Thứ ba, 10/04/2018 - 06:02

Giáo viên hợp đồng có tham gia BHXH bắt buộc không?

Tôi giảng dạy theo chế độ hợp đồng từ năm 1998, đến năm 2002 thì được tuyển dụng biên chế. Đến tháng 8/2002, tôi mới được tham gia BHXH. Đề nghị xem xét giải quyết để tôi được tham gia BHXH khoảng thời gian giảng dạy hợp đồng nêu trên. Người hỏi Thái Hữu Bảng - Nghệ An.

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ hồ sơ, tài liệu đính kèm, ông Bảng có quá trình làm việc như sau:

- Từ tháng 9/1998 đến tháng 7/2002, được UBND huyện Yên Thành, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hợp đồng lao động và bố trí giảng dạy tại các trường: Trường Tiểu học số 1 Tân Thành, trường Tiểu học số 2 Quang Thành, và trường Tiểu học số 1 Công Thành huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

- Tháng 8/2002, ông Bảng được tuyển dụng vào biên chế nhà nước tại trường Tiểu học Công Thành 1, huyện Yên Thành kể từ ngày 15/8/2002 theo Quyết định số 1613/QĐ-TCCQ ngày 27/8/2002 của Ban Tổ chức chính quyền (nay là Sở Nội vụ) tỉnh Nghệ An.

Theo quy định tại Điều 3 Điều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ thì thời gian từ tháng 9/1998 đến tháng 7/2002 ông Bảng làm việc theo hợp đồng lao động và giảng dạy nêu trên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Vì vậy, BHXH tỉnh Nghệ An không thực hiện thu BHXH bắt buộc thời gian từ tháng 9/1998 đến tháng 7/2002 đối với ông Bảng và đơn vị sử dụng lao động nơi ông Bảng làm việc là đúng quy định của pháp luật.

Theo Chinhphu.vn