Chuyển đổi số là tất yếu để tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ

Tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, tầng lớp trung lưu ngày một lớn, tỷ lệ hấp thụ công nghệ cao... là những tiền đề lớn cho quá trình chuyển đổi số và Việt Nam đang năm lợi thế lớn. (đọc thêm)