Chuẩn mực Basel II và tiến trình xây dựng một ngành ngân hàng Việt Nam lành mạnh

Dân trí Trong những năm qua, Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã đề ra chiến lược dài hạn và các chính sách tiền tệ linh hoạt để điều hành hoạt động của ngành ngân hàng và hỗ trợ tích cực cho sự tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế.

Tiến trình xây dựng một ngành ngân hàng Việt Nam lành mạnh đã đánh dấu được những bước tiến đáng kể trong việc tái cấu trúc ngành ngân hàng, giảm số lượng ngân hàng yếu kém, nâng cao năng lực của các ngân hàng thương mại đặc biệt là về chất lượng tài sản, khả năng sinh lời, hệ số an toàn vốn và năng lực quản trị. Trong khuôn khổ đó, NHNN đã chủ động xây dựng lộ trình triển khai và áp dụng Basel II đối với hệ thống NHTM từ năm 2014.

VIB nằm trong số ít ngân hàng Việt sẵn sàng cho việc áp dụng Basel II
VIB nằm trong số ít ngân hàng Việt sẵn sàng cho việc áp dụng Basel II

Basel II là phiên bản thứ hai của Hiệp ước Basel, trong đó đưa ra các nguyên tắc chung và các chuẩn mực của ủy ban Basel về giám sát ngân hàng, được ban hành từ tháng 6/2004. Ngân hàng trung ương Singapore, ngay trong năm 2005 đã ra dự thảo để triển khai Basel II trên toàn hệ thống, với thông cáo “Mục tiêu của Basel II là giúp tăng cường thực tiễn quản trị rủi ro cho các ngân hàng Singapore, từ đó đóng góp vào một hệ thống tài chính an toàn và lành mạnh và tăng cường năng lực cạnh tranh dài hạn cho các ngân hàng Singapore”, và với thông cáo ngày 14/12/2007, Basel II chính thức áp dụng tại Singapore từ 1/1/2008. Tương tự Singapore, 9/2005 Ngân hàng trung ương Hồng Kông cũng đánh giá “Với những lợi ích thiết thực của việc áp dụng Basel II đối với sự an toàn và ổn định của hệ thống ngân hàng và đối với uy tín của Hồng Kông với vai trò là một trung tâm tài chính quốc tế, Hồng Kông đã nhanh chóng và chủ động đưa các yêu cầu của Basel II vào hệ thống quy định của ngành ngân hàng”.

Sau khi đã đánh giá được năng lực thực tế của các ngân hàng Việt Nam, NHNN đã quyết định chọn 10 ngân hàng để thí điểm chuẩn mực tính toán vốn theo phương pháp tiêu chuẩn của Basel II. Các ngân hàng chủ động thực hiện, triển khai và đến năm 2018 đã có ngân hàng thành công trong việc hoàn tất triển khai Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn. Các ngân hàng này tạo một tấm gương thực tế để các ngân hàng còn lại trong danh sách thí điểm Basel II và tất cả các ngân hàng còn lại nhanh chóng thực hiện các hành động để tuân thủ Basel II.

Một điều thú vị là các ngân hàng thành công trong việc hoàn tất triển khai Basel II cũng là các ngân hàng hàng đầu trong quản trị rủi ro và hiệu quả hoạt động, với chất lượng tài sản hàng đầu, không còn dư nợ trái phiếu tại VAMC, các hệ số an toàn và thanh khoản lành mạnh, hệ số sinh lời thuộc nhóm cao nhất ngành và đang tăng trưởng rất năng động.

Tổng quan về Basel II và áp dụng tại Việt Nam

Với Basel II, ủy ban Basel đã từ bỏ phương pháp luận “một kích thước phù hợp với tất cả” (“one size fits all”) của hiệp ước về vốn năm 1988 về việc tính toán yêu cầu vốn pháp định nhỏ nhất và giới thiệu khái niệm “3 cột trụ” (three pillar concept).

