Thứ bảy, 11/07/2015 - 08:02

Sau kiểm toán, Ocean Group từ lãi chuyển sang lỗ "khủng" 2.548 tỷ đồng

Dân trí

Do các chi phí tăng đột biến, Ocean Group lỗ tới 2.548 tỷ đồng trong năm 2014. Trước kiểm toán, Tập đoàn này báo lãi 408 tỷ đồng và tài liệu đại hội cổ đông trong tháng trước công bố chỉ lỗ 1.370 tỷ đồng.

Sau kiểm toán, Ocean Group từ lãi chuyển sang lỗ khủng 2.548 tỷ đồng
Trước kiểm toán, Tập đoàn này báo lãi 408 tỷ đồng và tài liệu đại hội cổ đông trong tháng trước công bố chỉ lỗ 1.370 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán. 

Theo báo cáo đã kiểm toán, doanh thu thuần của Ocean Group tăng lên gần gấp đôi so với trước kiểm toán, ở mức 2.915 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cũng được điều chỉnh tăng gấp đôi lên 606 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng vọt từ -73 tỷ đồng lên 1.624 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay lên tới 262 tỷ đồng. Trong năm 2014, Ocean Bank được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng, do đó, Ocean Group phải trích lập 234 tỷ đồng dự phòng các khoản đầu tư và lỗ do thanh lý khoản đầu tư vào ngân hàng này lên tới gần 1.092 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng từ 147 tỷ đồng lên 1.927 tỷ đồng. Khoản lỗ từ hoạt động khác lên tới gần 350 tỷ đồng, tăng so với 229 tỷ đồng trước kiểm toán.

Do các chi phí tăng đột biến, Ocean Group lỗ tới 2.548 tỷ đồng trong năm 2014. Trước kiểm toán, Tập đoàn này báo lãi 408 tỷ đồng và tài liệu đại hội cổ đông trong tháng trước công bố chỉ lỗ 1.370 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính ghi nhận khoản phải thu đối với ông Hà Trọng Nam, thành viên HĐQT công ty với số tiền 500 tỷ đồng. Đó là số tiền ứng trước cho ông Nam để mua cổ phần CTCP Tràng Tiền từ nhóm cổ đông. Ngày 5/6/2015, Ocean Group đã ký phụ lục hợp đồng dừng thực hiện chuyển nhượng cổ phần và ông Hà Trọng Nam có nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ gốc và lãi tối đa trong vòng 3 năm. Tính đến cuối năm 2014, số lãi mà ông Nam phải trả Ocean Group là 128 tỷ đồng. 

Theo ý kiến kiểm toán, giữa Ocean Group và một công ty con là CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) đang ghi nhận một số khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là các khoản hỗ trợ vốn ngắn hạn cho một số công ty với số tiền gần 721,6 tỷ đồng chưa được đánh giá khả năng thu hồi, một số khoản phải thu khách hàng với số tiền 30,8 tỷ, một số khoản trả trước cho người bán với số tiền gần 50 tỷ, một số khoản phải thu khác với số tiền 2,9 tỷ, một số khoản góp vốn cho các đối tác để triển khai một số dự án đầu tư với số tiền 362 tỷ đang được ghi nhận trên khoản mục phải thu dài hạn khác và một số khoản phải thu dài hạn khác với số tiền 4,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đối với khoản phải thu tài chính, Kiểm toán cho biết đã không thu thập được đầy đủ các bằng chứng về giá trị có thể thu hồi đối với các khoản này cũng như không thể thực hiện được các thủ tục thay thế để đánh giá giá trị dự phòng cần phải trích lập.

Tại thời điểm cuối năm 2014, CTCP Đầu tư Đại Dương Thăng Long (OTL - công ty con của Ocean Group) có khoản phải trả Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương với giá trị là 430 tỷ đồng. Công ty OTL chưa ghi nhận khoản chi phí lãi và các chi phí phát sinh liên quan (nếu có) đến khoản phải trả nêu trên. Kiểm toán chưa thu thập được các bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định các nghĩa vụ của OTL liên quan đến vấn đề nêu trên. Do đó, Kiểm toán không thể xác định được ảnh hưởng (nếu có) của vấn đề nêu trên đến BCTC hợp nhất.

Cũng theo ý kiến kiểm toán, các yếu tố không chắc chắn trọng yếu trên có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty mẹ và CTCP Đầu tư Đại Dương Thăng Long (OTL).

Theo ý kiến kiểm toán, Ocean Group đang đánh giá một số khoản hỗ trợ vốn ngắn hạn, khoản phải thu dài hạn khác và khoản ký quỹ cho một số công ty với số tiền 664,6 tỷ đồng có khả năng thu hồi trên cơ sở bù trừ công nợ, mặc dù công ty không có thỏa thuận với các đối tác này về việc bù trừ công nợ phải thu, phải trả phát sinh từ các hợp đồng kinh tế khác nhau.

Tại ngày 31/12/2014, công ty đang ghi nhận khoản chênh lệch thiếu tiền mặt giữa tồn quỹ thực tế và số dư trên sổ kế toán với số tiền 3.5 tỷ đồng trên khoản mục “Tài sản thiếu chờ xử lý”. Ocean Group đang trong quá trình xác định nguyên nhân và đánh giá ảnh hưởng của vấn đề này đến BCTC hợp nhất của Tập đoàn.

Ngoài ra, trong năm 2014, Ocean Group đã thực hiện bán cổ phần CTCP Bán lẻ và Quản lý Bất động sản Đại Dương (nay là CTCP Siêu thị Vinmart) do Ocean Group nắm giữ. Liên quan đến nghiệp vụ chuyển nhượng này, Ocean Group đã ký kết một hợp đồng nguyên tác và các hợp đồng giản lược chi tiết với các đối tác mua. Tuy nhiên, trong năm 2014, Ocean Group mới hoàn tất các quyền lợi, nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng giản lược và thực hiện thanh lý các hợp đồng này. 

Riêng hợp đồng nguyên tắc nêu trên chưa được thanh lý, theo đó Ocean Group vẫn có một số nghĩa vụ tiềm tàng theo hợp đồng này. Ocean Group chưa đánh giá và trình bày các nghĩa vụ tiềm tàng phát sinh từ hợp đồng nguyên tác nêu trên trong BCTC hợp nhất này. Kiểm toán không thể xác định được ảnh hưởng (nếu có) của vấn đề nêu trên đến BCTC hợp nhất của Ocean Group trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014.

 Phương Dung

 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”