Bác sĩ cho biết tình hình của bà Chử Thị Lại

Bác sĩ Thu Hương cho biết tình hình của bà Chử Thị Lại (đọc thêm)