Các trụ cột chính trong chuẩn mực Basel II được mô phỏng như sau:

Chuẩn mực Basel II và tiến trình xây dựng một ngành ngân hàng Việt Nam lành mạnh - 2

Để triển khai đề án Basel II, NHNN đã ban hành thông tư số 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với TCTD (theo phương pháp tiêu chuẩn của Basel II) và thông tư số 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của NHTM nhằm tạo khung pháp lý để các ngân hàng thực hiện trụ cột 1, trụ cột 2 và trụ cột 3 của Basel II.

Trụ cột 1 (Pillar I)

Pillar I yêu cầu các ngân hàng phải duy trì tỷ lệ vốn tự có tối thiểu 8% bao gồm tính vốn yêu cầu cho rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động.

Với việc phân loại tài sản có rủi ro tại Trụ cột 1, NHNN đã định hướng các ngân hàng xây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp với năng lực huy động vốn tự có thông qua việc phân loại các phân khúc khách hàng và sản phẩm dịch vụ theo các mức độ rủi ro khác nhau. NHNN quy định rõ ràng việc các ngân hàng cần đáp ứng yêu cầu về hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống quy định, chính sách, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào để thu thập các thông tin về khách hàng, khoản cấp tín dụng đầy đủ, chính xác. Dựa trên yêu cầu đó, các ngân hàng chủ động rà soát lại chính sách khách hàng, chính sách quản trị rủi ro (chính sách tài sản đảm bảo, chính sách tín dụng), chính sách giá để tối ưu hóa tài sản có rủi ro.

Ngoài Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định về cách tính toán vốn yêu cầu theo phương pháp tiêu chuẩn, NHNN đã xác định lộ trình ban hành thông tư hướng dẫn về việc triển khai tính toán Tỷ lệ an toàn vốn theo phương pháp xếp hạng nội bộ (Internal rating base), trước mắt là phương pháp xếp hạng tín dụng nội bộ cơ bản (FIRB), dự kiến sẽ lấy ý kiến TCTD trong năm 2019. Với những ngân hàng có mức độ rủi ro thấp thì sẽ có thể được hưởng lợi thông qua việc xác định vốn tự có ở mức độ thấp hơn.

Trụ cột II (Pillar II)

Trụ cột II của Basel II bao gồm rất nhiều nội dung định tính và định lượng, có thể tóm tắt thành 2 cấu phần lớn:

1. Các chuẩn mực cơ quan quản lý yêu cầu đối với hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng

2. Đánh giá mức độ đủ vốn của từng ngân hàng

Để hướng dẫn triển khai các nội dung này, NHNN đã ban hành Thông tư 13/2018/TT-NHNN, trong đó có một số thay đổi lớn mang tính chất đột phá:

- Đối với các chỉ tiêu định tính, Cơ quan quản lý chỉ ban hành các nguyên tắc và để ngân hàng tự lượng hóa thành các chỉ tiêu nội bộ phù hợp với trình độ phát triển và khẩu vị rủi ro của từng ngân hàng. Ví dụ: Ngân hàng thương mại tự định xây dựng phương pháp đo lường và định lượng các chỉ tiêu để xác định rủi ro tập trung thay vì NHNN ban hành chỉ số cố định. Như vậy, thay vì quy định một con số cố định áp dụng cho toàn ngành, NHNN cho phép các Ngân hàng thương mại tự định nghĩa và thiết lập các chỉ tiêu này để phản ánh được rõ nét quan điểm rủi ro của ngân hàng.

- Đối với các chỉ tiêu định lượng quy định tại trụ cột 2, NHNN cũng để mở hướng tiếp cận cho các Ngân hàng tự quyết phù hợp với trình độ phát triển của từng ngân hàng. Ví dụ: để tính toán Vốn kinh tế, các ngân hàng được yêu cầu xác định tối thiểu 6 thành phần, bao gồm: vốn cho rủi ro tín dụng, vốn cho rủi ro hoạt động, vốn cho rủi ro thị trường, vốn cho rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, vốn cho rủi ro tập trung và vốn cho các rủi ro trọng yếu khác. Tuy nhiên, ngân hàng thương mại có thể lựa chọn áp dụng cùng phương pháp tính toán vốn cho các loại rủi ro được quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN hoặc tiếp cận theo phương pháp riêng của ngân hàng.

