Thứ tư, 29/11/2017 - 13:46

Cổ đông Sacombank phản đối chuyển sàn, đổi mã chứng khoán

Dân trí

Cổ đông của Sacombank không thông qua việc thay đổi mã chứng khoán STB, nhưng đồng ý trích 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 để thưởng cho cán bộ nhân viên (kế hoạch 2017 là 585 tỷ đồng).

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB) vừa công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề gồm sửa đổi vốn điều lệ, thưởng 20% mức vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017.

Theo Nghị quyết do Chủ tịch Dương Công Minh ký, cổ đông ngân hàng đã thông qua 3 trên 5 nội dung mà hội đồng quản trị lấy ý kiến. Cụ thể, cổ đông Sacombank đồng ý việc trích 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 để thưởng cho cán bộ nhân viên (kế hoạch 2017 là 585 tỷ đồng).

Công đông ngân hàng này cũng thông qua toàn bộ nội dung “Quy chế Quản trị và điều hành Sacombank, đồng thời giao chủ tịch hội đồng quản trị thay mặt đại hội đồng cổ đông ký ban hành và đưa quy chế này vào áp dụng ngay; thông qua toàn bộ nội dung "Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Sacombank". Đồng thời giao trưởng ban kiểm soát, thay mặt đại hội đồng cổ đông ký ban hành và đưa quy chế này vào áp dụng.


Cổ đông của Sacombank không thông qua việc thay đổi mã chứng khoán STB, nhưng đồng ý trích 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 để thưởng cho cán bộ nhân viên (kế hoạch 2017 là 585 tỷ đồng).

Cổ đông của Sacombank không thông qua việc thay đổi mã chứng khoán STB, nhưng đồng ý trích 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 để thưởng cho cán bộ nhân viên (kế hoạch 2017 là 585 tỷ đồng).

Ngược lại, 2 nội dung không được thông qua cổ đông thông qua là sửa đổi Điều lệ và đổi mã chứng khoán từ STB sang SCM cũng như việc chuyển sang sàn HNX.

Theo như văn bản lấy ý kiến của hội đồng quản trị Sacombank, nội dung Khoản 1 Điều 36 của Điều lệ Sacombank hiện hành quy định: Hội đồng quản trị là cơ quan có toàn quyền nhân dan Sacombank để quyết định, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Sacombank, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị gồm 1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch và một số thành viên, thực hiện nhiệm vụ theo phân công của hội đồng quản trị.

Nay, hội đồng quản trị ngân hàng xin được sửa đổi, bổ sung thành: Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị có toàn quyền nhân danh Sacombank để quyết định, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Sacombank, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị gồm 1 chủ tịch, một số phó chủ tịch và một số thành viên, thực hiện nhiệm vụ theo phân công của hội đồng quản trị.

Với nội dung thay đổi mã chứng khoán và chuyển sàn niêm yết, hội đồng quản trị của ngân hàng cho biết nhằm mục đích "khẳng định niềm tin, sức mạnh của Sacombank trong thời kỳ mới theo định hướng, chiến lược công khai - minh bạch nhằm đạt mục tiêu phát triển an toàn - hiệu quả - bền vững, mang đến sự thịnh vượng, an tâm cho nhà đầu tư và hàng vạn cổ đông".

Tuy nhiên, đề xuất này của hội đồng quản trị Sacombank đã không được cổ đông ngân hàng chấp thuận.

An Hạ