Giảm giờ làm từ 48 xuống còn 44 giờ/tuần: Nên hay không?

Giảm giờ làm từ 48 xuống còn 44 giờ/tuần: Nên hay không? (đọc thêm)