Thứ sáu, 12/04/2019 - 08:47

Tổng Kiểm toán yêu cầu cán bộ không uống rượu bia, karaoke với đơn vị đang kiểm toán

Dân trí

Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao hơn nữa việc giữ gìn tác phong, đạo đức công vụ; giữ gìn uy tín, hình ảnh và nguyên tắc độc lập, khách quan của Kiểm toán viên nhà nước.

Tổng Kiểm toán yêu cầu cán bộ không uống rượu bia, karaoke với đơn vị đang kiểm toán - 1

Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu cán bộ nâng cao phẩm chất đạo đức.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Công điện số 407/CĐ-KTNN về việc “Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ”.

Tại công văn này, Kiểm toán Nhà nước cho biết, trong thời gian qua, phần lớn các đơn vị trong ngành đã nghiêm túc quán triệt và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của công chức, Kiểm toán viên đã được nâng lên rõ nét.

Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước thừa nhận vẫn có một số đơn vị, cán bộ, công chức, Kiểm toán viên chấp hành chưa nghiêm quy chế, quy định, quy trình và chuẩn mực đạo đức nghề ngiệp.

Vì vậy, Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục quán triệt và yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các công điện, chỉ thị và chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước trong mọi hoạt động của đơn vị, nhất là hoạt động kiểm toán.

Trong đó, tập trung quán triệt Chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc quản lý, lãnh đạo đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành KTNN; Chỉ thị về việc tăng cường ứng dụng CNTT trong các hoạt động của Kiểm toán nhà nước; Công điện về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ và tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán; Công điện về việc thực hiện tác phong, đạo đức nghề nghiệp và quy chế tổ chức, hoạt động của Đoàn KTNN.

Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao hơn nữa việc giữ gìn tác phong, đạo đức công vụ; giữ gìn uy tín, hình ảnh và nguyên tắc độc lập, khách quan của Kiểm toán viên nhà nước.

Đặc biệt không được đánh bạc dưới mọi hình thức; không sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán; không lợi dụng nhiệm vụ để vụ lợi; không được uống rượu, bia và hát karaoke với đơn vị đang được kiểm toán; nghiêm cấm việc bỏ sót, cố tình làm sai lệch hoặc giảm bớt kết quản kiểm toán.

"Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng Đoàn kiểm toán chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng Kiểm toán nhà nước nếu để xảy ra vi phạm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm quản lý”, công điện nêu rõ.

Phương Dung