Chị Lê Thị Ngọc Diệp, mẹ của Trần Xuân Tùng đạt HCV Olympic Vật lý quốc tế 2019

Chị Lê Thị Ngọc Diệp, mẹ của Trần Xuân Tùng đạt HCV Olympic Vật lý quốc tế 2019 (đọc thêm)