Toàn bộ quá trình triển khai các nội dung của trụ cột II Basel 2 tại Ngân hàng thương mại sẽ được NHNN thực hiện thẩm định và đánh giá lại.

Trụ cột III (Pillar III)

Trụ cột III nhằm mục đích tăng cường kỷ luật thị trường thông qua tăng cường công khai thông tin của các ngân hàng. Tại Thông tư 41, NHNN đã quy định chặt chẽ các yêu cầu về nội dung và hình thức công bố thông tin đảm bảo tính công khai, minh bạch và tiếp cận thuận tiện cho các cá nhân, tổ chức có lợi ích liên quan. Nội dung công bố thông tin gồm cả nội dung định tính và định lượng, từ thông tin về cơ cấu vốn, mức độ đầy đủ về vốn đến những thông tin liên quan đến mức độ nhạy cảm của ngân hàng với rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động và quy trình đánh giá của ngân hàng đối với từng loại rủi ro này. Đây được coi điều kiện tiên quyết cho tính hiệu quả và minh bạch của hoạt động ngân hàng.

Như vậy, việc ban hành các thông tư hướng dẫn triển khai Basel II là định hướng đúng đắn của NHNN trong việc nâng cao năng lực quản lý rủi ro và chuẩn mực an toàn trong hoạt động ngân hàng theo thông lệ quốc tế. Điều này cũng tạo ra nền tảng để giúp các ngân hàng Việt Nam tiếp cận với các thị trường vốn quốc tế một cách dễ dàng, với chi phí thấp và tăng mức độ tin cậy của các định chế tài chính toàn cầu, các nhà đầu tư và các tổ chức quốc tế khác đối với Việt Nam, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của ngành ngân hàng Việt Nam trong thời gian tới.

Chúng ta hy vọng rằng với sự tiên phong của một số ngân hàng đã được NHNN áp dụng chuẩn Basel II theo thông tư 41 ngay từ đầu năm 2019 sẽ là động lực mạnh mẽ để quá trình triển khai và tuân thủ Basel II của các ngân hàng còn lại được thực hiện một cách nghiêm túc và nhanh chóng.

M. Chi

MỚI NHẤT
Cổ phiếu PNJ giảm mạnh, vốn hóa của PNJ sụt mất 195 tỷ đồng
Cổ phiếu PNJ giảm mạnh, vốn hóa của PNJ sụt mất 195 tỷ đồng

(Dân trí) - Cổ phiếu PNJ sáng nay giảm khá mạnh 1.200 đồng tương ứng 1,26% còn 94.300 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh thấp với chỉ duy nhất 1 lệnh có khối lượng hơn 180 nghìn cổ phiếu. Vốn hoá thị trường của công ty này theo đó cũng sụt mất gần 195 tỷ đồng.

Thứ năm, 29/11/2018 - 01:00

Bất chấp tin xấu, "tiền lớn" bất ngờ đổ vào cổ phiếu BIDV
Bất chấp tin xấu, "tiền lớn" bất ngờ đổ vào cổ phiếu BIDV

(Dân trí) - Trước một số tin đồn bất lợi trên thị trường, cổ phiếu mã BID vẫn tiếp tục tăng giá mạnh sau đợt khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO). Tuy nhiên, càng về nửa sau phiên sáng, biên độ tăng tại mã này lại đang có dấu hiệu thu hẹp lại, cùng với đó là sự giảm nhiệt của VN-Index.

Thứ năm, 29/11/2018 - 12:40

Nhà đầu tư Trung Quốc tăng cường mua doanh nghiệp Việt
Nhà đầu tư Trung Quốc tăng cường mua doanh nghiệp Việt

(Dân trí) - Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, số dự án, lượt góp vốn mua cổ phần tại Việt Nam của các nhà đầu tư Trung Quốc đại lục và các vùng lãnh thổ thuộc nước này đang gia tăng rất mạnh mẽ tại Việt Nam.

