Bộ VHTTDL đã đạt kết quả vượt bậc trong ứng dụng CNTT

Dân trí Chiều 5/6, Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông đã đến làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại Bộ VHTTDL.

Đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông do Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng làm trưởng đoàn. Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL làm việc với Đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm CNTT (Bộ VHTTDL) đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại Bộ VHTTDL.

Theo đó, về thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao về ứng dụng CNTT.


Ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm CNTT (Bộ VHTTDL).

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm CNTT (Bộ VHTTDL).

Năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành 100% các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, cụ thể: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành các nhiệm vụ: Kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ (bảo đảm thống nhất sử dụng sổ đăng ký công văn đi- đến trên trục liên thông, ứng dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ); Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, duy trì cung cấp 13 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 từ năm 2016, năm 2017 đã đưa vào sử dụng 17 dịch vụ công trực tuyến (Trong đó có 16 dịch vụ mức độ 3 và 01 mức độ 4), hoàn thành kế hoạch Chính phủ giao và hoàn thành vượt kế hoạch thêm 04 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Phối hợp hoàn thành kết nối liên thông, duy trì tích hợp với Cổng dịch công quốc gia trong giai đoạn thử nghiệm từ tháng 7/2016, đáp ứng yêu cầu về Chính phủ điện tử.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL cũng đã ký Quyết định số 2427/Đ-BVHTTL ngày 08/7/2016 Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020. Hàng năm, Bộ VHTTDL đều ban hành Kế hoạch triển khai cụ thể trên cơ sở các nhiệm vụ khung tại Quyết định này.

Bộ VHTTDL đã đạt kết quả vượt bậc trong ứng dụng CNTT - 2

Đối với nhiệm vụ “Xây dựng và hướng dẫn triển khai Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử”, Bộ VHTTDL giao Trung tâm CNTT là đầu mối triển khai và đang thực hiện theo hướng dẫn của Cục Tin học hóa; Thực hiện tốt và đúng thời hạn các cuộc kiểm tra, đánh giá và báo cáo hàng năm, đột xuất tình hình UDCNTT theo yêu cầu của Bộ TT&TT….

Lãnh đạo Bộ VHTTDL đã chỉ đạo tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước của Bộ cũng như các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp như: Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đảm bảo đến hết năm 2018, hệ thống sẵn sàng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đúng số lượng và thời hạn; Quán triệt 100% các đơn vị ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Bộ.

Năm 2017, Bộ đã cung cấp 17 dịch vụ công trực tuyến (gồm: 16 dịch vụ mức 3 và 01 dịch vụ mức 4), nâng ổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hiện nay là 32 dịch vụ; mức độ 4 là 04 dịch vụ…

Đến tháng 10 năm 2017, Bộ VHTTDL là Bộ đầu tiên hoàn thành liên thông hệ thống quản lý văn bản 4 cấp hành chính trên trục liên thông văn bản của Chính phủ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ VHTTDL. Bộ VHTTDL cũng từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT hướng tới đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin mạng theo quy định của Chính phủ và các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Về chữ ký số, Bộ VHTTDL đang phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ, các đơn vị có liên quan triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên ngành trên hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc để đảm bảo các văn bản điện tử gửi lên trục liên thông được ký số, cấp dấu thời gian sử dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ.

