Thứ tư, 06/05/2020 - 11:29

Đại hội đồng cổ đông PV Gas: Thông qua 7 tờ trình, dự kiến chia cổ tức 30%

Dân trí

Hôm qua (5/5), Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020.

Diễn ra trong điều kiện đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh, Đại hội được tổ chức bài bản, chặt chẽ, đúng yêu cầu.

Đại hội đồng cổ đông PV Gas: Thông qua 7 tờ trình, dự kiến chia cổ tức 30% - 1

Cuộc họp ĐHĐCĐ PV GAS 2020 được tổ chức thành công, đúng luật định

Điều hành Đại hội có ông Nguyễn Sinh Khang, Chủ tịch HĐQT PV GAS; ông Dương Mạnh Sơn, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc PV GAS; ông Phan Quốc Nghĩa, Thành viên HĐQT PV GAS. Tham dự Cuộc họp, đại diện cổ đông lớn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc; ông Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV; ông Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc.

Đại hội đồng cổ đông PV Gas: Thông qua 7 tờ trình, dự kiến chia cổ tức 30% - 2

Đại hội còn có sự tham dự của đại diện Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; lãnh đạo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị trực thuộc và thành viên PV GAS; đặc biệt là sự tham dự của các cổ đông và người đại diện cổ đông, tương ứng với 96,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PV GAS.

Tại đại hội, PV GAS đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020; ủy quyền cho HĐQT PV GAS: xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2020 hoặc theo giá dầu thực tế hoặc khi có sự thay đổi liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng; xem xét, quyết định việc trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông PV Gas: Thông qua 7 tờ trình, dự kiến chia cổ tức 30% - 3

 Biểu quyết 100% thông qua 7 tờ trình tại Đại hội

Đại hội cũng thông qua văn bản chấp thuận các hợp đồng (bao gồm các sửa đổi, bổ sung), giao dịch giữa PV GAS với PVN, người có liên quan của PVN có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của PV GAS ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020, Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020; Báo cáo thực hiện tiền lương, thu nhập năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2020 của HĐQT và BKS.

Đại hội cũng đã nghe các tờ trình việc miễn nhiệm ông Mai Hữu Ngạn - Kiểm soát viên/Trưởng ban Kiểm soát PV GAS (Lý do: từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân) và bầu bổ sung bà Trần Thị Hoàng Anh, Phó Ban Kế toán PV GAS giữ chức Kiểm soát viên PV GAS; Bầu lại ông Dương Mạnh Sơn và bà Võ Thị Thanh Ngọc giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị PV GAS (Lý do: sắp hết nhiệm kỳ giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị PV GAS).

Báo cáo trước đại hội đồng cổ đông, ông Dương Mạnh Sơn, Tổng Giám đốc PV GAS đã nhấn mạnh: Thay mặt cho gần 3.000 CBCNV PV GAS, Ban lãnh đạo PV GAS xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các khách hàng, đối tác và đặc biệt là Quý cổ đông đã luôn hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành với PV GAS trong những năm qua và trên hành trình phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Đại hội đồng cổ đông PV Gas: Thông qua 7 tờ trình, dự kiến chia cổ tức 30% - 4

Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết

Trong năm 2019, lường trước được những khó khăn, tận dụng tốt các cơ hội cùng với việc nỗ lực, cố gắng không ngừng của tập thể Ban Lãnh đạo trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp hữu hiệu, ấn định và điều độ khí hợp lý, gia tăng sản lượng LPG nhập khẩu, xuất khẩu và kinh doanh quốc tế, tăng cường công tác tiết giảm chi phí, kiểm soát và thu hồi công nợ, đàm phán, ký kết các hợp đồng/phụ lục hợp đồng về cước phí, giá khí mới,... cùng với sự đoàn kết và quyết tâm cao của toàn thể Cán bộ công nhân viên, sự hỗ trợ tích cực từ các cấp, đơn vị trong và ngoài ngành, sự phối hợp nhịp nhàng các khâu từ thượng nguồn đến hạ nguồn, đặc biệt là sự giám sát chặt chẽ và ủng hộ tích cực từ Đại hội đồng cổ đông,…

PV GAS đã đạt được nhiều thành tích quan trọng cũng như hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, PV GAS đã đạt được nhiều thành tích quan trọng. Trong đó, PV GAS đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng từ 6-45%; các chỉ tiêu tài chính hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 23-72%, về đích trước kế hoạch 2-3 tháng với tổng doanh thu 76.686 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 15.068,3 tỷ đồng, đạt 158% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 12.085,7 tỷ đồng, đạt 158% kế hoạch; nộp Ngân sách Nhà nước 5.768,5 tỷ đồng, đạt 172% kế hoạch năm.

Với kết quả đó, PV GAS thuộc các đơn vị có các chỉ số tài chính khả quan trong PVN (tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 24%, trên vốn điều lệ đạt 63%, nợ phải trả/tổng tài sản 20%); tiếp tục cung cấp khí ổn định để sản xuất gần 20% sản lượng điện, 70% đạm, đáp ứng trên 60% thị phần LPG cả nước. PV GAS tiếp tục là một trong những doanh nghiệp đứng trong top đầu doanh nghiệp trên sàn chứng khoán, có tỷ lệ chia cổ tức ổn định và ở mức cao. Trong đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ chia cổ tức là 45% vốn điều lệ (so với kế hoạch là 30%), đến nay PV GAS đã tạm ứng 10%; Dự kiến năm 2020 tỷ lệ chia cổ tức là 30% bằng tiền mặt.