Thứ năm, 29/11/2018 - 12:30

Ngân hàng tư nhân đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro
Ngân hàng tư nhân đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro

(Dân trí) - Ngân hàng Quốc tế (VIB) vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trao quyết định áp dụng thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài kể từ ngày 1/1/2019.

Thứ năm, 29/11/2018 - 12:00

Giá dầu giảm sốc, nữ đại gia hàng không có hơn 390 tỷ đồng trong 1 ngày
Giá dầu giảm sốc, nữ đại gia hàng không có hơn 390 tỷ đồng trong 1 ngày

(Dân trí) - Sau chuỗi giao dịch lình xình, giá cổ phiếu Vietjet bật tăng mạnh trong phiên 28/11 đưa giá trị tài sản cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Phương Thảo – CEO Vietjet tăng hơn 390 tỷ đồng trong vòng 1 ngày. VJC đang được hỗ trợ đáng kể nhờ diễn biến giá dầu giảm mạnh, kỳ vọng sẽ giúp cải thiện kết quả kinh doanh quý IV.

Thứ tư, 28/11/2018 - 09:38

Sắp nhận trên 600 tỷ đồng “tiền tươi”, tỷ phú Thái lại có hơn 1.300 tỷ đồng trong buổi sáng
Sắp nhận trên 600 tỷ đồng “tiền tươi”, tỷ phú Thái lại có hơn 1.300 tỷ đồng trong buổi sáng

(Dân trí) - Chỉ hơn chục ngày nữa, “ông chủ Thái” sẽ nhận về 687,3 tỷ đồng “tiền tươi” trong tài khoản, tuy nhiên, ngay trong phiên giao dịch sáng nay, giá cổ phiếu Sabeco tăng mạnh đã giúp người Thái có thêm 1.374,6 tỷ đồng.

Thứ tư, 28/11/2018 - 01:28

Giá vàng đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng đồng loạt giảm mạnh

(Dân trí) - Phiên giao dịch sáng nay 28/11, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh từ 20.000 đồng - 150.000 đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới đi xuống do các nhà đầu tư chờ đợi thông tin mới từ Fed.

Thứ tư, 28/11/2018 - 10:46

“Cuối đường hầm” của đại gia Dương Ngọc Minh; Quyết định của Cường đôla “nhấn chìm” cổ phiếu?
“Cuối đường hầm” của đại gia Dương Ngọc Minh; Quyết định của Cường đôla “nhấn chìm” cổ phiếu?

(Dân trí) - Cả cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai và HVG của Thủy sản Hùng Vương phiên này cùng giảm sàn. Tuy nhiên, trong khi việc thiếu gia Nguyễn Quốc Cường rời công ty để lại nhiều băn khoăn cho cổ đông thì công ty của đại gia Dương Ngọc Minh dường như đã thấy cửa sáng sau đợt tái cơ cấu mạnh.

Thứ ba, 27/11/2018 - 08:20

Thực thi chính sách chống chuyển giá ảnh hưởng xấu đến DN trong nước
Thực thi chính sách chống chuyển giá ảnh hưởng xấu đến DN trong nước

(Dân trí) - Tại Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2018 diễn ra sáng 27/11 tại Hà Nội, đại diện một số doanh nghiệp cho rằng, Nghị định 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết đang gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp trong nước.

Thứ ba, 27/11/2018 - 03:24

Tưởng “hốt bạc” ở thị trường trăm tỷ USD, không ít đại gia "chết" vì tiền mặt!
Tưởng “hốt bạc” ở thị trường trăm tỷ USD, không ít đại gia "chết" vì tiền mặt!

(Dân trí) - Tại một thị trường trị giá tới 120 tỷ USD và tốc độ tăng trưởng hàng năm gần 10%, các “đại gia” bán lẻ đang ồ ạt nhảy vào Việt Nam. Song có một thực tế đã được chuyên gia PwC chỉ ra, đó là tham vọng mở rộng với tốc độ theo cấp số nhân đã khiến không ít “ông lớn” đã bị cạn kiệt tiền mặt và đứng trước bờ vực phá sản.

