tuyển.

Thứ ba, 01/11/2016 - 11:52

Giáo viên dạy thêm công khai trong trường: Không phải chủ trương của trường?
Giáo viên dạy thêm công khai trong trường: Không phải chủ trương của trường?

(Dân trí) - Học sinh Trường tiểu học Trần Quốc Toản (quận 5, TPHCM) học thêm sau giờ học ngay tại lớp (giáo viên gọi là phụ đạo) nhiều năm nay nhưng nhà trường cho rằng đó không phải chủ trương của trường.

Thứ ba, 01/11/2016 - 09:23

TPHCM: Kết quả tuyển dụng giáo viên sai quy trình được công nhận
TPHCM: Kết quả tuyển dụng giáo viên sai quy trình được công nhận

(Dân trí) - UBND TPHCM vừa có quyết định cho phép công nhận kết quả tuyển dụng giáo viên năm học 2015-2016 thực hiện sai quy trình của huyện Hóc Môn nhằm giải quyết quyền lợi cho giáo viên.

Thứ ba, 01/11/2016 - 09:15

Giáo dục học sinh kĩ năng, lòng nhân ái từ môn nghệ thuật tuồng
Giáo dục học sinh kĩ năng, lòng nhân ái từ môn nghệ thuật tuồng

(Dân trí) - Cô giáo Nguyễn Hồng Duyên, giáo viên trường THPT Olympia - Hà Nội, trưởng Dự án “Tìm hiểu nghệ thuật Tuồng” cho biết, qua khảo sát và nghiên cứu, nhận thấy nghệ thuật Tuồng có thể dễ dàng tích hợp được với hoạt động dạy học môn Ngữ văn, Lịch sử, Mĩ thuật, Âm nhạc.

Thứ ba, 01/11/2016 - 07:56

Giáo viên tiểu học dạy thêm công khai trong trường
Giáo viên tiểu học dạy thêm công khai trong trường

(Dân trí) - Sau giờ tan học, nhiều học sinh Trường tiểu học Trần Quốc Toản (quận 5, TPHCM) lại tiếp tục“cày” tại lớp học thêm do chính giáo viên chủ nhiệm tổ chức ngay trong trường học.

Thứ ba, 01/11/2016 - 07:23

ĐÁNG QUAN TÂM
Khen thưởng 2 học sinh dũng cảm cứu người trong lũ
Khen thưởng 2 học sinh dũng cảm cứu người trong lũ

(Dân trí) - Ngày 31/10, Sở GD-ĐT Quảng Bình đã trao thưởng cho 2 em học sinh là Hồ Văn Thành, học sinh lớp 12A6 và Hồ Văn Đức, học sinh lớp 11A5, Trường THPT Nguyễn Trãi, huyện Bố Trạch vì đã dũng cảm cứu người trong lũ.

Thứ hai, 31/10/2016 - 08:26

Cần đánh giá khách quan công tác triển khai mô hình trường học mới
Cần đánh giá khách quan công tác triển khai mô hình trường học mới

(Dân trí) - Mô hình trường học mới (VNEN) coi trọng yêu cầu tự học, thể hiện tư duy mới về phương pháp dạy học. Tuy vậy, trong đánh giá của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng gửi tới Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 khóa XIV, việc triển khai dự án này trong thời gian qua còn chủ quan, nóng vộị, chưa bám sát điều kiện thực tiễn của địa phương và cơ sở giáo dục.

Thứ hai, 31/10/2016 - 03:54

Thứ trưởng Bộ Giáo dục: Bạo lực học đường làm đau lòng những người làm giáo dục
Thứ trưởng Bộ Giáo dục: Bạo lực học đường làm đau lòng những người làm giáo dục

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa: “Mức độ nghiêm trọng của một số vụ việc bạo lực xảy ra ở trong và ngoài nhà trường là một dấu hiệu về sự sa sút đạo đức, lối sống, văn hoá ứng xử và yếu kém về kỹ năng sống của một bộ phận học sinh hiện nay. Những vụ việc đó đã và đang làm đau lòng những người làm giáo dục và gây lo lắng, bức xúc trong xã hội”.

Thứ hai, 31/10/2016 - 03:39

TPHCM: Hàng trăm suất học bổng cho sinh viên vùng lũ
TPHCM: Hàng trăm suất học bổng cho sinh viên vùng lũ

(Dân trí) - Trước những thiệt hại mà lũ lụt gây ra cho các tỉnh miền Trung vừa qua, nhiều trường đại học tại TPHCM có nhiều hoạt động hỗ trợ thiệt thực như trao học bổng, quyên góp tiền. Hàng trăm suất học bổng được trao để hỗ trợ phần nào khó khăn cho sinh viên vùng bị lũ lụt.

