Ai cho em chiếc xe lăn để em vượt "núi chông gai" phía trước?

Ai cho em chiếc xe lăn để em vượt "núi chông gai" phía trước? (đọc thêm)