5000 người tập luyện màn đại xoè lớn chưa từng có trong Lễ hội Mường Lò

5000 người tập luyện màn đại xoè lớn chưa từng có trong Lễ hội Mường Lò (đọc thêm)