6 triệu đồng/khoá học làm bánh đắt đỏ, giáo viên vẫn “giấu bài”

6 triệu đồng/khoá học làm bánh đắt đỏ, giáo viên vẫn “giấu bài” (đọc thêm)