Cán bộ, nhân viên Crescent Mall thự hiện vũ đạo "Ghen Cô Vy "

Crescent Mall đã thực hiện vũ điệu rửa tay “Ghen Cô Vy” nhằm kêu gọi mọi người nâng cao ý thức rửa tay bảo vệ sức khoẻ và thông điệp "Spread the love, not the virus" (đọc thêm)