Chị Nguyễn Thị Liên lần đầu được thăm con sau 20 ngày xa cách

Chị Nguyễn Thị Liên lần đầu được thăm con sau 20 ngày xa cách (đọc thêm)