Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Dân trí Phó Tổng thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm vừa ký ban hành thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho dự án đầu tư; thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng giai đoạn 2013-2017 tại Bộ KH&CN. Theo đó, nhiều hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra và thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị xử lý tập thể, cá nhân có liên quan.
>>Chính thức công bố Quyết định Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ
>>Ngày 12/4, công bố quyết định thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ

Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra tại Bộ Khoa học và Công nghệ - 1

Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra nhiều sai phạm ở Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Còn hạn chế, thiếu sót, sai phạm ở Bộ Khoa học và Công nghệ

Theo thông báo kết luận, Bộ KH&CN phê duyệt một số dự án khi chủ đầu tư trình duyệt còn sai sót; phê duyệt mua ô tô chưa đúng với Quyết định 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ/TTg ngày 7/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước (Dự án Sâm Ngọc Linh); phê duyệt chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án cho một số chủ đầu tư không có chức năng chuyên môn và không có đủ cán bộ có năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng (Viện Năng lượng Nguyên tử tại Đà Nẵng, Sâm Ngọc Linh) theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu có gói thầu nội dung thực hiện không có trong danh mục dự án đầu tư không đảm bảo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Đấu thầu; Phê duyệt bổ sung chi phí quản lý dự án (Dự án Sâm Ngọc Linh) theo dự toán chủ đầu tư lập căn cứ vào thực tế chi trong khi dự toán dự án được duyệt căn cứ tỷ lệ quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra: Chương trình, kế hoạch thanh tra của Bộ KH&CN các năm từ 2013-2017 chưa có nôi dung thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho các dự án đầu tư. Đây là một trong các nguyên nhân dẫn đến các chủ đầu tư còn nhiều sai sót khi thực hiện dự án nhưng chưa được phát hiện kịp thời.

Về công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL), thông báo kết luận cũng cho hay, còn có thành viên các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia (KTTCQG) chưa được đào tạo nghiệp vụ về tiêu chuẩn hóa. Còn một số nhóm sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc các bộ, ngành chưa xây dựng và ban hành quy chuẩn Việt Nam (QCVN) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Y tế; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), việc đánh giá hợp chuẩn, hợp quy được áp dụng theo các văn bản có nội dung thay thế QCVN (do các bộ, ngành ban hành) là không đúng quy định của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

03/03 địa phương được kiểm tra (Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM) việc thống kê, theo dõi, kiểm soát các thiết bị, phương tiện đo phải kiểm định, hiệu chuẩn trên địa bàn chưa được thường xuyên; năng lực thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo đối với phương tiện đo nhóm 2 phục vụ công tác quản lý nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế; công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hòa đối với những lô hàng không phù hợp với quy chuẩn, chưa có văn bản báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để xử lý theo quy định tại Điều 8 Thông tư 27/2012/TT-BKHCN; kết qủa chứng nhận hợp quy không thống nhất giữa các tổ chức đánh giá sự phù hợp (ĐGSPH); Chi cục TCĐLCL xây dựng hướng quy trình thử nghiệm cụ thể cho từng lĩnh vực, nhóm sản phẩm đối với hoạt động thử nghiệm còn chưa chi tiết, chưa đầy đủ các phép thử theo yêu cẩu của các bộ TCVN.

Thời gian thực hiện thẩm định hồ sơ xin đăng ký hoạt động chứng nhận còn kéo dài so với quy định. Việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ đăng ký hoạt động của các tổ chức dựa trên hồ sơ đơn vị nộp mà không kiểm tra thực tế.

Các bộ, ngành, địa phương có thẩm quyền chỉ định hoạt động chứng nhận sự phù hợp cho các tổ chức ĐGSPH, nên việc thẩm định, đánh giá hồ sơ năng lực của các tổ chức đăng ký không đồng nhất, khó kiểm soát được chất lượng các quy trình thử nghiệm, đánh giá, chứng nhận, giám định.