Trong năm 2020, PV GAS cũng đề ra phương hướng và triển khai những nhiệm vụ đề cao hàng đầu gắn liền với Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch ngành công nghiệp khí Việt Nam làm cơ sở để Tổng công ty phát triển bền vững; Vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo công tác an ninh an toàn các công trình khí; Cung cấp khí tối đa cho các khách hàng trong điều kiện có thể. Tìm kiếm cơ hội, đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng thị trường và gia tăng thị phần tiêu thụ LPG, đặc biệt tại miền Bắc và miền Trung; đẩy mạnh phát triển bán lẻ LPG.

Sau khi nghe các Báo cáo/Tờ trình, tại phiên thảo luận, Đại hội đã nhận được 1 số ý kiến của các cổ đông. Phần lớn các ý kiến thảo luận về: ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; tiến độ của các dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt, dự án mở rộng, nâng công suất Kho chứa LNG 1 triệu tấn/năm tại Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm, dự án đường ống khí lô B – Ô Môn; tình hình đàm phán, ký kết các hợp đồng/phụ lục hợp đồng với các nhà máy điện về giá khí trong bao tiêu;… Trên cơ sở các ý kiến của cổ đông, Đoàn Chủ tịch trả lời cụ thể từng câu hỏi của cổ đông, đặc biệt khẳng định những nỗ lực của PV GAS, đặc biệt vượt qua tác động của đại dịch Covid – 19 và giá dầu suy giảm.

Trong đó, Quý I/2020, PV GAS vẫn đạt được kết quả SXKD khả quan, sát với kế hoạch đề ra. PV GAS cũng đã xây dựng các kịch bản ứng phó và có sự chuẩn bị tốt, đảm bảo hoạt động SXKD không bị gián đoạn trong tình hình dịch bệnh và tự tin sớm bắt nhịp, phục hồi sản xuất sau đại dịch, đẩy nhanh tiến độ các dự án, cũng như đảm bảo duy trì hoạt động SXKD ổn định, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trong giải trình trước cổ đông, Ban Lãnh đạo PV GAS đã khẳng định những nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu PV GAS, trên cơ sở minh bạch và thu hút các nguồn đầu tư trong và ngoài nước, triển khai Chiến lược phát triển ngành công nghiệp khí trong nỗ lực đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Với tỷ lệ cổ đông tham dự tán thành đều đạt 100%, tất cả các tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc PVN nhấn mạnh, với vai trò là cổ đông lớn, PVN hài lòng và tin tưởng vào đội ngũ quản trị, điều hành của PV GAS, thông qua kết quả năm 2019 rất tích cực mà PV GAS đạt được trên các mặt hoạt động. Ông Lê Mạnh Hùng đánh giá cao tiềm năng phát triển, cơ hội của PV GAS trong thời gian tới khi xu hướng chuyển đổi năng lượng của thế giới theo hướng sạch và thân thiện với môi trường hơn. Bên cạnh đó, PV GAS với lợi thế là sở hữu cơ sở hạ tầng công nghiệp khí hoàn chỉnh, có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng nhiên liệu, nguyên liệu cho sản xuất điện, đạm, công nghiệp, hoá chất,… Xu hướng tín dụng mới cũng hỗ trợ cho PV GAS tăng khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế để triển khai các dự án lớn, tạo đà tăng trưởng.

Trong thời gian tới, ngoài các nhiệm vụ theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, Tổng Giám đốc PVN mong muốn PV GAS cần tập trung vào 4 nhiệm vụ là: Minh bạch, rõ ràng các yếu tố thuộc về nền tảng trong hoạt động, hoàn chỉnh mô hình kinh doanh; tiếp tục đẩy nhanh việc hoàn chỉnh hạ tầng công nghiệp khí nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường; đẩy mạnh gia tăng thị phần, phát triển thị trường bán lẻ, đặc biệt là LNG; đẩy mạnh số hoá gắn với an ninh mạng. PVN cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, ủng hộ để PV GAS triển khai tốt kế hoạch SXKD trong năm 2020, cũng như hoàn thành các mục tiêu chiến lược, qua đó bảo toàn, phát triển vốn như kỳ vọng của các cổ đông, trong đó có PVN.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Sinh Khang nêu rõ, trong năm 2020, trên cơ sở nhận thức rõ những khó khăn, thách thức phải đối mặt, đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉ đạo từ PVN, cũng như các cổ đông cho hoạt động SXKD, tập thể người lao động PV GAS cam kết, sẽ bằng mọi nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020, phấn đấu sớm đưa khí Sao Vàng – Đại Nguyệt về bờ, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ dự án kho chứa LNG quy mô 1 triệu tấn/năm tại Thị Vải;…

Đại hội đồng cổ đông thường niên PV GAS 2020 đã kết thúc trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin của cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tiếp tục đưa PV GAS xứng đáng là cánh chim đầu đàn của ngành công nghiệp Khí Việt Nam.

Trường Thịnh