Thứ ba, 27/11/2018 - 03:00

Chồng vướng lao lý, vợ xây “đế chế vàng bạc” sở hữu nghìn tỷ đồng trong tay
Chồng vướng lao lý, vợ xây “đế chế vàng bạc” sở hữu nghìn tỷ đồng trong tay

(Dân trí) - Trong khi ông Trần Phương Bình bị vướng vào lao lý thì bà Cao Thị Ngọc Dung vẫn lãnh đạo PNJ tăng trưởng mạnh, khẳng định công ty này không hề liên quan đến các vấn đề tại DongA Bank cũng như không phải là “sân sau” của ông Bình. Bà Dung mới đây tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu tại PNJ lên hơn 15,1 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 1.440 tỷ đồng.

Thứ ba, 27/11/2018 - 02:14

Chỉ định thầu chiếm 70%, nhiều bộ ngành "nói không" với đấu thầu qua mạng
Chỉ định thầu chiếm 70%, nhiều bộ ngành "nói không" với đấu thầu qua mạng

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có Báo cáo về tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu gửi Thủ tướng Chính phủ, theo đó nêu rõ gần 70% dự án đấu thấu vẫn ở việc chỉ định thầu.

Thứ ba, 27/11/2018 - 01:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Đặt cược vào “ván bài” Trung Quốc, đại gia thuỷ sản toan tính gì?
Đặt cược vào “ván bài” Trung Quốc, đại gia thuỷ sản toan tính gì?

(Dân trí) - Tăng giá phi mã trong vòng 1 năm qua, song phiên 26/11, cổ phiếu ANV của Navico bất ngờ giảm kịch sàn ngay sau khi công ty này công bố thông tin đang định hướng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và loại bỏ khả năng tác động của biến động giá nhân dân tệ đến thanh toán.

Thứ hai, 26/11/2018 - 09:14

Bà Cao Ngọc Dung: Chồng vũng lầy ngàn tỷ, vợ cơ đồ nửa tỷ USD
Bà Cao Ngọc Dung: Chồng vũng lầy ngàn tỷ, vợ cơ đồ nửa tỷ USD

Doanh nghiệp của bà Cao Thị Ngọc Dung không ngừng mở rộng, sở hữu chuỗi bán lẻ vàng bạc trang sức hàng đầu cả nước, trong khi ông chồng Trần Phương Bình khó có cơ hội để thoát khỏi vũng bùn lầy tại DongABank.

Thứ hai, 26/11/2018 - 04:34

Mất hơn 46.000 tỷ đồng, ông Trịnh Văn Quyết tụt hạng “top giàu”
Mất hơn 46.000 tỷ đồng, ông Trịnh Văn Quyết tụt hạng “top giàu”

(Dân trí) - Tại thời kỳ đỉnh cao của ROS, có lúc ông Trịnh Văn Quyết đã đứng đầu danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, ở thời điểm này, khi thị giá ROS sụt mạnh hơn 77% trong trong vòng 1 năm qua, ông Quyết đã rớt xuống vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng này.

Thứ hai, 26/11/2018 - 04:10

Bảo hiểm tiền gửi 75 triệu đồng: Có khả năng bảo vệ được bao nhiêu người gửi tiền?
Bảo hiểm tiền gửi 75 triệu đồng: Có khả năng bảo vệ được bao nhiêu người gửi tiền?

(Dân trí) - Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo thống kê, với hạn mức 75 triệu đồng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có khả năng bảo vệ toàn bộ được 87,32% số lượng người gửi tiền. Hạn mức này khá gần với khuyến nghị của Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế.

Thứ hai, 26/11/2018 - 11:31

Vì sao Châu Âu luôn được xem là “Miền đất hứa”?
Vì sao Châu Âu luôn được xem là “Miền đất hứa”?

(Dân trí) - Không khó để tìm nguyên nhân lý giải cho việc các quốc gia Châu Âu luôn nằm trong top dẫn đầu trên thế giới về kinh tế, giáo dục, y tế... Hãy cùng tìm hiểu những lý do khiến châu lục này được xem là miền đất hứa cho việc định cư cuả nhiều người nhé!