Bộ VHTTDL đang từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT hướng tới đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin mạng theo quy định của Chính phủ và các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ VHTTDL cũng kiến nghị một số vấn đề như Hướng dẫn triển khai và hoàn chỉnh hệ thống Chính phủ điện tử cấp Bộ; Hướng dẫn xây dựng cơ chế, chính sách chung về kết nối và chia sẻ khai thác các thông tin, cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương; Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý và văn bản hướng dẫn xác định mục chi sự nghiệp CNTT trong các cơ quan nhà nước; Thống nhất các mốc thời gian giao việc, thời gian hoàn thành các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do các mốc thời gian giao việc, thời gian hoàn thành các nhiệm vụ này chưa đồng bộ với thời gian lập kế hoạch, nhiệm vụ theo quy định tại các văn bản liên quan đến thu/chi ngân sách, dẫn đến các nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành đều phát sinh ngoài kế hoạch của Bộ dẫn đến khó bố trí kinh phí triển khai, thậm chí không có kinh phí trong năm tài chính; Bộ TT&TT hướng dẫn cụ thể, ban hành danh sách các nội dung và định mức đãi ngộ để thu hút nhân lực CNTT, chính sách động viên, khen thưởng kịp thời; Nghiên cứu, hướng dẫn giải pháp đầu tư nâng cấp, thay thế các trang thiết bị CNTT cũ, lạc hậu….


Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng GĐ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Văn phòng Chính phủ)

Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng GĐ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Văn phòng Chính phủ)

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL trong việc thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại Bộ.

Ông Nguyễn Thanh Phúc cho rằng, Bộ VHTTDL đã nghiêm túc trong thực hiện báo cáo mức độ ứng dụng CNTT, là Bộ đầu tiên Bộ đầu tiên hoàn thành liên thông hệ thống quản lý văn bản 4 cấp hành chính trên trục liên thông văn bản của Chính phủ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Năm 2017, Bộ trong xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, Bộ VHTTDL đã tăng hạng vượt bậc lên thứ 8 (năm 2016 là thứ 19). Điều này chứng Bộ VHTTDL đã sẵn sàng và chủ động trong ứng dụng CNTT, góp phần tích cực và hiệu quả vào công tác cải cách hành chính.

Cục trưởng Nguyễn Thanh Phúc cũng cho rằng, Bộ VHTTDL đã đạt điểm tối đa ở nhiều hạng mục như: mức độ hoàn thành triển khai Chính phủ điện tử, Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử, Cung cấp dịch vụ công trực tuyến...

Ông Nguyễn Thanh Phúc cho rằng, trong thời gian tới, Bộ VHTTDL cần xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ. Bộ TT&TT sẽ hỗ trợ xây dựng.

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trọng Đường, Giám đốc VNCERT (Bộ TT&TT) cũng đánh giá cao công tác cải cách hành chính của Bộ VHTTDL gắn chặt với ứng dụng CNTT của Bộ.

Ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng GĐ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Văn phòng Chính phủ) cho rằng, trong thời gian ngắn Bộ VHTTDL đã triển khai được rất nhiều việc, trong đó có chữ ký số là nhiệm vụ khó.

Ông Nguyễn Lê Phúc cũng đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Bộ VHTTDL trong triển khai ứng dụng CNTT. Ông Phúc cho rằng, vấn đề quan trọng nhất là nhân lực và quy trình thực hiện. Vì vậy, Bộ VHTTDL cần quan tâm đầu tư triển khai diễn tập an toàn thông tin thường niên.


Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của Bộ VHTTDL, Bộ VHTTDL và đoàn kiểm tra của Bộ TT&TT trong đợt kiểm tra ứng dụng CNTT tại Bộ thời gian vừa qua. Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cũng đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ VHTTDL với các đơn vị chức năng trong hoạt động ứng dụng CNTT và đã đạt những thành tựu vượt bậc.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng lưu ý, đối với dịch vụ công trực tuyến, Bộ VHTTDL cần có những đánh giá về hiệu quả thực hiện. Thứ trưởng cho rằng, phải đặt vào vị trí của người dân sử dụng dịch vụ công để biết cái được, cái chưa được của dịch vụ và điều chỉnh. “Nếu nhân dân chưa sử dụng thì cần đánh giá vì sao, do thói quen người dân hay do dịch vụ của chúng ta còn chưa dễ sử dụng để điều chỉnh”- Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cũng đề nghị Bộ VHTTDL sớm triển khai Khung kiến trúc Chính phủ điện tử để tăng cường kết nối liên thông. Ngoài ra, Cổng thông tin phải kết nối tích hợp, thông tin minh bạch để nhân dân có thể dễ dàng tiếp cận.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho rằng, để làm tốt những vấn đề này, công tác nhân sự là vô cùng quan trọng. Hiện nay, chế độ đãi ngộ cho nguồn nhân lực CNTT ở các Bộ, ngành đều rất khó khăn, vì vậy, đề nghị Bộ VHTTDL vận dụng các Thông tư liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho nguồn nhân lực CNTT của Bộ từ đó, góp phần đạt nhiều kết quả khởi sắc trong ứng dụng CNTT của Bộ.

