Thứ tư, 20/01/2016 - 00:20

Triển lãm sách, tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam- Từ Đại hội đến Đại hội”

Dân trí

Hơn 800 sách, báo, ảnh tư liệu …đã tái hiện sinh động chiều dài 86 năm lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sáng tạo và rèn luyện Đảng ta; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng qua các kỳ Đại hội.

Đó là những dấu mốc quan trọng và thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến nay, đặc biệt là trong 30 năm đổi mới, hội nhập quốc tế.

Sự kiện do Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2016).

Các tài liệu của triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - từ Đại hội đến Đại hội” được trưng bày theo 4 nội dung đó là: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội.

Triển lãm sách, tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam- Từ Đại hội đến Đại hội” - 1
Đầu tiên là các tư liệu liên quan đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam từ những năm đầu thế kỉ XX với các cuộc khởi nghĩa, những điều kiện, nhân tố dẫn đến sự ra đời của Đảng ta.
Đầu tiên là các tư liệu liên quan đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam từ những năm đầu thế kỉ XX với các cuộc khởi nghĩa, những điều kiện, nhân tố dẫn đến sự ra đời của Đảng ta.
Phần 2 của triển lãm giới thiệu các tư liệu, sách về nội dung Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các tư liệu trong phần này nhấn mạnh vai trò của Đảng ta trong lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc; các bài nói chuyện, bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền....
Phần 2 của triển lãm giới thiệu các tư liệu, sách về nội dung Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các tư liệu trong phần này nhấn mạnh vai trò của Đảng ta trong lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc; các bài nói chuyện, bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền....
Triển lãm sách, tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam- Từ Đại hội đến Đại hội” - 4
Phần tiếp theo trưng bày các tư liệu nghiên cứu, giới thiệu, tổng kết và đánh giá vai trò của Đảng ta trong lãnh đạo toàn dân thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; các thành tựu Việt Nam đã đạt được trong 30 năm đổi mới...
Phần tiếp theo trưng bày các tư liệu nghiên cứu, giới thiệu, tổng kết và đánh giá vai trò của Đảng ta trong lãnh đạo toàn dân thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; các thành tựu Việt Nam đã đạt được trong 30 năm đổi mới...
Triển lãm sách, tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam- Từ Đại hội đến Đại hội” - 6
Triển lãm sách, tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam- Từ Đại hội đến Đại hội” - 7
Triển lãm sách, tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam- Từ Đại hội đến Đại hội” - 8
Phần thứ 4 nhấn mạnh nội dung Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội được thể hiện bằng cương lĩnh, đường lối, chính sách, văn kiện, Nghị quyết của Đảng qua 11 kỳ Đại hội, từ Đại hội lần đầu tiên vào năm 1935 cho đến Đại hội XI vào năm 2011; cuộc đời và sự nghiệp của các đồng chí Tổng Bí thư Đảng ta qua các kì Đại hội...
Phần thứ 4 nhấn mạnh nội dung "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội" được thể hiện bằng cương lĩnh, đường lối, chính sách, văn kiện, Nghị quyết của Đảng qua 11 kỳ Đại hội, từ Đại hội lần đầu tiên vào năm 1935 cho đến Đại hội XI vào năm 2011; cuộc đời và sự nghiệp của các đồng chí Tổng Bí thư Đảng ta qua các kì Đại hội...
Triển lãm sách, tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam- Từ Đại hội đến Đại hội” - 10
Triển lãm cũng trưng bày một số hồi kí và tư liệu giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của các vị lãnh đạo Đảng qua các thời kì cùng nhiều bài viết, bài nói chuyện đã được tập hợp, in thành sách…
Triển lãm cũng trưng bày một số hồi kí và tư liệu giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của các vị lãnh đạo Đảng qua các thời kì cùng nhiều bài viết, bài nói chuyện đã được tập hợp, in thành sách…
Thông qua triển lãm, bạn đọc và công chúng có cơ hội hiểu sâu sắc hơn sự ra đời và phát triển lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và những bài học đúc kết từ 30 năm đổi mới, phát triển đất nước vừa là hành trang, vừa là nguồn lực quý báu động viên toàn Đảng, toàn dân ta tiến lên giành những thắng lợi mới, đồng thời khơi gợi lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay.
Thông qua triển lãm, bạn đọc và công chúng có cơ hội hiểu sâu sắc hơn sự ra đời và phát triển lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và những bài học đúc kết từ 30 năm đổi mới, phát triển đất nước vừa là hành trang, vừa là nguồn lực quý báu động viên toàn Đảng, toàn dân ta tiến lên giành những thắng lợi mới, đồng thời khơi gợi lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay.

Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” mở cửa từ ngày 15/1 và bế mạc vào ngày 25/2/2016 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội....

Quỳnh Nguyên

Mới nhất