Chuyển 16 thửa đất trong một ngày có dấu hiệu tẩu tán tài sản

Chuyển 16 thửa đất trong một ngày là có dấu hiệu tẩu tán tài sản (đọc thêm)