Tiếp thu những ý kiến của đoàn công tác, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên cho biết, Bộ VHTTDL sẽ phát huy những mặt đã làm tốt, khắc phục những hạn chế trong ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL. Thứ trưởng cho rằng, lãnh đạo Bộ VHTTDL xác định cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT là một trong 3 nhiệm vụ đột phá của Bộ VHTTDL. Vì vậy, với những việc chưa làm được, Bộ VHTTDL sẽ đẩy nhanh thực hiện trong thời gian tới.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên cũng đề nghị Đoàn kiểm tra báo cáo với Chính phủ có chính sách hỗ trợ, khuyến khích thu hút nhân lực làm việc CNTT, danh mục đầu tư CNTT để có kinh phí nhất định trong triển khai ứng dụng CNTT.

Hồng Hà

Ảnh: Minh Khánh

Tag :
MỚI NHẤT
Hãng hàng không đầu tiên Việt Nam áp dụng công nghệ 4.0 về kế hoạch bay
Hãng hàng không đầu tiên Việt Nam áp dụng công nghệ 4.0 về kế hoạch bay

(Dân trí) - Jetstar Pacific vừa trở thành hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam được Cục hàng không dân dụng Việt Nam chấp thuận sử dụng phương thức thực hiện kế hoạch bay từ xa dựa trên nền tảng công nghệ 4.0 tại 16 sân bay của Việt Nam.

Thứ năm, 07/06/2018 - 11:00

Những mẫu smartphone xách tay độc đáo về Việt Nam trong tháng 6
Những mẫu smartphone xách tay độc đáo về Việt Nam trong tháng 6

(Dân trí) - Đây là những mẫu smartphone độc đáo nhất hiện nay nhưng lại không được bán chính hãng và đang được các cửa hàng xách tay về bán tại Việt Nam.

Thứ năm, 07/06/2018 - 09:43

Ngày sáng tạo Châu Á: Cơ hội cho Việt Nam trước cú nhảy vọt thế kỷ
Ngày sáng tạo Châu Á: Cơ hội cho Việt Nam trước cú nhảy vọt thế kỷ

(Dân trí) - Sự kiện Huawei Innovation Day 2018 tổ chức tại Thái Lan giới thiệu nhiều công nghệ kết nối, tập trung vào ứng dụng 5G, IoT, VR,... nhằm hiện thực hoá giấc mơ "kết nối mọi thứ" với mục tiêu thúc đẩy sự sáng tạo và giúp nuôi dưỡng một hệ sinh thái cùng chia sẻ thành công.

Thứ năm, 07/06/2018 - 06:57

Bộ ảnh phân thân độc lạ, lấy cảm hứng từ “Chuyện 69”
Bộ ảnh phân thân độc lạ, lấy cảm hứng từ “Chuyện 69”

(Dân trí) - Sáng tạo từ bộ ảnh “Chuyện 69” hội tụ hai khoảnh khắc ngày đêm đối lập, chàng trai đã xách Galaxy S9+ lên và đi khai phá ra ý tưởng độc đáo để kể câu chuyện 69 của riêng mình.

Thứ năm, 07/06/2018 - 06:51

Nokia X6 "tai thỏ" được xách tay về Việt Nam bán giá hơn 6 triệu đồng
Nokia X6 "tai thỏ" được xách tay về Việt Nam bán giá hơn 6 triệu đồng

(Dân trí) - Nokia X6, mẫu smartphone đầu tiên của Nokia được trang bị cặp tai thỏ đã được nhiều cửa hàng xách tay về Việt Nam và chào bán ở mức 6,6 triệu đồng.

