Thứ năm, 11/02/2016 - 13:36

Quy định về trợ cấp lần đầu cho giáo viên

Chúng tôi là những nhân viên và giáo viên vào công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ 1/9/2009 đến nay.

Quy định về trợ cấp lần đầu cho giáo viên - 1

Vậy theo Nghị định 116/2010/NĐCP chúng tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu 10 tháng lương hiện hưởng không? – Hoàng Thịnh (hoangthinhf@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ “Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” quy định:

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau: Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung.

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, nếu các bạn là những giáo viên, nhân viên được cơ quan có thẩm quyền điều động từ vùng thuận lợi vào vùng đặc biệt khó khăn để công tác thì các bạn đủ điều kiện được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, nếu các bạn đã thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì các bạn chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó (áp dụng theo Điều 3 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP).

Theo Báo Giáo dục thời đại