Công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra giám sát hoạt động của các đơn vị đăng ký hoạt động chứng nhận sự phù hợp, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo còn hạn chế, chưa thường xuyên để một số đơn vị thực hiện chứng nhận ngoài phạm vi được cấp đăng ký hoạt động…; Chưa có quy định về điều kiện hoạt động đào tạo, nội dung, giáo trình đào tạo cấp chứng chỉ ISO và quy định cụ thể về điều kiện hoạt động của tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ kiểm định viên, giám định viên thuộc các tổ chức giám định, kiểm định.

Còn để tình trạng một người vừa được cấp thẻ chuyên gia đánh giá vừa được cấp thẻ chuyên gia tư vấn; Công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa còn giao cho nhiều ngành, lĩnh vực quản lý, có những sản phẩm chịu sự quản lý của nhiều Bộ, ngành, phải áp dụng nhiều biện pháp kiểm tra chuyên ngành dẫn đến còn có sự chồng chéo trong hoạt động kiểm tra, thanh tra.

Công tác quản lý hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm hàng hóa còn lỏng lẻo, giai đoạn 2013-2017 chỉ tiến hành kiểm tra, thanh tra một tổ chức được cấp giấy xác nhận hoạt động xét tặng giải thưởng, việc thông báo danh sách các đơn vị được cấp Giấy xác nhận (hoặc bị hủy bỏ hiệu lức của Giấy xác nhận) từ tháng 12/2017 chưa đảm bảo quy định, việc báo cáo định kỳ về tình hình cấp giấy xác nhận và hoạt động xét tặng của các tổ chức xét thưởng chưa tuân thủ đúng quy định.

Thông báo kết luận cũng nhấn mạnh: Thực trạng về TCĐLCL qua thanh tra, kiểm tra còn nhiều phức tạp, sai phạm (về công bố, chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy, về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, về chiếu xạ hạt nhân, về hàng đóng gói sẵn, về nhãn hàng hóa…).

Tuy nhiên kết luận của Thanh tra Chính phủ không dẫn chứng con số cụ thể về sai phạm này mà lại thông tin: Tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm toán giai đoạn 2013-2017 yêu cầu Tổng cục TCĐLCL xử lý là 15.338,589 triệu đồng, trong đó: nộp ngân sách nhà nước (NSNN) các khoản thuế do xác định tăng thêm với số tiền 6.671,643 triệu đồng; thu hồi nộp NSNN khoản chi không đúng quy định số tiền 163,8 triệu đồng; giảm quyết toán chuyển năm sau do chưa đủ thủ tục quyết toán số tiền 8.503,146 triệu động.

Kiến nghị xử lý tập thể, cá nhân vi phạm

Theo thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ, nguyên nhân của những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm nói trên ngoài nguyên nhân khách quan còn có nguyên nhân chủ quan. Cụ thể, các bộ, ngành, địa phương chưa thực sự chú trọng, quan tâm thường xuyên đối với công tác TCĐLCL. Bộ KH&CN chịu trách nhiệm trước Chính phủ thống nhất quản lý về TCĐLCL nhưng việc đôn đốc, thanh tra, kiểm tra còn chưa kịp thời, thường xuyên.

Một số tổ chức thử nghiệm trong nước không đủ năng lực để thực hiện một số phép thử trong quá trình chứng nhận hợp quy hàng hóa; công tác thừa nhận kết quả thử nghiệm, chức nhận của các tổ chức nước ngoài chưa được đẩy mạnh; hoạt động ĐGSPH vẫn còn tình trạng chưa tách bạch cơ quan soạn thảo ban hành các quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành với đơn vị thực hiện các hoạt động ĐGSPH phục vụ cho việc kiểm tra.

Trách nhiệm về các thiếu sót, vi phạm được phát hiện qua thanh tra trong việc quản lý, sử dụng kinh phí cho các dự án đầu tư cũng như việc thực hiện pháp luật về TCĐLCL thuộc lãnh đạo Bộ KH&CN được giao phụ trách thời kỳ 2013-2017, các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ KH&CN giai đoạn 2013-2017.

