Thứ bảy, 30/09/2017 - 08:02

Từ 1/10: Cả nước có 54,88 triệu người trong độ tuổi lao động

Dân trí

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước đến thời điểm 1/10, ước tính là 54,88 triệu người, tăng 446,4 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2016. Bên cạnh đó, tỉ lệ thất nghiệp nhiều nhất thuộc về lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Từ 1/10: Cả nước có 54,88 triệu người trong độ tuổi lao động - 1

Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả khảo sát tình hình kinh tế xã hội cả nước qua 9 tháng đầu năm 2017.

Về lĩnh vực lao động, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tại thời điểm trên ước tính 48,21 triệu người, tăng 391,8 nghìn người so với cùng thời điểm năm trước.

Mặc dù số người trong độ tuổi lao động (từ 15 tuổi trở lên) chiếm 54,88 triệu người, nhưng số người lao động đang làm việc trong 9 tháng ước tính 53,52 triệu người, gồm: 21,64 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 40,4% tổng số; khu vực công nghiệp và xây dựng 13,7 triệu người, chiếm 25,6%; khu vực dịch vụ 18,18 triệu người, chiếm 34%.

Tính chung 9 tháng năm nay, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,26%, trong đó khu vực thành thị là 3,19%; khu vực nông thôn là 1,79%.

Về tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) là 7,63%, trong đó khu vực thành thị là 11,99%; khu vực nông thôn là 5,96%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi là 1,64%, trong đó khu vực thành thị là 0,87%; khu vực nông thôn là 2,06%.

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản là 57,1%, trong đó khu vực thành thị là 48,7%; khu vực nông thôn là 64,3%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, công tác đào tạo nghề tính đến cuối tháng 8/2017 đã tuyển mới được 1.045 nghìn người, trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp tuyển sinh được 145 nghìn người; trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng tuyển sinh được 900 nghìn người.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2017 đã có 200 nghìn lao động nông thôn và 10 nghìn người khuyết tật được hỗ trợ đào tạo nghề theo Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

Hoàng Mạnh