Thứ năm, 07/06/2018 - 06:50

Samsung trình làng smartphone Galaxy A9 Star với thiết kế giống iPhone X
Samsung trình làng smartphone Galaxy A9 Star với thiết kế giống iPhone X

(Dân trí) - Samsung vừa trình làng 2 phiên bản mới của dòng smartphone Galaxy A9, nhắm đến phân khúc tầm trung, bao gồm Galaxy A9 Star và Galaxy A9 Lite. Trong đó đáng chú ý trong đó phiên bản Galaxy A9 Star có thiết kế mặt lưng với nhiều nét tương đồng iPhone X của Apple.

Thứ năm, 07/06/2018 - 06:46

Ứng dụng giải toán tích hợp trí tuệ nhân tạo đang “gây sốt” của tác giả người Việt
Ứng dụng giải toán tích hợp trí tuệ nhân tạo đang “gây sốt” của tác giả người Việt

(Dân trí) - Bạn là học sinh đang cần tìm một công cụ để hỗ trợ cho việc học toán của mình? Hay bạn là phụ huynh muốn giúp cho việc học toán của con em mình được thuận tiện hơn? Trong trường hợp này, bạn không nên bỏ qua ứng dụng cực hữu ích dành cho di động dưới đây.

Thứ tư, 06/06/2018 - 05:50

Startup Việt dậy sóng vì cuộc tranh cãi "vay mượn" chất xám từ đối thủ
Startup Việt dậy sóng vì cuộc tranh cãi "vay mượn" chất xám từ đối thủ

(Dân trí) - Cộng đồng Startup Việt Nam trong mấy ngày qua dậy sóng vì cuộc tranh cãi "nảy lửa" giữa công ty vaymuon.vn tố công ty Fiin đã "vay mượn" ý tưởng, thiết kế, nội dung để khởi nghiệp. Sự việc được đẩy lên cao trào khi Chủ tịch của NextTech, đơn vị chủ quản vaymuon.vn thông tin sẽ khởi kiện Fiin ra tòa nếu không công khai xin lỗi và gỡ bỏ các vi phạm.

Thứ tư, 06/06/2018 - 01:50

5G có thể khiến điện thoại trở nên "xấu xí" như thập niên 80
5G có thể khiến điện thoại trở nên "xấu xí" như thập niên 80

(Dân trí) - Chiếc điện thoại sử dụng 5G đầu tiên trên thế giới nhiều khả năng sẽ xuất hiện ngay trong năm 2019, đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất ngay từ bây giờ đã phải bắt tay vào triển khai ý tưởng và thiết kế sản phẩm dành cho công nghệ này.

Thứ tư, 06/06/2018 - 11:43

Sắp xuất hiện smartphone 3 camera và cảm biến vân tay dưới màn hình
Sắp xuất hiện smartphone 3 camera và cảm biến vân tay dưới màn hình

(Dân trí) - Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, trong tháng 6 năm nay, Oppo có thể sẽ cho ra mắt một smartphone cao cấp mới nhất được trang bị đến 3 camera cùng cảm biến vân tay ở dưới màn hình.

Thứ tư, 06/06/2018 - 10:45

Smartphone - Bạn đồng hành đắc lực mùa World Cup 2018
Smartphone - Bạn đồng hành đắc lực mùa World Cup 2018

(Dân trí) - Thị trường di động tại Việt Nam đang chứng kiến sự đổ bộ của khá nhiều dòng sản phẩm mới có giá thành tốt cùng cấu hình mạnh. Trong đó nổi bật là chiếc Nova 3e của Huawei, sản phẩm có cấu hình mạnh mẽ, màn hình lớn cùng mức giá vừa phải.

