Thứ ba, 20/11/2018 - 07:31

Bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng

Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

Bà Nguyễn Thùy Linh (Hà Nội) là công chức tại một Cục trực thuộc Bộ, hưởng lương ngạch kế toán viên. Bà được giao kiêm nhiệm phụ trách kế toán ở một đơn vị sự nghiệp thuộc Cục. Đến nay, thời hạn phụ trách một năm đã hết.

Bà Linh hỏi, bà có được bổ nhiệm làm kế toán trưởng ở đơn vị sự nghiệp đó không (bà đã có 8 năm kinh nghiệm làm kế toán, có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng)?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Điều 54 Luật Kế toán có quy định tiêu chuẩn, điều kiện của người được bổ nhiệm kế toán trưởng tại đơn vị kế toán.

Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán quy định về việc bố trí phụ trách kế toán, kế toán trưởng:

"Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm.

Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng".

Theo Chinhphu.vn