Liên quan đến những sai phạm của Bộ KH&CN, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ KH&CN tổ chức kiểm điểm trách nhiệm nghiêm túc, đề xuất xử lý đối với tập thể, cá nhân liên quan đến thiếu sót, vi phạm. 

Nguyễn Hùng

*Bạn đọc có thể đọc toàn văn bản thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ TẠI ĐÂY

MỚI NHẤT
Sinh vật kỳ quái dạt vào bãi biển Úc
Sinh vật kỳ quái dạt vào bãi biển Úc

(Dân trí) - Một người dân ở Victoria đã rất ngạc nhiên khi tình cờ nhìn thấy một sinh vật trông kỳ quái khi đi bộ dọc bãi biển.

Thứ tư, 26/06/2019 - 06:39

Vì sao thực vật vẫn phát triển tốt ở khu vực thảm hoạ Chernobyl?
Vì sao thực vật vẫn phát triển tốt ở khu vực thảm hoạ Chernobyl?

(Dân trí) - Thảm họa hạt nhân năm 1986, gần đây đã được đưa trở lại trong mắt công chúng bởi chương trình truyền hình cực kỳ nổi tiếng cùng tên, gây ra hàng ngàn bệnh ung thư, biến một khu vực đông dân một thời thành một thành phố ma, và dẫn đến việc thiết lập một khu vực loại trừ 2600 km². Tuy nhiên, thảm thực vật ở đây lại là câu chuyện khác.

Thứ tư, 26/06/2019 - 06:36

UFO được phát hiện ở Missouri có thể là một phần của dự án DARPA bí mật?
UFO được phát hiện ở Missouri có thể là một phần của dự án DARPA bí mật?

(Dân trí) - Một cặp của UFO trôi nổi màu trắng được phát hiện trên bầu trời nước Mỹ đang được đồn đoán có thể là một phần của dự án bí mật.

Thứ ba, 25/06/2019 - 07:09

Bí ẩn người ngoài hành tinh gần thành phố hạt nhân bí mật của Nga
Bí ẩn người ngoài hành tinh gần thành phố hạt nhân bí mật của Nga

(Dân trí) - Một người ngoài hành tinh được cho đã được tìm thấy và sau đó bị sát hại chỉ cách rất gần “Thành phố 40” - thành phố hạt nhân bí mật của Nga.

Thứ ba, 25/06/2019 - 07:06

Trái đất kỳ bí: Những địa điểm mà trọng lực “ngủ quên”!
Trái đất kỳ bí: Những địa điểm mà trọng lực “ngủ quên”!

(Dân trí) - Thác nước chảy ngược lên không trung, con dốc khiến đồ vật tự lăn từ thấp lên cao, hòn đá “sắp rơi” suốt 2500 năm… là những ví dụ điển hình nhất cho việc trọng lực đôi khi cũng “ngủ quên”!

Thứ ba, 25/06/2019 - 06:47

Cận cảnh viên kim cương đầu tiên trên thế giới được… in 3D
Cận cảnh viên kim cương đầu tiên trên thế giới được… in 3D

(Dân trí) - Bằng cách ứng dụng công nghệ in Li-tô lập thể, một hãng công nghệ, lần đầu tiên trên thế giới, đã có thể tạo ra kim cương theo mọi hình dạng mong muốn!

Thứ ba, 25/06/2019 - 06:44

Phát hiện hồ chứa nước ngọt khổng lồ ẩn dưới đại dương
Phát hiện hồ chứa nước ngọt khổng lồ ẩn dưới đại dương

(Dân trí) - Bên dưới vùng nước mặn của Bắc Đại Tây Dương, các nhà địa chất đã phát hiện ra một tầng chứa nước ngọt khổng lồ.

