Cà Mau: Đơn vị dưới 20 biên chế, nghiên cứu không thành lập phòng, bộ phận chuyên môn

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có chỉ đạo “khẩn” các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị.

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nêu cụ thể: Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh khẩn trương sắp xếp tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo đúng Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Trong quá trình thực hiện phải kết hợp rà soát, sắp xếp tổ chức với đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế để đảm bảo bộ máy thực sự tinh gọn, hiệu quả.

Cà Mau: Đơn vị dưới 20 biên chế, nghiên cứu không thành lập phòng, bộ phận chuyên môn - 1

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. (Ảnh minh họa)

Tiến hành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW và chủ trương của tỉnh. Trong đó, tập trung đẩy mạnh sắp xếp, cắt giảm các bộ phận trung gian.

“Đối với các đơn vị sự nghiệp có dưới 20 biên chế, cần nghiên cứu sắp xếp lại theo cơ chế chuyên viên, không thành lập các phòng, bộ phận chuyên môn”, Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu.

Với các địa phương, Chủ tịch tỉnh Cà Mau cũng chỉ đạo các huyện, thành phố đẩy mạnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức trong nội bộ các cơ quan chuyên môn cấp huyện trên tinh thần tinh gọn, hiệu quả.

“Đối với những đơn vị có chủ trương dự kiến giải thể, sáp nhập cần chủ động xây dựng đề án để thực hiện ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 37/2014/NĐ-CP”, Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo rõ.

Giao Sở Nội vụ rà soát, tham mưu Hội đồng thẩm định Đề án vị trí việc làm tỉnh tiếp tục thẩm định Đề án vị trí việc làm đối với các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, hoàn thành trong tháng 4/2019.

Huỳnh Hải

Link nội dung: https://dantri.com.vn/viec-lam/ca-mau-don-vi-duoi-20-bien-che-nghien-cuu-khong-thanh-lap-phong-bo-phan-chuyen-mon-20190309200105724.htm