Dòng suối chặn đứng con đường Nông thôn mới ở cuối làn dẫn người dân xã Yên Bình, Chiêm Hoá, Tuyên Quang đi vào nương rẫy mỗi ngày.

Dòng suối chặn đứng con đường Nông thôn mới ở cuối làn dẫn người dân xã Yên Bình, Chiêm Hoá, Tuyên Quang đi vào nương rẫy mỗi ngày. (đọc thêm)