Thứ hai, 24/06/2019 - 06:41

Trao tặng tượng của Viện sỹ Igor Kurchatov cho Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
Trao tặng tượng của Viện sỹ Igor Kurchatov cho Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

(Dân trí) - Chiều 24/6 tại Hà Nội, bà Anna Zykova – đại diện của Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Liên bang Nga (ROSATOM) ở Đông Nam Á đã trao tặng tượng của Viện sỹ Igor Kurchatov cho Tiến sỹ Trần Chí Thành - Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam vì đã có những đóng góp quan trọng cho việc thúc đẩy phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình ở Việt Nam.

Thứ hai, 24/06/2019 - 04:10

Cá sấu khổng lồ bất ngờ xuất hiện, gây náo loạn đường phố Mỹ
Cá sấu khổng lồ bất ngờ xuất hiện, gây náo loạn đường phố Mỹ

Lang thang trên đường phố Mỹ, con cá sấu dài gần 4m khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng cũng chính sự bất ngờ này dẫn tới kết cục bi thảm của con vật.

Thứ hai, 24/06/2019 - 09:22

Não bộ đồng bộ hóa khi hai động vật tương tác với nhau
Não bộ đồng bộ hóa khi hai động vật tương tác với nhau

(Dân trí) - Nghiên cứu mới cho thấy não bộ của hai động vật đồng bộ với nhau khi chúng tương tác về mặt xã hội. Đột phá này hứa hẹn đem lại những kiến thức mới về sự phức tạp của mối quan hệ xã hội giữa các động vật.

Thứ hai, 24/06/2019 - 09:15

Điều gì xảy ra bên trong cơ thể con người và bộ não khi ngất xỉu?
Điều gì xảy ra bên trong cơ thể con người và bộ não khi ngất xỉu?

(Dân trí) - Có lẽ bạn thậm chí đã trải nghiệm cảm thấy lâng lâng, dạ dày có thể đau, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tầm nhìn khép lại, sau đó, thức dậy trên sàn nhà, nhìn lên trần nhà và nhận ra mình đã ngất đi. Chuyện gì đã xảy ra?

Thứ hai, 24/06/2019 - 07:52

“Khó tin” lốp xe chống thủng bất chấp mọi loại đinh!
“Khó tin” lốp xe chống thủng bất chấp mọi loại đinh!

(Dân trí) - Cùng khám phá xem bí mật công nghệ nào khiến hãng sản xuất này có thể tự tin tuyên bố rằng, loại bánh xe đặc biệt của họ sẽ không bao giờ bị thủng!

Thứ hai, 24/06/2019 - 02:56

ĐÁNG QUAN TÂM
“Học mà chơi”: Những sự thật khoa học thú vị cho ngày cuối tuần!
“Học mà chơi”: Những sự thật khoa học thú vị cho ngày cuối tuần!

(Dân trí) - Nếu kiến thức hàn lâm “khô cứng” trong sách vở dễ khiến ta cảm thấy chán ngán và mệt mỏi, thì những sự thật khoa học về cuộc sống này sẽ là một cách học thú vị và đầy tính giải trí cho ngày cuối tuần!

Chủ nhật, 23/06/2019 - 09:24

Trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho 75 doanh nghiệp xuất sắc
Trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho 75 doanh nghiệp xuất sắc

(Dân trí) - Sáng 23/6, tại Hà Nội, 75 doanh nghiệp xuất sắc đã vinh dự được trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018.

Chủ nhật, 23/06/2019 - 03:21

Bãi đá cổ Stonehenge được xây dựng bởi người ngoài hành tinh?
Bãi đá cổ Stonehenge được xây dựng bởi người ngoài hành tinh?

(Dân trí) - Những người theo thuyết âm mưu mới đây tiếp tục đưa ra lập luận mới về bãi đá cổ Stonehenge, một công trình tượng đài cự thạch thời kỳ đồ đá mới và thời kỳ đồ đồng gần Amesbury ở Anh.

Chủ nhật, 23/06/2019 - 07:44

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra những dấu hiệu sớm nhất của bệnh Parkinson trong não
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra những dấu hiệu sớm nhất của bệnh Parkinson trong não

(Dân trí) - Khoảng 100 người có đột biến hiếm gặp trong một gene có tên SNCA khiến họ có nguy cơ mắc bệnh Parkinson gần như chắc chắn.

