Aptech chú trọng thực hành dự án, đem lại cơ hội trải nghiệm cho học viên

Một số sản phẩm của sinh viên Aptech thực hiện. Với tiêu chí chú trọng thực hành dự án, đem lại cơ hội trải nghiệm, thực tập cho học viên của Aptech (đọc thêm)