Dự án du lịch treo 16 năm ở Phú Quốc, dân yêu cầu xóa dự án

Dự án du lịch treo 16 năm ở Phú Quốc, dân yêu cầu xóa dự án (đọc thêm)