Thứ hai, 31/10/2016 - 03:18

Phương án thi THPT quốc gia 2017 sẽ được áp dụng ổn định trong các năm tiếp theo
Phương án thi THPT quốc gia 2017 sẽ được áp dụng ổn định trong các năm tiếp theo

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 sẽ được tiếp tục áp dụng trong các năm 2018, 2019 với những điều chỉnh hợp lý trên cơ sở rút kinh nghiệm tổ chức thi và tuyển sinh từng năm.

Thứ hai, 31/10/2016 - 10:53

Hơn 4.300 tỷ đồng tập trung nâng cao chất lượng dạy, học tiếng Anh
Hơn 4.300 tỷ đồng tập trung nâng cao chất lượng dạy, học tiếng Anh

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, thời gian tới, tiếp tục triển khai Đề án theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong đó tập trung chủ yếu là tiếng Anh.

Thứ hai, 31/10/2016 - 06:36

Tân PGS trẻ nhất Việt Nam: Khát khao truyền cảm hứng khám phá Y học
Tân PGS trẻ nhất Việt Nam: Khát khao truyền cảm hứng khám phá Y học

(Dân trí) - Sinh năm 1984, tân PGS Trần Xuân Bách trẻ tuổi nhất Việt Nam năm 2016 từng tốt nghiệp tiến sĩ loại xuất sắc tại Canada. Anh nghiên cứu sau tiến sĩ và được bổ nhiệm chức danh Assistant Professor (PGS dự khuyết-PV) kiêm nhiệm tại ĐH Johns Hopkins, Hoa Kỳ, ngôi trường xếp hạng nhất thế giới về Y tế công cộng.

Thứ hai, 31/10/2016 - 05:00

Giúp con vượt qua bạo lực học đường theo cách “mẹ Hổ”
Giúp con vượt qua bạo lực học đường theo cách “mẹ Hổ”

(Dân trí) - Hai con của chị từng bị bạn bè bắt nạt; bị giáo viên đánh bầm mông, phạt đứng lên ngồi xuống cả 100 cái hay nhạo báng, sỉ nhục trước lớp…

Thứ hai, 31/10/2016 - 05:00

Cơ hội trở thành sinh viên chuẩn Nhật Bản tại Ecopark
Cơ hội trở thành sinh viên chuẩn Nhật Bản tại Ecopark

Vừa qua, tại khu đô thị Ecopark, trường ĐH Y khoa Tokyo Việt Nam chính thức khai giảng khóa đầu tiên với 2 ngành học là Điều dưỡng và Phục hồi chức năng, đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp trong chiến lược hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Thứ hai, 31/10/2016 - 04:30

Không có nơi lưu trú 40 học sinh người Dao ở “ký túc xá” ẩm thấp
Không có nơi lưu trú 40 học sinh người Dao ở “ký túc xá” ẩm thấp

(Dân trí) - Do không có nơi ở bán trú, 40 học sinh người Dao ở trường tiểu học Trần Bội Cơ, xã Đắk Môl, huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) phải ở trong những căn nhà lán chật chội, ẩm thấp.

Thứ hai, 31/10/2016 - 04:00

Thanh tra Chính phủ đề nghị giải quyết vụ giáo viên bị chấm dứt hợp đồng
Thanh tra Chính phủ đề nghị giải quyết vụ giáo viên bị chấm dứt hợp đồng

(Dân trí) - Ban tiếp công dân Trung ương của Thanh tra Chính phủ vừa có Công văn gửi Chủ tịch UBND huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, xem xét, giải quyết vụ việc hơn 600 công dân nguyên là giáo viên, nhân viên hành chính có hợp đồng lao động tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Yên Định.

Chủ nhật, 30/10/2016 - 08:29

TP.HCM: Hơn 2.200 sinh viên tốt nghiệp đại học nhờ Học bổng khuyến tài
TP.HCM: Hơn 2.200 sinh viên tốt nghiệp đại học nhờ Học bổng khuyến tài

(Dân trí) - Sáng 30/10, Hội Khuyến học TPHCM đã kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam và trao học bổng khuyến tài năm học 2016 – 2017. Trong suốt 16 năm qua, Hội có nhiều hoạt động gắn liền phong trào học tập của TP đặc biệt có hơn 2.200 sinh viên tốt nghiệp ĐH nhờ Học bổng khuyến tài.

Chủ nhật, 30/10/2016 - 07:58