Chuyên gia "mổ xẻ" những bất cập trong tính giá điện.

Chuyên gia "mổ xẻ" những bất cập trong tính giá điện thời gian qua và những vấn đề cần lưu ý trong cách tính giá điện mới. (đọc thêm)