Thứ tư, 06/06/2018 - 10:00

Facebook chia sẻ thông tin người dùng với các hãng smartphone Trung Quốc
Facebook chia sẻ thông tin người dùng với các hãng smartphone Trung Quốc

(Dân trí) - Facebook một lần nữa khiến nhiều người dùng cảm thấy lo lắng với dữ liệu cá nhân của mình khi một báo cáo cho biết mạng xã hội này đã âm thầm chia sẻ thông tin của người dùng với hàng chục hãng sản xuất smartphone, trong đó có các hãng lớn như Apple, Microsoft, Samsung hay BlackBerry...

Thứ tư, 06/06/2018 - 07:57

ĐÁNG QUAN TÂM
Lenovo bị “ném đá” vì “nổ” quá đà về smartphone không viền màn hình
Lenovo bị “ném đá” vì “nổ” quá đà về smartphone không viền màn hình

(Dân trí) - Lenovo vừa trình làng Z5, chiếc smartphone mới nhất của hãng với thiết kế tràn viền và màn hình “tai thỏ” giống như trên iPhone X. Tuy nhiên sản phẩm này đã lập tức bị giới công nghệ “ném đá” vì trước khi ra mắt, Z5 đã liên tục được Lenovo quảng cáo là smartphone hoàn toàn không viền màn hình.

Thứ tư, 06/06/2018 - 06:28

Facebook mở chiến dịch bảo vệ trẻ em Việt Nam trên môi trường Internet
Facebook mở chiến dịch bảo vệ trẻ em Việt Nam trên môi trường Internet

(Dân trí) - Chiến dịch Think Before You Share (Suy nghĩ trước khi chia sẻ)nhằm nâng cao hiểu biết về môi trường Internet, giúp trẻ em Việt Nam tránh được những mối nguy hại từ trên môi trường mạng, đặc biệt là mạng xã hội Facebook.

Thứ ba, 05/06/2018 - 04:02

“Bộ lịch thi đấu thông minh cho World Cup 2018” là ứng dụng nổi bật tuần qua
“Bộ lịch thi đấu thông minh cho World Cup 2018” là ứng dụng nổi bật tuần qua

(Dân trí) - Bộ lịch thi đấu thông minh để giúp bạn không bỏ qua bất kỳ trận đấu hấp dẫn nào tại World Cup 2018 sắp diễn ra; thủ thuật giúp bảo vệ an toàn tuyệt đối tài khoản Facebook để tránh bị hacker lấy cắp; cách thức để chuyển dữ liệu qua lại giữa smartphone và máy tính không cần dùng đến cáp kết nối... là những ứng dụng, thủ thuật nổi bật tuần qua.

Thứ ba, 05/06/2018 - 04:00

Tường thuật trực tuyến vụ xét xử gây chết 9 người trên ứng dụng Onme
Tường thuật trực tuyến vụ xét xử gây chết 9 người trên ứng dụng Onme

(Dân trí) - 14h chiều nay (ngày 5/6), TAND TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) tuyên án vụ chạy thận làm chết 9 người ở Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình ngày 29/5/2017. Tất cả những diễn biến của buổi tuyên án được tường thuật độc quyền trực tiếp trên ứng dụng Onme.

Thứ ba, 05/06/2018 - 02:27

Bị khóa SIM 1 chiều, người dùng có thể gia hạn tạm thời như thế nào?
Bị khóa SIM 1 chiều, người dùng có thể gia hạn tạm thời như thế nào?

(Dân trí) - VinaPhone và Viettel đã chính thức khóa 1 chiều đối với những thuê bao di động không bổ sung thông tin và ảnh chân dung khi đã nhận đủ các thông báo. Tuy nhiên, nếu đang gặp khó trong việc đi bổ sung, người dùng có thể gia hạn thêm thời gian để tránh ảnh hưởng công việc.

Thứ ba, 05/06/2018 - 01:38

Những thiết bị nào sẽ được nâng cấp lên nền tảng iOS 12 mới nhất?
Những thiết bị nào sẽ được nâng cấp lên nền tảng iOS 12 mới nhất?

