Thứ tư, 07/09/2016 - 06:26

Có thể thuê kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán

Đơn vị kế toán có thể bố trí người lao động của đơn vị đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để làm kế toán, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) hoặc có thể ký hợp đồng với doanh nghiệp hoặc các cá nhân để thuê làm kế toán, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán).

Theo phản ánh của ông Nguyễn Anh Tuấn (Hà Nội), Phòng Tư pháp huyện có ký hợp đồng thời hạn 1 năm với một nhân viên và cử làm phụ trách kế toán đơn vị. Do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện khuyết kế toán nên Phòng quyết định cử nhân viên hợp đồng của Phòng Tư pháp phụ trách kế toán cho Phòng. Ông Tuấn hỏi, việc này có đúng theo các quy định về phụ trách kế toán không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 48 Luật Kế toán (2003) quy định "Đơn vị kế toán phải tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán". Đơn vị kế toán theo khoản 5, Điều 4 Luật Kế toán (2003) được hiểu là đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1, Điều 2 của Luật Kế toán có lập báo cáo tài chính.

Đơn vị kế toán có thể bố trí người lao động của đơn vị (bao gồm công chức, viên chức và người đang có hợp đồng lao động với đơn vị phù hợp với quy định của pháp luật) đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật để làm kế toán, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) hoặc có thể ký hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc các cá nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê làm kế toán, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) theo quy định của pháp luật.

Theo Chinhphu.vn