Đường bụi mù mịt, chằng chịt ổ gà, ổ voi vì xe ra vào mỏ đá

Đường bụi mù mịt, chằng chịt ổ gà, ổ voi vì xe ra vào mỏ đá (đọc thêm)