Đập nước dự phòng nguy cơ “chết”, rừng thông quanh khu di tích rơi vào “báo động”?

Đập nước dự phòng nguy cơ “chết”, rừng thông quanh khu di tích rơi vào “báo động”? (đọc thêm)