Thứ năm, 20/06/2019 - 15:00

ABBANK phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

Dân trí

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo công văn số 2717/NHNN-TTGSNH ngày 16/04/2019 và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước số 3709/UBCK-QLCB ngày 18/06/2019, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.

ABBANK phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 - 1

ABBANK phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 (ảnh minh họa).

Phương án phát hành như sau:

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK)

Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 531.949.629 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 531.949.629 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu Quỹ: 0

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 39.364.272 cổ phiếu

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 393.642.720.000 đồng

Tỷ lệ phát hành: 7,4 % trên số cổ phần sở hữu của cổ đông tại ngày chốt danh sách, tương đương 500:37 (cổ đông sở hữu 500 cổ phiếu sẽ được nhận 37 cổ phiếu phát hành thêm).

Nguồn vốn: nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Ngày chốt danh sách: 12 giờ ngày 29/06/2019.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến phần số nguyên theo nguyên tắc làm tròn xuống. Theo đó, số cổ phiếu được chia cổ tức được cắt bỏ phần thập phân, phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được hủy bỏ để bảo đảm tổng số cổ phiếu phát hành thêm không vượt quá số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm nêu trên và bảo đảm quyền lợi cổ đông.

A.H