“Em không muốn vợ con em phải khổ thêm nữa!”

“Em không muốn vợ con em phải khổ thêm !” (đọc thêm)