Bạn đọc Dân trí hỗ trợ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 1 tỉ đồng

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. (đọc thêm)