Các nhà cung ứng hàng Việt tụ tập chiều ngày 3/7 phản đối Big C đột ngột ngừng nhập hàng

Các nhà cung ứng hàng Việt tụ tập chiều ngày 3/7 phản đối Big C đột ngột ngừng nhập hàng (đọc thêm)