(Dân trí) - Apple đã chính thức trình làng phiên bản iOS 12 với hàng loạt tính năng và cải tiến mới. Giờ đây câu hỏi được không ít người đặt ra đó là thiết bị của mình có được hỗ trợ và nâng cấp lên phiên bản iOS 12 hay không? Bài viết dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời.

Thứ ba, 05/06/2018 - 11:43

Qualcomm ra mắt chip Snapdragon 850 cao cấp nhất dành riêng cho máy tính
Qualcomm ra mắt chip Snapdragon 850 cao cấp nhất dành riêng cho máy tính

(Dân trí) - Qualcomm vừa trình làng thế hệ vi xử lý mới và mạnh mẽ nhất của hãng - Snapdragon 850, nhưng không phải dành cho các thiết bị di động mà chỉ dành cho những chiếc máy tính sử dụng Windows 10 Always Connected (máy tính Windows 10 luôn luôn kết nối như trên smartphone).

Thứ ba, 05/06/2018 - 11:40

Microsoft mua một công ty "lạ hoắc" với giá 7,5 tỷ USD với mục đích gì?
Microsoft mua một công ty "lạ hoắc" với giá 7,5 tỷ USD với mục đích gì?

(Dân trí) - Là một cái tên khá xa lạ với người dùng công nghệ, nhưng lại đóng vai trò quan trọng với các lập trình viên, GitHub hứa hẹn sẽ giúp Microsoft tiếp tục là người lồ trong lĩnh vực nền tảng, với mục tiêu chủ đạo hiện nay là công nghệ đám mây Azure.

Thứ ba, 05/06/2018 - 08:30

7 điểm nhấn sáng giá trên Honor 10 giá dưới 10 triệu đồng
7 điểm nhấn sáng giá trên Honor 10 giá dưới 10 triệu đồng

(Dân trí) - Phân khúc smartphone dưới 10 triệu đang trở thành lựa chọn hấp dẫn người tiêu dùng Việt. Hiểu rõ điều đó, thương hiệu điện thoại dành cho giới trẻ Honor tự tin mang Honor 10 gia nhập phân khúc này tại thị trường Việt Nam. Đâu là lý do cho sự tự tin của Honor đối với model này?

Thứ ba, 05/06/2018 - 08:00

Đập hộp Blackberry KeyOne phiên bản màu đồng giới hạn tại Việt Nam
Đập hộp Blackberry KeyOne phiên bản màu đồng giới hạn tại Việt Nam

(Dân trí) - Bronze Edition là mẫu KeyOne phiên bản giới hạn màu đồng mới nhất của BlackBerry lên kệ thị trường Việt với giá 16,5 triệu đồng.

Thứ ba, 05/06/2018 - 07:39

Mac OS Mojave chính thức ra mắt, cải tiến đáng nể
Mac OS Mojave chính thức ra mắt, cải tiến đáng nể

(Dân trí) - Đúng như tin đồn, Mac OS mới đã được Apple chính thức ra mắt tại WWDC 2018 với tên gọi Mojave - một sa mạc ở Califonia. Phiên bản mới có nhiều cải tiến đáng kể so với thế hệ Mac OS High Sierra.

Thứ ba, 05/06/2018 - 06:29

Những tính năng đáng giá trên nền tảng iOS 12 vừa trình làng
Những tính năng đáng giá trên nền tảng iOS 12 vừa trình làng

(Dân trí) - Đúng như dự đoán, nền tảng di động iOS tiếp tục là “nhân vật chính” tại Hội nghị dành cho các nhà phát triển WWDC, sự kiện quan trọng nhất trong năm của Apple. Năm nay, phiên bản iOS 12 được trình làng với hàng loạt tính năng và cải tiến, đặc biệt là cải thiện hiệu suất trên thiết bị.

Thứ ba, 05/06/2018 - 06:28