Thứ hai, 26/11/2018 - 09:00

Ngân hàng chạy đua huy động, lãi suất VND tăng cao
Ngân hàng chạy đua huy động, lãi suất VND tăng cao

(Dân trí) - Thời gian gần đây, thị trường lại chứng kiến một đợt sóng tăng lãi suất huy động VND giữa các ngân hàng thương mại, kể cả ngân hàng lớn hoặc nhỏ.

Chủ nhật, 25/11/2018 - 09:08

VAMC liên tiếp hạ giá bán khoản nợ xấu của Đông Thiên Phú
VAMC liên tiếp hạ giá bán khoản nợ xấu của Đông Thiên Phú

(Dân trí) - Giá khởi điểm mà VAMC đưa ra trong lần đấu giá này đối với Công ty Đông Thiên Phú hơn 137 tỷ đồng, giảm 7 tỷ so với lần thông báo trước đó. Còn so với gần 3 tháng trước, mức giá khởi điểm đã giảm khoảng 107 tỷ (tương đương với giảm 44%).

Chủ nhật, 25/11/2018 - 04:48

13-14 “sân sau”, đừng tưởng Thủ tướng không biết; quan chức vướng bê bối “đất vàng”
13-14 “sân sau”, đừng tưởng Thủ tướng không biết; quan chức vướng bê bối “đất vàng”

(Dân trí) - “Có ông không chỉ một sân sau mà còn hai, ba thậm chí là 13-14 sân sau. Có ông có đầy đủ bao nhiêu sân sau buôn bán nguyên vật liệu. Đừng nói Thủ tướng không biết vấn đề này” – phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước các lãnh đạo DNNN trong một sự kiện tuần qua.

Chủ nhật, 25/11/2018 - 11:15

Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung: Nhiều nguy cơ xấu “rình rập”
Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung: Nhiều nguy cơ xấu “rình rập”

(Dân trí) - Các chuyên gia kinh tế và đại diện các hiệp hội cho rằng, “không thể lơ là với tác động từ chiến tranh thương mại”. Đây là những ý kiến trong Hội thảo Chiến tranh thương mại: Tương lai của doanh nghiệp sản xuất?.

Thứ bảy, 24/11/2018 - 03:38

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu những nguyên nhân cần lập đặc khu kinh tế
Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu những nguyên nhân cần lập đặc khu kinh tế

(Dân trí) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho rằng, việc thành lập các khu vực đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt góp phần khắc phục được hạn chế hiện nay là các khu vực có tiềm năng, lợi thế lớn nhưng thiếu cơ chế, chính sách đặc biệt để bứt phá phát triển.

Thứ bảy, 24/11/2018 - 02:00

TPHCM đang “chuyển mình” để trở thành một “siêu đô thị”
TPHCM đang “chuyển mình” để trở thành một “siêu đô thị”

(Dân trí) - Lãnh đạo TPHCM cho rằng thành phố đang chuyển mình để trở thành một “siêu đô thị”. Các vị lãnh đạo cam kết sẽ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, bảo đảm môi trường kinh doanh thông thoáng và một khung pháp lý minh bạch để thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất.

Thứ sáu, 23/11/2018 - 08:00

Ông Phạm Nhật Vượng phát triển an ninh mạng; “Nhân tố bí ẩn” tại Vinaconex “gây sốt”
Ông Phạm Nhật Vượng phát triển an ninh mạng; “Nhân tố bí ẩn” tại Vinaconex “gây sốt”

(Dân trí) - Trong không khí “đại hạ giá” của sự kiện “Black Friday”, phần lớn cổ phiếu trên thị trường chứng khoán cũng bị sụt giảm. Tuy nhiên, cổ phiếu VCG của Vinaconex vẫn tăng trần mạnh mẽ, còn cổ phiếu VIC của Vingroup vẫn duy trì được “sắc xanh”.

Thứ sáu, 23/11/2018 - 02:05