Chủ nhật, 23/06/2019 - 07:42

Các nhà khoa học lần đầu thu được âm thanh của quần thể cá voi khổng lồ cực hiếm
Các nhà khoa học lần đầu thu được âm thanh của quần thể cá voi khổng lồ cực hiếm

(Dân trí) - Lần đầu tiên, các nhà nghiên cứu của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) có hồ sơ về tiếng kêu có thể là cách giao tiếp của một nhóm nhỏ cá voi phía đông Bắc Thái Bình Dương ở biển Bering.

Chủ nhật, 23/06/2019 - 07:38

Kì lạ người đàn ông có nội tạng đảo ngược
Kì lạ người đàn ông có nội tạng đảo ngược

(Dân trí) - Một người đàn ông 66 tuổi ở Mỹ đã khiến các bác sĩ không khỏi bất ngờ khi các cơ quan nội tạng đều ở vị trí ngược hoàn toàn so với người bình thường.

Thứ bảy, 22/06/2019 - 04:02

Những thước phim kỳ thú về thế giới dưới nước nhờ camera gắn trên mai rùa
Những thước phim kỳ thú về thế giới dưới nước nhờ camera gắn trên mai rùa

(Dân trí) - Bằng cách gắn camera hành trình lên một chú rùa, nhóm thợ lặn đã ghi lại được những thước phim cực kỳ thú vị về thế giới dưới nước, cũng như tập tính sống của loài động vật có mai này!

Thứ bảy, 22/06/2019 - 11:51

Nghiện Smartphone có thể khiến chúng ta “mọc sừng” theo nghĩa đen!
Nghiện Smartphone có thể khiến chúng ta “mọc sừng” theo nghĩa đen!

(Dân trí) - Nghe có vẻ khó tin, nhưng theo một nghiên cứu từ các nhà khoa học Úc, việc liên tục sử dụng smartphone có thể khiến chúng ta mọc một chiếc “sừng” ngay trên hộp sọ!

Thứ bảy, 22/06/2019 - 09:50

Khoa học nói về sự nguy hiểm chết người của những bãi tắm
Khoa học nói về sự nguy hiểm chết người của những bãi tắm

(Dân trí) - Nhóm nghiên cứu từ Đại học Cooper ở Camden đã thông báo về mối đe dọa mới của những bãi tắm đối với du khách. Báo cáo được công bố trên tạp chí Annals of Internal Medicine.

Thứ bảy, 22/06/2019 - 07:05

Tại sao muỗi đốt lại ngứa?
Tại sao muỗi đốt lại ngứa?

(Dân trí) - Mùa hè là mùa của muỗi. Và nốt muỗi đốt thực sự là rất khó chịu - không chỉ vì sưng và đau, mà còn vì cảm giác ngứa ngáy không giống với bất kỳ cái gì khác. Và một khi bạn bắt đầu gãi, thật khó có thể dừng lại.

Thứ bảy, 22/06/2019 - 06:43

Kì lạ người phụ nữ có "âm đạo mù"
Kì lạ người phụ nữ có "âm đạo mù"

(Dân trí) - Một phụ nữ 20 tuổi ở Pakistan đã báo cáo với các bác sĩ rằng cô gặp khó khăn khi quan hệ tình dục với chồng.

Thứ sáu, 21/06/2019 - 06:26

Cá robot có thể bơi nhiều giờ bằng… máu tổng hợp
Cá robot có thể bơi nhiều giờ bằng… máu tổng hợp

(Dân trí) - Thay vì sử dụng động cơ cồng kềnh, các kỹ sư đã chuyển sang phát triển một con cá sư tử robot, hoàn chỉnh với lớp da silicon mềm mại, bơm máu tổng hợp trong suốt một ngày.

Thứ sáu, 21/06/2019 - 06:21